Door Koos Dijkstra op 5 december 2017

Hoe nu verder met de super in Ter Borch

Dank aan onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen

Veel mensen hebben een bijdrage geleverd aan het debat over het wel of niet aanpassen van het bestemmingsplan Ter Borch, ten behoeve van een daar te vestigen supermarkt.

Als fractie willen we iedereen oprecht bedanken voor de door hen geleverde inspanningen.

Over het vervolg

Zoals u inmiddels wellicht weet, heeft de raad gisteravond besloten om de nota “Inspraak en overleg coördinatieregeling bouw supermarkt aan de Borchsingel in Eelderwolde” vast te stellen. Burgemeester en wethouders zullen nu het ontwerp van het bestemmingsplan “Supermarkt Ter Borch Eelderwolde” in ontwerp voor de vaststelling ter inzage leggen. Dit in combinatie met het ontwerp van de omgevingsvergunning.  Dit gedurende zes weken met de mogelijkheid voor eenieder om een schriftelijke zienswijze bij de gemeenteraad in te dienen.

Dan volgt de vaststellingsfase.
De ingediende zienswijzen worden door de gemeenteraad behandeld in combinatie met het wel of niet vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan; als het bestemmingsplan wordt vastgesteld verleent het college de omgevingsvergunning.

Tenslotte gaat dan de beroepsfase in.
Onder andere een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad heeft ingediend in de fase die we nu ingaan heeft de mogelijkheid beroep in te stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Over het standpunt van de PvdA

  • Als PvdA zijn wij voor de bouw van de supermarkt, omdat wij vinden dat inwoners hun dagelijkse boodschappen dicht bij huis moeten kunnen doen.
  • Over de afmeting kun je twisten, maar het is aantoonbaar dat supermarkten steeds groter worden om in behoeften van consumenten te kunnen blijven voorzien.
  • Toch hebben we als PvdA tegen het voorliggende plan gestemd, omdat wij absoluut ontevreden zijn met de inpassing van het gebouw.
  • Concreet zien wij gevaar in de keus van het college om bevoorradende vrachtwagens, voetgangers en fietsers (schoolgaand en winkelend publiek) samen te laten lopen.
  • Het gaat ook tegen het beleid van de gemeente in.
  • Ook vinden dat er voor de supermarkt een onnodig groot ruimtebeslag wordt gelegd op parkeren, waardoor de groene entree aan kwaliteit verliest.
  • We hebben gepoogd dit te herstellen via een motie, maar die heeft het helaas niet gehaald.

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra