15 december 2017

Woningbouw Oude Asserstraat: hoe loopt de procedure?

Op de plek van de voormalige kerk aan de Oude Asserstraat in Vries wil projectontwikkelaar Blue Banner 10 woningen bouwen. Daarvoor moet het bestemmingsplan worden aangepast. De gemeenteraad moet hiermee akkoord gaan. In een bestemmingsplan staat wat er met de ruimte mag gebeuren en of en hoe er gebouwd mag worden.

Hieronder brengen we de procedure in beeld zoals die daarbij wordt doorlopen.

 

Stap 1

Het plan voor de 10 woningen is af (dat wil zeggen, zoals Blue Banner het ongeveer wil uitvoeren). Het bestaat uit twee rijtjes woningen. Een rijtje van 3 twee onder een kap woningen en een rijtje van 4 vrijstaande woningen.

Daarmee is duidelijk welke aanpassingen in het bestemmingsplan nodig zijn. Dat is opgeschreven in het zogenaamde voorontwerp-bestemmingsplan. Het heet een voorontwerp, omdat het misschien nog aangepast moet worden.

U bent van harte uitgenodigd om uw mening over dit voorontwerp-bestemmingsplan te geven. Dat kan in de periode dat het ter inzage ligt in het gemeentehuis. Die periode duurt zes weken, is op 24 november 2017 ingegaan en duurt dus tot 5 januari 2018.

U kunt het plan ook via www.ruimtelijkeplannen.nl bekijken.

U kunt uw reactie (dat heet “zienswijze”) op het voorontwerp-bestemmingsplan sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo, Postbus 5, 9480 AA te Vries.

U kunt ook mondeling reageren. Maakt u daarvoor een afspraak bij de gemeente (0592-266 662).

Stap 2

Het college van B en W schrijft een zienswijzennotitie. Daarin worden alle zienswijzen (meningen) die het college heeft ontvangen beschreven. Ook beschrijft het college bij elke zienswijze wat ze er van vindt. Daar worden de indieners van een zienswijze over geïnformeerd.

Vervolgens legt het college de zienswijzennotitie en het voorontwerp-bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Dit gebeurt binnen 12 weken nadat het plan ter inzage is gelegd.

De raad stelt de zienswijzennotitie met of zonder wijziging vast. Daarmee is ook bepaald of en wat er nog veranderd wordt aan het voorontwerp-bestemmingsplan. Het voorontwerp-bestemmingsplan is dan een geldig bestemmingsplan geworden.

Het is belangrijk om te weten dat de raad meestal pas twee weken na de bespreking een besluit neemt over een zienswijzennotitie (en dus over het wel of niet aanpassen van het voorontwerp- bestemmingsplan).

Eventueel kunt u als belanghebbende uw mening in de gemeenteraad geven of toelichten. Dit heet inspreken. Dat kan als de zienswijzennotitie in de gemeenteraad besproken wordt. Maakt u daarvoor een afspraak met de raadgriffier. Die is bereikbaar via het algemene nummer van de gemeente: 0592-266 662.

Stap 3

Het nieuwe bestemmingsplan wordt door het college van B en W gepubliceerd. Het besluit en de bijbehorende stukken worden 6 weken ter inzage gelegd.

Belanghebbenden die al eerder een zienswijze tegen het ontwerp hebben ingediend kunnen binnen die zes weken beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Hebt u dat niet gedaan, dan kunt u alleen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het ontwerp heeft aangebracht beroep instellen. Ook bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Communicatie en voorlichting

Omwonenden zijn al eerder door de projectontwikkelaar (http://bluebanner.nl) geïnformeerd over het bouwplan.

Over de terinzagelegging is gepubliceerd in de Staatscourant en op de website mijnoverheid.nl: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-205508.html

Op woensdag 20 december organiseert de gemeente een voorlichtingsavond over het voorontwerp-bestemmingsplan. Deze vindt plaats van 19.00 tot 20.30 uur in het gemeentehuis.