Door op 14 juli 2016

Onze oogst van het afgelopen jaar

We zijn halverwege, tussen de verkiezingen van 2014 en 2018. Altijd goed om even achterom te kijken: wat hebben we bereikt voor u? Hier een overzicht van belangrijke momenten en resultaten, uit het afgelopen politieke jaar:

1 Meer mensen plezier van regelingen voor lage inkomens

De gemeente Tynaarlo profileert zich als sociale gemeente en ondersteunt huishoudens met een inkomen dat gelijk of net iets hoger is dan het maximum van de bijstand. Hiervoor bestaan verschillende regelingen, met uiteenlopende normen. Dat terwijl omliggende gemeenten de maximaal toegestane norm hanteren. Dat is niet uit te leggen. Op ons voorstel is het beleid hierop aangepast; ook Tynaarlo gaat het maximumniveau hanteren. Met Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen dienden we hierover een motie in die met meerderheid werd aangenomen.

2 Aandacht voor aanpassingen voor mensen met een beperking

Het VN-panel werd eerder met steun van onze fractie in Tynaarlo opgericht, het eerste panel in Nederland waarbij mensen met een beperking zelf meepraten over toegankelijkheid – in de breedste zin van het woord. Het panel draait nu anderhalf jaar, we hebben met onder meer GroenLinks en ChristenUnie meegewerkt aan de evaluatie. Ook het vervolg voor de komende jaren hebben we veilig kunnen stellen.

3 Sport voor ouderen betaalbaar

De tarieven voor sportaccommodaties zijn verhoogd, naar een gemiddeld Drents niveau. Daardoor zijn de ouderen echter in de knel gekomen; zij kunnen de tariefsverhoging voor hun sportactiviteiten minder goed betalen en haken af. Dat is ongewenst. Na vragen van de fracties van Leefbaar Tynaarlo en PvdA is er een regeling getroffen.

4 Gunstige lening voor woningaanpassing

Ouderen wonen langer zelfstandig, hun woningen zijn daar niet altijd (helemaal) voor geschikt. Met de onlangs ontwikkelde Blijverslening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunnen ouderen hun woning aanpassen. Wij dienden bij de begroting een motie hierover in, die mede-ondertekend werd door CDA, GroenLinks, ChristenUnie, VVD en D66. Het college nam de motie over en heeft inmiddels voorgesteld een voorziening te creëren voor de Starters-, Zonne- en Blijverslening. Een goede zaak voor het wonen in onze gemeente.

5 Aanjagen van bouw sociale huurhuizen

Onze fractie heeft het wonen weer op de agenda van de gemeente gezet. Inmiddels heeft onze wethouder Henk Berends dit ook in zijn portefeuille en hij is in overleg met corporaties, huurdersorganisaties en de gemeenten om ons heen over de Woonvisie die moet worden opgesteld. De komende tijd wordt extra ingezet op de ontwikkeling van betaalbare en beschikbare woningbouw, zowel voor onze eigen woningzoekenden als voor de huisvesting van statushouders.
6 Inwoners hebben meer zeggenschap in de gemeente

Wij vinden dat onze 18 dorpen veel meer zelf hun eigen koers moeten kunnen bepalen. ‘Kerngericht werken’ hebben we dat genoemd. Laat bewoners, ondernemers en andere betrokkenen zelf een dorpsvisie opstellen en geef ze daar ook eigen geld en goede gemeentelijke ondersteuning bij. In andere gemeenten zijn daar al tal van ervaringen mee opgebouwd. Ons voorstel voor een ‘gebiedsfonds’ dat de dorpen zelf kunnen inzetten werd inmiddels overgenomen door het college. Ook komen er gebiedsfunctionarissen per kern en gaan we onze nieuwe Omgevingsvisie samen met de dorpen zelf opstellen.

7 Onafhankelijk toezicht op dierenwelzijn Zuidlaardermarkt

Bij de Zuidlaardermarkt worden de dieren ’s nachts gelost. Daar mag niet iedereen bij zijn, stond in de nieuwe verordening. Onze fractie heeft voorgesteld dat ook vooraf geregistreerde en erkende dierenwelzijnsorganisaties van harte welkom zijn. Ons amendement werd met steun van Christen Unie, D66, enkele leden van VVD en Gemeentebelangen aangenomen.

8 Provinciale bezuiniging bibliotheek voorkomen

In een nauwe samenwerking met de PvdA-Statenfractie in het Drents Parlement hebben we de bezuiniging van de provincie Drenthe op het bibliotheekwerk in Tynaarlo kunnen afwenden. Daardoor hoeft er niet 52.000 euro extra te worden bezuinigd. In overleg met de Stichting Biblionet hebben we in beeld gebracht welke bibliotheekfuncties in onze gemeente geleverd zouden moeten worden en welk prijskaartje daaraan hangt. Dit is de basis voor een reële structurele ondersteuning vanuit de gemeente. Het plan voor een brede bibliotheekfunctie in Eelde, Vries en Zuidlaren kan nu snel doorkomen!
9 Minder overlast door reclameborden

Met Leefbaar Tynaarlo hebben we met succes een motie ingediend om de ongebreidelde plaatsing van reclameborden in te perken. De gemeente gaat het oppakken in haar beleid, ook qua handhaving.

10 Bestrating in centrum Eelde wordt opgeknapt

Bij de behandeling van het Centrumplan Eelde hebben wij er vorig jaar al voor gepleit om álle openbare ruimte op één kwaliteitsniveau uit te voeren. Dus ook het parkeerterrein van de ondernemers. De andere partijen steunden ons amendement niet, maar nu komen de ondernemers zelf met dit plan. Ook al gaan mensen bij ons voor stenen, we vinden dit voor de inwoners van Eelde wel een prima zaak. Ook onze dorpskernen moeten er goed bij liggen.