Door Koos Dijkstra op 23 september 2014

Perspectieven nota 2014 (raad 23 september)

Voorzitter, de perspectieven nota is in relatief korte tijd tot stand gekomen.
Dat is een prestatie, zeker als je bedenkt dat er een forse besparing gerealiseerd moet worden. Dat is temeer een prestatie als je bedenkt dat de voorstellen van het college in goede wisselwerking met de raad en het ambtelijk apparaat zijn opgesteld.Uit de aanbiedingsbrief spreekt optimisme. We gaan uit van de dingen die we wel willen doen.

Het staat er niet, maar we hebben het er dan ook over dat we willen bevorderen dat iedereen mee kan doen. Dat we de mensen die het nodig hebben blijvend ondersteunen met diensten, goederen of geld. En dat we hun belangen zullen beschermen.
Ook zullen we bevorderen dat ouderen zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Om dat mogelijk te maken willen we bijdragen aan het versterken van sociale samenhang.

Dan over de nota
De financiële uitgangspunten zijn helder verwoord.
De financiële uitkomsten bij ongewijzigd beleid zijn duidelijk toegelicht.

Over het voorwoord en de inleiding zijn we minder tevreden.
De tekst is hier en daar slecht leesbaar. Dit komt door lange zinnen en onvoldoende methodische samenhang.

Missie en visie
De PvdA vind het een goed idee om duidelijk af te spreken waar de gemeente voor staat.
En we vinden het een goed idee om duidelijk af te spreken welke kant het met de gemeente op moet. Immers, dat kan ons helpen om duidelijke doelen te stellen.
Met wat er staat zijn we het niet oneens. Maar, we adviseren het college om de gegeven tekst nog eens goed tegen het licht te houden.

Bij het lijstje van maatschappelijke opgaven missen we aandacht voor de nieuwe taken die we krijgen. We bedoelen dan de taken op het vlak van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en meedoen op de arbeidsmarkt.

We stemmen in met het voorstel om een kerntakendiscussie te organiseren. Dat hadden we ook al in ons verkiezingsprogramma opgenomen. Graag horen we van het college wie er allemaal aan mee mogen doen. Waar het over mag gaan en hoelang het mag duren.
Over de clusters
Als algemeen punt voor verbetering vragen we het college met maat en getal aan te geven wat ze wil bereiken.

Cluster 5 Sociale samenhang en leefbaarheid:
Op verschillende plaatsen in de gemeente zijn fysieke ruimten beschikbaar waar inwoners bij elkaar kunnen komen. Wij verzoeken het college te bevorderen dat die ruimten beschikbaar blijven.

Cluster 6 Inkomensvoorziening en sociale dienstverlening:
Wat gaat het college in termen van meer of minder doen om het zogenaamde patroon van armoede te doorbreken. Het gaat er hierbij om dat armoede vaak van generatie op generatie wordt doorgegeven.
Als het om het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekte gaat, missen wij aandacht voor versterking van samenwerking met de eerste lijn.

Werken aan de financiële opgave: moeilijke keuzes maken
De PvdA  moet kiezen en de inwoners begrijpen dat ook.
Een keus vóór het een, is een keus tegen iets anders.
Voor ons is het belangrijk dat de gemaakte keuzes goed zijn uit te leggen.
En dat we toewerken naar een situatie van gelijke monniken, gelijke kappen.

De PvdA wil er drie opmerkingen over maken.
–  We verzoeken het college te borgen dat niet de ene regeling wordt afgebouwd, terwijl het vervangende beleid nog niet uitgevoerd wordt.
In beleidstermen heet dat: “zorgen voor een naadloze aansluiting”.
Maar zoals elke dakdekker weet, ontstaat juist op een naadloze aansluiting lekkage.
De enige juiste manier is zorgen voor overlap.

–  Punt twee: we hebben de taak en voelen ons er als gemeente ook zeer verantwoordelijk voor, dat al wie kan aan het werk is of aan het werk gaat. We vertrouwen er op dat de hier gepresenteerde ombuigingen niet tot verlies van werkgelegenheid in de gemeentelijke werk/ leerbedrijven leiden.

–  Ten slotte: om personeelsreductie in de ambtelijke organisatie mogelijk te maken, moet onder andere in deskundigheid van personeel geïnvesteerd worden, zo lezen we.
Wij hopen dat hier niet bedoeld wordt dat steeds minder medewerkers van steeds hoger deskundigheidsniveau nodig zijn.
Want, lager gekwalificeerd werk wordt door toenemende specialisatie uitgestoten.
Dat staat ook haaks op het concept van een opleidingsgemeente.
Wij investeren liever in samendoen met andere overheden en het opsporen en kopiëren van oplossingen die op andere plaatsen succesvol zijn gebleken. We vragen het college ook voor deze lijn te kiezen.

Ik besluit deze eerste termijn met de mededeling dat de fractie van de Partij van de Arbeid met de nota in zal stemmen.
Ik dank u voor uw aandacht.
Koos Dijkstra
Fractievoorzitter

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra