Door Kees de Graaf op 20 december 2017

Nieuwsflits 37 -19 december

Hierbij Nieuwsflits 37 december 2017 van de PvdA Tynaarlo

NIEUWSFLITS

Van de PvdA-fractie Tynaarlo
De raadsvergadering van 19 december 2017
Weer terug op de vertrouwde dinsdagavond (net voor Sinterklaas weken we uit naar de maandag), maar wel met aanvang om 19 uur. De agenda leek namelijk behoorlijk vol. Bij de vaststelling kwam daar verandering in: wethouder Van Dijk bleek ziek en haar agendapunten (wonen, ruimtelijke ordening, cultuur) schuiven door naar het nieuwe jaar. Toch slaagde de raad er weer in de tijd tot 23 uur vol te krijgen. Met name het begraafbeleid vroeg veel tijd en aandacht.

Het beheer van gemeentelijke sporthallen en MFA’s: een tussenoplossing
Een goed beheer van de gemeentelijke sporthallen en multifunctionele accommodaties (waar bijvoorbeeld een school samen met sport- en dorpsverenigingen gebruik van maakt) blijkt in de praktijk niet eenvoudig. De gemeente heeft al verschillende oplossingen geprobeerd. Eerst met eigen medewerkers, daarna werd het beheer juist ‘uitbesteed’ aan mensen van buiten. Maar ook daar zijn de ervaringen niet honderd procent positief mee.

Het College van BenW wil nu voor Yders Hoes in Yde en De Zwet in Zuidlaren weer gemeentelijke beheerders aanstellen. De PvdA staat daar op zich positief tegenover; het biedt onder meer kansen op werk voor mensen die moeite hebben om op de arbeidsmarkt een plek te vinden. Het ging ons echter te ver (zoals het College wilde) om hier direct voor meerdere gebouwen en voor meerdere jaren achtereen afspraken te maken.
Daarvoor willen we namelijk eerst inzicht in hoe de beheerders en andere betrokkenen er tegenaan kijken. Dat werd uiteindelijk ook de tussenoplossing (met een amendement op het colegevoorstel): voor Yders Hoes en De Zwet is de bemensing in 2018 nu goed geregeld. In het nieuwe jaar wordt het overleg opgestart om te kijken hoe we voor de toekomst het beheer goed kunnen regelen (zodat het lokaal in de dorpen het beste past).

Het begraven in Tynaarlo: huiswerk college moet overnieuw
In het najaar van 2014 zegde het College een notitie over het begraafbeleid in Tynaarlo toe. Nu drie jaar later lag het verhaal er dan en kon de raad erover spreken. Na twee uur discussie was duidelijk dat wethouder Lammers het huiswerk over moet doen. In de raad bleek geen behoefte aan een voortzetting van het huidige beleid van begraven op gemeentelijke begraafplaatsen. De kosten daarvan zijn sinds 2009 fors verhoogd, nadat de raad in dat jaar had besloten dat de kosten van het begraven geheel gedekt moeten worden. Die dekking komt uit de inkomsten van huurgraven en uit de gemeentelijke begroting voor onderhoud van groen.
Onze fractie drong aan op een nieuwe manier van berekenen en met name op een verlaging van de kosten voor de nabestaanden die grafrechten willen verlengen. Zij worden vaak met forse prijsstijgingen geconfronteerd en voor hen is het ruimen van het graf vaak geen optie.
Het College gaat er opnieuw op studeren en komt in het nieuwe jaar met nieuwe voorstellen.

Verduurzaming van de zwembaden: zonnepanelen op de daken
De stichting die 15 jaar lang in opdracht van de gemeenten de zwembaden beheert wil de energierekening omlaag brengen.
Er is een plan gemaakt om de baden duurzamer te maken. Om onder meer de zonnepanelen te kunnen betalen wordt een lening gevraagd van de gemeente.
Onze fractie kon dat steunen.
We hopen dat andere verenigingen dit voorbeeld volgen en dat ook zij steun krijgen van de gemeente. Naar het idee van de PvdA heeft de gemeente een voorbeeldfunctie: leg op alle gemeentelijke gebouwen zonnepanelen!

En ook nog:
• We hebben  vragen gesteld aan het College over de toekomst van de bibliotheken in onze gemeente. Het College kan voor een belangrijk deel instemmen met de visie die de Stichting Openbare Bibliotheken Tynaarlo heeft opgesteld (en die in april 2017 al gereed was), maar vindt dat er meer bezuinigd moet worden. Onze fractie vindt dit een vreemde gang van zaken: laat de begroting over aan de nieuwe raad en het nieuwe college, na de verkiezingen van 2018.
• Al met al is het teleurstellend dat dit traject zo lang duurt, terwijl er onder meer vanuit de provincie (onder leiding van PvdA-gedeputeerde Cees Bijl) extra geld voor de bibliotheken is uit getrokken. Ook zijn de bibliotheken in Eelde, Vries en Zuidlaren volop bezig met nieuwe activiteiten (dorpshuiskamer, taalhuis, exposities). Nu is de tijd om daar volop steun aan te geven, ook omdat er in Eelde bijvoorbeeld over nieuwe huisvesting moet worden nagedacht. In het nieuwe verkiezingsprogramma van PvdA Tynaarlo zijn drie volwaardige bibliotheken een van onze speerpunten.

De komende weken op de agenda:
• maandag 15 januari 20.00 uur nieuwjaarsbijeenkomst PvdA Drenthe, De Nieuwe Kolk Assen
• vrijdag 12 januari PUBQUIZ plaats, Cafe Gen A Boelens in Eelde aanvang 20.00 uur zie voor meer informatie onze website tynaarlo.pvda.nl
• dinsdag 16 januari 19.00 uur fractievergadering, gemeentehuis
• dinsdag 23 januari, de eerste raadsvergadering van het nieuwe jaar. Met onder meer enkele agendapunten op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening.

En dan tot slot:
Wensen bestuur, wethouder en fractie u allen heel gezellige feestdagen en een gelukkig en gezond 2018!

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf