Door Kees de Graaf op 5 november 2015

Langer zelfstandig wonen vraagt extra inzet gemeente

De PvdA Tynaarlo steunt van harte de oproep van PvdA Drenthe om het langer zelfstandig wonen meer aandacht te geven in het gemeentelijk beleid. Vanuit het Rijk deze doelstelling verkondigen is één, er lokaal goed invulling aan geven is twee. Met verschillende instrumenten kan bevorderd worden dat welzijn, zorg en volkshuisvesting goed worden verbonden. De Werkgroep Ouderenbeleid van de PvdA Drenthe organiseerde onlangs een bijeenkomst hierover en kwam met actiepunten.

Op 27 oktober vond in Westerbork een bijeenkomst plaats, georganiseerd door de Werkgroep Ouderenbeleid van het gewest. Herman Beerda leidde de bijeenkomst, waarbij een belangrijke rol was weggelegd voor Marnix Norder, voormalig PvdA-wethouder van Den Haag en nu voorzitter van het door het kabinet ingestelde Aanjaagteam Langer Zelfstandig Wonen. Norder moedigde de talrijke aanwezige raads- en statenleden aan om mee te werken aan experimenten met nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld met het oude hofjes-idee in een nieuwe uitvoering. Mensen die er wonen hebben hun eigen woning, maar ook iets gemeenschappelijks, zoals een tuin. Doordat de mensen vlak bij elkaar wonen, wordt er ook meer samen gedaan; de leefbaarheid wordt er sterk door bevorderd. Maar hij waarschuwde ook. ‘Nu steeds meer ouderen en mensen met een beperking zelfstandig blijven wonen in plaats van te verhuizen naar een verzorgingshuis of een andere instelling, begint eenzaamheid een steeds groter probleem te worden. We moeten er alles aan doen om het leefbaar te houden, want anders wordt het zelfstandig wonen een gevangenis.’

Op basis van de bijeenkomst in Westerbork zijn actiepunten uitgewerkt die gemeenten kunnen gebruiken in hun beleid voor wonen, zorg en leefbaarheid. Denkend vanuit de wensen van mensen zelf en de leefbaarheid in hun eigen omgeving gaat het daarbij onder meer om dat:

• er gezorgd wordt voor voldoende, geschikte, betaalbare (liefst levensloopbestendige) (huur)woningen;
• ouderen en mensen met een beperking, die in een eigen huis wonen, deskundig advies en ondersteuning krijgen bij het aanpassen van hun woning;
• ouderen en mensen met een beperking de mogelijkheid hebben om te verhuizen naar een complex van (huur)woningen, waar de positieve functies van het verzorgingshuis geboden worden;
• als zorg thuis nodig is, deze van goede kwaliteit is en wordt afgestemd op de thuissituatie;
• er voldoende plaatsen zijn voor tijdelijk verblijf met zorg om bijv. mantelzorgers te ontlasten (respijtzorg) of vanwege revalidatie;
• aandacht besteed wordt aan de actiepunten ‘toegankelijkheid’;
• voor ouderen en mensen met een beperking, voor wie het medisch en sociaal beter is dat zij opgenomen worden in het verpleeghuis of andere intramurale instelling, genoeg plaatsen beschikbaar zijn in moderne instellingen.

De fractie van de PvdA Tynaarlo gaat de komende tijd verder met deze actiepunten aan de slag. We hebben in september al contact opgenomen met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, dat een ‘Blijverslening’ in voorbereiding heeft – vergelijkbaar met de starterslening. Deze lening wordt op 9 november gepresenteerd en de PvdA zal in de raadsvergadering van 10 november – samen met andere partijen – het college vragen deze lening op te nemen in haar woonbeleid. Dat woonbeleid maakt sinds kort onderdeel uit van de portefeuille van PvdA-wethouder Henk Berends. Omdat hij ook zorg en welzijn beheert, liggen hier volgens de PvdA-fractie prima kansen om deze verschillende beleidsvelden te combineren. In de Woonvisie die de komende tijd moet worden opgesteld, is dit een van de thema’s om te agenderen en samen met woningcorporaties, huurders(organisaties) en andere betrokkenen verder door te spreken.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf