PvdA over de zienswijzen supermarkt Ter Borch

Door Anneke Lubbers op 14 april 2019

In de gemeenteraadsvergadering van 9 april werd uitgebreid stilgestaan bij de voorgenomen bouw van een grote supermarkt in het woongebied Ter Borch. Acht personen spraken in waarna de raadsfracties hun mening gaven. Namens de PvdA voerde Anneke Lubbers te woord. Haar conclusie: het college doet niets met alle handreikingen voor een beter plan. ‘Op argumenten wordt niet inhoudelijk ingegaan, het plan moet en zal er kennelijk komen.’

Vanavond dan eindelijk de definitieve discussie over het wel of niet bouwen van een supermarkt in Ter Borch.

Al meer dan 5 jaar discussieert deze raad hierover en al 5 jaar lang is er in de wijk Ter Borch sprake van onrust en tegenstellingen over dit onderwerp. Voor – en tegenstanders laten regelmatig van zich horen middels mails en brieven naar afzonderlijke raadsleden. Ook de afgelopen dagen was het druk op de mail. En dat mag ook, dat is prima. De fractie van de PvdA bedankt dan ook allen die de moeite hebben genomen ons in kennis te stellen van hun mening. Ook dank aan alle insprekers voor hun duidelijke en weloverwogen inbreng.

En het is ook een lastig onderwerp.

Hoe kun je een goeie afweging maken tussen het feit dat er bij de start van de wijk bouwkavels verkocht zijn met de belofte te wonen in een rustige wijk zonder winkel en dan nu het huidige plan voor een megasuper van 3000 m2?

De fractie van de PvdA heeft altijd grote moeite gehad met de plannen voor de supermarkt. Dat blijkt ook uit vorige bijdragen in de raad. In december 2017 waren wij van mening dat:

We als PvdA ons kunnen vinden in de bouw van een winkelvoorziening, omdat wij vinden dat inwoners hun dagelijkse boodschappen dicht bij huis moeten kunnen doen.

Toch hebben we als PvdA tegen het voorliggende plan gestemd, omdat wij absoluut ontevreden zijn met de inpassing en omvang van het gebouw.

Concreet zien wij gevaar in de keus van het college om bevoorradende vrachtwagens, voetgangers en fietsers (schoolgaand en winkelend publiek) samen te laten lopen.

Ook vinden wij dat er voor de supermarkt een onnodig groot ruimtebeslag wordt gelegd op parkeren, waardoor de groene entree aan kwaliteit verliest.

We hebben gepoogd dit te herstellen via een motie, maar die heeft het helaas met 12 tegen en 11 voor net niet gehaald.

Is onze mening veranderd en blijven wij consequent in onze argumenten? Daar gaan we nu op in.

Sommige gremia doen weliswaar voorkomen dat er goed naar de PvdA is geluisterd en dat er diverse aanpassingen zijn gedaan in het voorstel. Hoewel er in het beeldkwaliteitsplan staat dat er zo min mogelijk gevaarlijke manoeuvres op het parkeerterrein moeten plaats te vinden, zien wij daarin nog steeds gevaar en geen verandering met het vorige voorstel. De vrachtauto’s zullen moeten keren op de parkeerplaats, de auto’s die pal vooraan geparkeerd staan op de parkeerplaats dienen terug te steken en er is nog steeds een vermenging van verkeersstromen (vrachtauto’s, voetgangers, fietsers en auto’s).

Ook de conclusie uit het rapport van Royal Haskoning dat het risico beperkt wordt door de laad – en lostijden ’s nachts te laten plaatsvinden delen wij niet. Navraag heeft opgeleverd dat het ’s nachts lossen een utopie zal blijken te zijn, dat zal simpelweg niet gebeuren. Overigens heft de gemeente hier geen enkele zeggenschap over.

Wij zijn dus nog steeds niet tevreden met de inpassing van het voorliggende plan en met de impact van het plan om de omgeving.

Daarnaast is het voor de PvdA belangrijk dat er serieus geluisterd wordt naar bewoners en ondernemers; dat mensen serieus genomen worden. Er is door ondernemers in Eelde-Paterswolde nauwkeurig onderzoek gedaan naar de gevolgen van een dergelijke grote supermarkt in Ter Borch. Hier is niet of nauwelijks naar geluisterd en dat vinden wij jammer. Want ondernemers zijn zeer belangrijk voor de leefbaarheid in een dorp. Ook als een collegabestuurder van een buurgemeente zijn mening kenbaar maakt, wordt dat weggewoven. Op argumenten wordt niet inhoudelijk ingegaan, het plan moet en zal er kennelijk komen.

Als PvdA staan wij voor een veilige woonomgeving en dat gunnen wij de inwoners van de wijk Ter Borch. Was er bij het ontwerp van de wijk het plan om geheel geen winkel te realiseren, de tijd kan dat inzicht wijzigen en bijstellen. Een beperkte winkelvoorziening moet goed kunnen, dat horen we ook veel bewoners en zelfs ondernemers uit Eelde-Paterswolde en Groningen zeggen. En dat vinden we als PvdA  nu ook. Maar het plan dat voorligt, nog steeds en vrijwel ongewijzigd voorligt, voldoet daar geheel niet aan.

De meeste van onze bezwaren hebben betrekking op de veiligheid rondom de grote supermarkt en de inpassing van het gebouw. De veiligheid kun je verkrijgen als er minder verkeersbewegingen en minder manoeuvres op het parkeerterrein hoeven plaats te vinden. Dus een kleinere opzet.

De inpassing van de supermarkt in het groene entreegebied zal verbeteren als er een gebouw komt met kleinere afmetingen.

Wij vragen ons af waarom het College niet voor deze oplossingen kiest. Veel bewoners kunnen zich vinden in de plannen voor een kleinere supermarkt, wat de PvdA betreft het liefst gekoppeld aan de bouw van appartementen. Ook de ondernemers in Eelde-Paterswolde hebben deze optie als alternatief plan voorgesteld.  Het kan toch niet zo zijn dat door mogelijke financiële claims van de ontwikkelaar deze raad buitenspel wordt gezet? U geeft zelf aan dat ingebrachte zienswijzen tot een andere besluitvorming kunnen leiden. Nou, die zijn er dus.

Vandaar onze vraag aan het College, waarom niet voor een passender optie gekozen?

Een optie met veel meer draagvlak,waarmee de strijdbijl kan worden begraven

en de mensen in Ter Borch niet langer Stop Tynaarlo roepen maar blij zijn dat ze onderdeel zijn van Tynaarlo.

Wij zijn daarom benieuwd naar de reactie van het College op onze vraag.

Tot zover in eerste termijn. vervolg is 9 mei

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers