Motie over kleine huisjes en andere woonvormen

Door Anneke Lubbers op 9 april 2019

Onze motie over kleine huisjes en andere woonvormen

De raad van de gemeente Tynaarlo

In vergadering bijeen op 9 april 2019

Constaterende dat:

 • Aan de orde is een voorstel aan de raad om de startnotitie ontwikkeling Vries Zuid vast te stellen;
 • De doelstelling voor de ontwikkeling van Vries Zuid is te komen tot realisatie van een woonwijk die tegemoetkomt aan de actuele vraag en toekomstige behoefte naar woningen in Vries;
 • Er sprake zal zijn van realisatie van een gemêleerde woonwijk met grondgebonden woningbouw. Afhankelijk van vraag en behoefte is er ruimte voor zowel vrijstaande en tweekappers, als ook voor sociale huur- en starterswoningen;
 • Het College van plan is de ontwikkeling door middel van een interactief proces met alle betrokkenen en belanghebbenden te willen gaan vormgeven;

 

Overwegende dat:

 • Op basis van uiteenlopende leefstijlen er behoefte is aan nieuwe woningbouw concepten. Een daarvan is het Tiny House, met als omschrijving: een grondgebonden huis, dat bedoeld is als hoofdverblijf voor het wonen, met een woonoppervlak tussen de 25 en 75 vierkante meter, inclusief verdiepingen en of zwevende etages.
 • De Tiny House-beweging past in een ontwikkeling waarin mensen kleiner willen wonen, waarbij de achterliggende redenen voor deze wens heel divers kunnen zijn. Het gaat om betaalbaarheid, maar ook om van duurzaamheid, vrijheid, ‘ontspullen’ en zelfvoorzienend zijn;
 • Het vorige College heeft toegezegd om deze woonvorm mee te nemen in de woononderzoeken die voor de grotere kernen in onze gemeente worden uitgevoerd.
 • De PvdA middels eigen onderzoek binnen de kortste keren zo’n 140 belangstellende reacties kreeg (waarvan een aantal zich inmiddels in groepsverband heeft georganiseerd) en daaruit kan concluderen dat er zeker behoefte is aan een dergelijke woonvorm;


Verzoekt het College:

 • Nieuwe woningbouwconcepten mee te nemen bij de planontwikkeling voor Vries Zuid, zoals het woningbouwconcept Tiny Houses, maar ook andere kleinere woningen specifiek geschikt voor ouderen;
 • Te onderzoeken of er binnen onze gemeente nog andere geschikte locaties zijn voor dergelijke vormen van woningbouw en daarover in 2019 aan de raad te rapporteren;
 • Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor andere vernieuwende vormen van woningbouw, zoals de zogenaamde “knarrenhofjes”, combinaties van wonen voor jonge mensen en ouderen, herbestemming van niet-wonen panden in en buiten de kernen en ook daarover aan de raad te rapporteren;

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de fractie van de PvdA,

Koos Dijkstra en Anneke Lubbers

 

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers