18 december 2015

CLB bevraagt fractie over begroting 2016-2018

Op 8 december stemde de PvdA Tynaarlo in de gemeenteraad tegen drie onderdelen van de begroting van het eigen college. Het Centrum Lokaal Bestuur van de PvdA stelde onze fractievoorzitter Koos Dijkstra daar drie vragen over, die werden gepubliceerd op de website van het CLB (www.lokaalbestuur.nl). Hier de weergave.

Waar hebben jullie exact tegengestemd?
Het college legde de meerjarenraming voor openbare ruimte, het sociaal domein en accommodatiebeleid als één integraal voorstel aan de raad voor. In dit voorstel wordt het budget voor wegenonderhoud vanaf 2017 structureel verdubbeld en blijft het accommodatiebeleid voor scholen en sportclubs op het minimum. Niet alleen vinden wij dat het college hierbij nu te veel geld voor wegen uittrekt, bovendien legt zij zich hierop voor een te lange termijn vast. De begroting kan weliswaar jaarlijks bijgesteld worden, maar wegenonderhoud wordt gekenmerkt door een lange termijn planning en dito verplichtingen. Een bedrag dat één keer in de meerjarenbegroting staat kan dus niet gemakkelijk neerwaarts bijgesteld worden.Dit is wat ons betreft onacceptabel vanwege de huidige onzekerheid en onduidelijkheid over de uitgaven in het sociale domein.

Die onzekerheid was voor jullie de reden om tegen te stemmen?
Ja. Op dit moment zijn de kosten die de gemeente binnen het sociaal domein heeft gemaakt in 2015 nog onduidelijk. Omdat hier meer duidelijkheid over zal zijn in het voorjaar van 2016, wilden wij op dat moment een beter gewogen besluit over de verdeling van de middelen kunnen maken. Hierbij willen wij de keuze openhouden om eventuele tekorten op te vangen met een beperking van de uitgaven aan de openbare ruimte (wegenonderhoud en groen). In dit eerste jaar van de overheveling wordt een tekort verwacht van 1 miljoen euro. Voor 2016 wordt een zelfde tekort verwacht en dat kan nog fors oplopen. Deze tekorten worden gedekt uit de reserves. Met ingang van 2017 kunnen de uitgaven binnen rijksbudget blijven is de verwachting van het college.

Wat heb je hiermee bereikt?
Door tegen deze onderdelen van de begroting te stemmen hebben wij een politiek signaal afgegeven: goede zorg gaat boven meer geld naar wegen. Er is de afgelopen periode al veel bezuinigd op de zorg en wij maken ons zorgen of de gemeenten voldoende tijd en middelen hebben gehad om de gewenste transitie en transformatie van de zorg te realiseren. Natuurlijk zetten we ook in op preventie, maar dat gaat pas op termijn zichtbare vruchten afwerpen. De goede persoonlijke verhoudingen binnen de coalitie van VVD-D66-CDA-PvdA dragen bij aan de ruimte om het oneens te zijn. Uiteindelijk is de begroting, door de steun van oppositiepartijen met uitzondering van Groen Links, wel aangenomen. Dat vinden we natuurlijk erg jammer. We kunnen slechts raden naar hun motieven. Het heeft er in elk geval aan bijgedragen dat het college verder kan.