Door Anneke Lubbers op 22 april 2014

Verslag Politiek Cafe ZorgII

Verslag politiek café van de Pvda inzake zorg, gehouden op 13 februari 2014.

Zorg en vooral de veranderingen in de zorg, blijft een onderwerp wat voor heel veel mensen van belang is. Dat bleek ook weer tijdens het tweede politiek café dat de PvdA Tynaarlo in februari organiseerde.
In het forum zaten mevrouw Boukje van der Molen van Zorggroep Drenthe, mevrouw Anneke van der Geest, coördinerend ambtenaar van de gemeente, mevrouw Roelie Goettsch, directeur Welzijn Midden-Drenthe en de heer Jan van Loenen van Zorgbelang Drenthe.

Vraag op deze avond is hoe we nu tegen de komende transities aankijken. We hadden gehoopt dat er inmiddels al wat meer bekend zou zijn, maar dat is nauwelijks het geval, nog niet alle wijzigingen zijn duidelijk. De bedoeling is wel duidelijk: zorg dichter bij de burgers, persoonlijker en beter inspelen op dat wat mensen belemmert voor een goed leven.

Een aantal taken lag al bij de gemeenten: de WMO regelt bijvoorbeeld de huishoudelijk hulp. Alle verzorging aan het lichaam, dus de persoonlijke verzorging, gaat niet naar de gemeenten, dat doen de zorgverzekeraars.

Het is belangrijk dat alle problemen integraal bekeken en aangepakt worden, zo min mogelijk verschillende mensen aan huis en vooral zoveel mogelijk het houden van de eigen regie van diegene die zorgt vraagt. Het sociaal team speelt daarbij de centrale rol en daarbinnen weer de wijkverpleegkundige.

Veel bewoners weten niet eens wat er allemaal mogelijk is in een gemeente, daarom is regelen van de toegang erg belangrijk: waar kun je terecht? Wat kun je zelf nog doen, wat kan je omgeving nog doen en wat heb je nog meer nodig. En daar zijn grenzen: een vrijwilliger kun je geen verzorging aan het lichaam laten doen.

De scheiding van wonen en zorg is al een tijd gerealiseerd. Het zorgaanbod gaat steeds meer van aanbodgestuurd, naar vraaggestuurd: wat hebben mensen echt nodig? In Eelde is het Else van der Laanhuis een mooi voorbeeld van een zorgboulevard: zelfstandig wonen en toch een beroep kunnen doen als het nodig is.

De verzorgingstehuiszorg zoals wij die in het verleden kenden, is straks verleden tijd. Het zal veel meer gericht gaan worden op wonen en het bieden van zorg op maat. Wat vraagt de cliënt, wat is de cliënt nodig, die vraag staat centraal.

Jammer dat burgers feitelijk geen invloed hebben op zorgvoorzieningen, daarom blijft belangenbehartiging nodig. Jammer dat het begrip participatiesamenleving zo’n opgeld doet, we nemen toch allemaal deel aan de samenleving? Bij de sociale teams goed opletten in hoeverre ze nuttig zijn en iets toevoegen. En er moet een intensieve samenwerking komen tussen zorgverzekeraars en gemeenten. Maar vooral: betrek de mensen er bij!

Anneke Lubbers
Raadslid PvdA Tynaarlo

 

Zorg in onze gemeente: uw zorg is onze zorg

Per 1 januari 2015 gaat er heel veel veranderen op het terrein van de zorg: veel taken worden overgeheveld van het Rijk naar de gemeenten (zoals o.a.: overheveling AWBZ-taken naar de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet). Een veelomvattende en ingewikkelde operatie, met de nodige gevolgen voor de gebruikers en voor de uitvoerders.

Op 5 maart 2013 hield de PvdA ook al een politiek café over de toekomst van de zorg in onze gemeente. Toen was er nog heel veel onduidelijk hoe een en ander vorm zou krijgen (ingangsdatum zou eerst 1 januari 2014 zijn). Wij hebben de toen aanwezigen toegezegd om een tweede bijeenkomst te beleggen als er meer bekend zou zijn.

Nog steeds zijn er nog veel onzekerheden, maar toch wil de PvdA u graag informeren over de laatste stand van zaken. Daarnaast willen we graag van u weten of u al op de hoogte bent van alle wijzigingen. Weten de organisaties, die de daadwerkelijke zorg nu uitvoeren en mogelijk straks in een veranderde opzet moeten samenwerken, al hoe ze een en ander gaan invoeren.

De PvdA wil heel graag opnieuw een debat voeren met zoveel mogelijk betrokkenen. Het politiek café zal plaatsvinden op

 donderdagavond 13 februari van 20.00 tot 22.00 uur in café Boelens te Eelde.

Er zijn opnieuw mensen aanwezig die u zullen informeren, aan wie u vragen kunt stellen en met wie u kunt discussiëren.

Met de verkiezingen van maart 2014 voor de deur willen de burgers weten waar de politiek voor staat. De PvdA neemt het voortouw!

Wij nodigen u uit: kom luisteren naar en discussiëren met politici, werkers uit de zorg en vertegenwoordigers van patiëntenorganisaties.

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers