Zorg en Welzijn

De zorg dichtbij Voorkomen is beter dan genezen, daarom hebben we veel aandacht voor bijvoorbeeld ‘bewegen voor ouderen’. De organisaties die zorg leveren in onze gemeente moeten aan eisen voldoen, zoals het mee laten praten van mensen die de zorg ontvangen. We geven de voorkeur aan lokale zorgaanbieders, afkomstig uit Tynaarlo en omgeving: zij kennen de mensen. Omdat de bevolking ouder wordt neemt de vraag naar zorg toe: de PvdA strijdt ervoor dat hiervoor voldoende geld beschikbaar blijft. We gaan de groeiende eenzaamheid te lijf met plekken en momenten om elkaar in het dorp te ontmoeten. Elk dorp krijgt of houdt een eigen dorpshuis, met daarbinnen ruimte voor jong en oud. We willen eigen bijdragen verlagen, zo mogelijk afschaffen. Vervoersvoorzieningen voor ouderen willen we uitbreiden en het vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorgers worden op allerlei manieren ondersteund.

Zorg en Welzijn

Goede zorg voor de gezondheid is onontbeerlijk voor het welbevinden van mensen en voor hun onderlinge binding.

Voor ons is het belangrijk, dat iedereen mee kan doen en niet langs de zijlijn hoeft te blijven staan. En als dat niet lukt – even of voor langere duur – er altijd iemand is, die met je mee kan denken. Altijd is het doel mensen te versterken, zodat zij naar vermogen zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan.

De eigen verantwoordelijkheid staat daarbij centraal, maar eigen regie over de kwaliteit van leven net zozeer. In de zorg is het uitgangspunt dat deze dichtbij, toegankelijk, persoonlijk, beschikbaar en betaalbaar moet zijn. Mensen moeten vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg. Welbevinden willen we bevorderen door problemen van burgers te voorkomen, vroegtijdig te signaleren, te benoemen en op te lossen.

Goede zorg in Tynaarlo

In 2015 zijn diverse taken op het vlak van de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en participatie van Rijk en provincie overgeheveld naar de gemeente. Belangrijkste reden hiervoor is dat gemeenten dicht bij hun inwoners staan, beter op de hoogte zijn van lokale mogelijkheden en daarom betere (op elkaar afgestemde) zorg kunnen leveren, die ook nog eens goedkoper is. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente zelf verantwoordelijk is voor het welbevinden van haar inwoners. Sociale teams behartigen hier onafhankelijk de belangen van inwoners.

Ook voeren de teams de regie en bewaken ze de onderlinge afstemming over zorg die door andere organisaties wordt geleverd.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– Onder leiding van onze wethouder is de decentralisatie van zorgtaken van het Rijk naar het lokaal niveau goed verlopen: niemand is tussen wal en schip beland.

– Introductie van een onafhankelijke cliëntondersteuner die naast onze inwoners staat en hen met raad en daad helpt.

– Introductie van werkgroep, die opkomt voor de rechten van mensen met een beperking.

– Aandacht voor kleine aanbieders bij de inkoop van zorg.

– We hebben bewerkstelligd dat er extra aandacht is voor laaggeletterdheid door sociale teams.

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

 • Voorkomen is beter dan genezen. Daarom hechten we aan gezondheid bevorderende projecten als “Jongeren op gewicht”, “de gezonde kantine”, “bewegen voor ouderen” en “valpreventie”.
 • Wij besteden de zorg aan op basis van gewenste resultaten, niet op basis van alleen de prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepassen van bestaande collectieve arbeidsovereenkomsten, werken met vaste dienstverbanden, innovatiekracht, medezeggenschap van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact. We eisen onafhankelijke tevredenheidstoetsing onder cliënten en hun naasten. Die toetsing moet effectief en efficiënt uitgevoerd worden.
 • Waar mogelijk willen we ervaringsdeskundigen inzetten.
 • We schaffen de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding en individuele begeleiding af. Iedereen betaalt voortaan de vaste eigen bijdrage à 17,50 per vier weken (de wettelijk bepaalde maximale eigen bijdrage).
 • De vraag om ondersteuning door de gemeente zal toenemen. Van elke 10 inwoners hebben er 3 hulp nodig. Nu nog regelt de helft van hen het zelf, deels omdat hen niet bekend is wat de gemeente voor hen kan doen. De vraag zal ook toenemen door de stijgende gemiddelde leeftijd van onze inwoners. We zullen ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar blijft. Door effectief en efficiënt met zorg om te gaan proberen we de kosten in de hand te houden.
 • De zorg wordt in de directe omgeving van inwoners geboden. Lokale, kleinschalige aanbieders hebben voorkeur, voor zover ze voldoende resultaat en kwaliteit kunnen leveren. Nieuwe lokale initiatieven worden gestimuleerd. We houden de ontwikkeling hierin bij.
 • De sociale teams blijven onderdeel van de gemeentelijke organisatie. De taken worden afgebakend. We willen voorkomen dat ze als Haarlemmerolie, als oplossing voor elk probleem, worden ingezet. De teams hebben vooral een signalerende, verwijzende en bewakende functie. Ze werken op buurtniveau en nauw samen met huisartsen, wijkverpleging en de welzijnsinstellingen.
 • Van alle inwoners ouder dan negentien jaar voelt een kwart zich eenzaam en heeft behoefte aan sociaal contact. Daarom krijgt een welzijnsorganisatie van ons de opdracht om op meerdere plaatsen in onze gemeente inloopmiddagen en ontmoetingen voor jong en oud te organiseren (samen doen: bewegen, eten en sporten) en te experimenteren met “huiskamers” in de buurt (zoals een woningcorporatie in Assen laat zien).
 • De belbus is als aanvulling op het openbaar vervoer van bewezen belang voor onze (oudere) inwoners. Om voorzieningen te bereiken of om sociaal berokken te blijven. We willen dat de promotie van dit vervoer verbetert en de beschikbaarheid uitbreidt. De gemeente onderzoekt of hierbij samengewerkt kan worden met het openbaar vervoer en instellingen die ook vervoer bieden of nodig hebben.
 • De gemeente voert campagne en ondersteunt initiatieven die ertoe bijdragen dat meer mensen vrijwilligerswerk gaan doen, als eigentijdse vorm van naoberschap. We reiken een prijs uit voor de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ en maken hier met de ‘Dag van de Vrijwilliger’ een grote happening van. Op de gemeentepagina wordt de rubriek ‘Vrijwilliger van de Maand’ geopend.
 • Wij willen de zeggenschap van mensen in de zorg vergroten, zowel bij de aanbieders als bij de gemeente zelf. Wij ondersteunen daarom (de oprichting van) patiëntenorganisaties, zorgcoöperaties en medezeggenschap. We zien er op toe dat alle doelgroepen hier bij betrokken worden.
 • Wij kiezen voor het bundelen van voorzieningen: gezondheidscentra zijn de norm, al dan niet in combinatie met dorpshuizen.
 • In ieder van de 18 kernen is minimaal één ontmoetingsplek aanwezig.
 • In de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag staat altijd hun toekomst centraal. In het jeugdbeleid moet in de grote kernen van Tynaarlo aandacht zijn voor een eigen ‘plek’ voor de jeugd.
 • Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Wij willen bevorderen dat zij dit belangrijke werk kunnen doen en volhouden. Door praktische en emotionele hulp (bijvoorbeeld training in de omgang met dementie of het bevorderen van contact met lotgenoten) en het mogelijk te maken dat de zorg tijdelijk overgenomen kan worden willen we dit bereiken.
 • Wij werken mee aan het actieprogramma voor uitvoering van het verdrag dat door de Verenigde Naties is opgesteld voor de rechten van mensen met een beperking (de lokale “meedoen”-agenda). Doel hiervan is de toegankelijkheid van informatie en voorzieningen voor mensen met een beperking maximaal maken – materieel en immaterieel dus.
 • Naast het verbeteren van websites en teksten gaat het hierbij bijvoorbeeld ook om goed begaanbare voetpaden (denk aan overhangende begroeiing), veilige oversteekplaatsen en voldoende brede gangpaden.
Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra