Wonen

Een goed dak boven je hoofd Elk dorp krijgt zijn eigen oplossing voor goed wonen. Woningen die er al staan gaan we verbeteren, vooral de energierekening verlagen. Nieuwe huizen worden binnen de dorpsgrenzen gebouwd, niet aan de randen. Naast voldoende woningen in de sociale sector (huur tot € 592) komen er ook meer woningen met een middelhoge huur (€ 750 tot € 950). Als de gemeente gebouwen wil afstoten, wordt eerst onderzocht of er betaalbare woningen van te maken zijn. Er komt aandacht voor andere woonvormen, zoals Tiny Houses, hofjes en tijdelijk wonen – met name op grond die van de gemeente zelf is. Ook bieden we volop ruimte aan groepen mensen die samen willen bouwen en helpen we mensen die hun woning levensloopbestendig willen maken zo nodig met een lening.

 Wonen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd, het is een ankerpunt in de samenleving en de basis van waaruit je de wereld tegemoet treedt.

Wonen doe je in een buurt of wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen.

Iedereen heeft er recht op goed te wonen, voor een redelijk deel van zijn besteedbaar inkomen.

Wij streven naar gemengde wijken in dorpen. Dit betekent dat er ruimte is voor diversiteit: jongeren, alleenstaanden, gezinnen met kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders. Gemengde wijken (met een evenwichtige verdeling van koop en huur, duurder en goedkoop) passen bij het idee van een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

Goed wonen in Tynaarlo

Tynaarlo heeft een bijzondere structuur, met 18 dorpen. Ieder dorp vraagt om eigen oplossingen op het gebied van wonen. Dit in combinatie met thema’s als zorg, energie en voorzieningen. De bevolking vergrijst en zal op termijn krimpen.

Daar moet nu al op worden ingespeeld. Het gaat er niet meer om grote aantallen huizen bij te bouwen aan de randen van de dorpen. Het gaat om het beter maken van de woningen die er al staan. En om gericht woningen toe te voegen binnen de bestaande dorpsstructuren (‘inbreiden’). Met verschillende oplossingen proberen we de woonlasten van mensen terug te dringen.

 Onze bijdrage in 2014-2018:

– Sociale woningbouw hebben we weer op de agenda gezet.

– We hebben de aanzet gegeven tot de “Blijverslening”. Die is bedoeld voor mensen die hun woning “levensloopbestendig” willen maken, maar die daar het geld niet voor hebben en ook niet bij de bank kunnen lenen.

– We hebben het voorstel gedaan om een Raadswerkgroep Omgevingsvisie in te stellen. Wonen speelt hierbij een belangrijke rol.

– We hebben gesignaleerd dat er behoefte is aan betaalbaar wonen voor jongeren in Vries en Yde De Punt.

– We hebben ervoor gepleit bestaande gebouwen met betekenis voor de samenleving te behouden.

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

We willen bevorderen dat er meer sociale huurwoningen komen waarvoor niet meer dan 592 euro (huidige “eerste aftoppingsgrens”) per maand betaald hoeft te worden. Deze woningen zijn vooral bestemd voor 1 en 2-persoonshuishoudens.

Er geldt zoveel mogelijk een verkoopverbod op sociale woningen. Hierover maken we prestatieafspraken met de corporaties.

Als er gebouwd wordt, dan binnen bestaande dorpsgrenzen.

Met ontwikkelaars en beleggers willen we zorgen voor meer woningen met een middelhoge huur (€ 750 – € 950).

We nodigen actief projectontwikkelaars en anderen uit om te experimenteren met vormen van woningbouw voor jongeren (ook kleine huizen) en levensloopbestendig (ver)bouwen voor ouderen, al of niet in woongroepen en in combinatie met zorg.

Wanneer de gemeente een gebouw verkoopt, geldt de verplichting om eerst te onderzoeken of het geschikt is om er woonruimte van te maken of een andere bestemming te geven.

We ondersteunen initiatieven van particulieren die gezamenlijk woningen willen ontwikkelen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap en wooncoöperaties) en brengen alle daarvoor beschikbare plekken in kaart.

Speciale aandacht gaat uit naar particuliere woningen die slecht geïsoleerd zijn (zoals de door corporaties verkochte huurwoningen); de gemeente zet hier extra op in met haar duurzaamheidsbeleid, bijvoorbeeld door subsidies toe te wijzen aan de minst geïsoleerde huizen (met de laagste energie labels).

De gemeente zorgt ervoor dat alle belanghebbenden goed kunnen snappen hoe het toewijzen van woningen, ook aan bijzondere groepen zoals statushouders, werkt.

De gemeente gaat desnoods zelf bouwen als de marktsector en/of de corporaties er niet voor zorgen dat er in Tynaarlo een voldoend en voldoende gevarieerd aanbod van woningen is.

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf