‘De PvdA is er voor iedereen’

We streven naar een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht en we willen onderlinge solidariteit bevorderen. Ons doel is dat iedereen mee kan komen en mee kan doen in onze samenleving.

De PvdA is er voor iedereen.

We streven naar een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht en we willen onderlinge solidariteit bevorderen. Ons doel is dat iedereen mee kan komen en mee kan doen in onze samenleving. We willen dat mensen bestaanszekerheid en goed werk hebben, dat ze zich veilig voelen en van noodzakelijke zorg verzekerd weten. Iedereen moet zich verbonden voelen met een groter geheel en de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen..

Voor de PvdA is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een samenleving waar kinderen vrij van angst opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn en vooruit te komen. Een samenleving waarin rechten en eigendom worden beschermd, plichten worden nageleefd en wangedrag wordt bestraft. Naast handhaving proberen we te voorkómen, door zorg en ondersteuning.

We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van onze samenleving is. Een samenleving waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, waarin onbekendheid en discriminatie bestreden worden en we onderling het vertrouwen versterken. Waarin ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van inwoners een doorlopende opgave is. Daarom kiezen wij ervoor om mensen met elkaar in contact te brengen, elkaar te laten ontmoeten en met elkaar te verbinden.

Werk hebben is van groot belang: om in het eigen bestaan te kunnen voorzien en om een fatsoenlijk dak boven het hoofd te kunnen betalen. Wie geen bestaanszekerheid kent, komt er niet aan toe om zichzelf verder te ontwikkelen.

Goede en betaalbare zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn, evenals sport en cultuur. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven.

De overheid of de politiek kan niet voor geluk of welzijn zorgen, daar zijn mensen zelf verantwoordelijk voor. Maar we kunnen wel de voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om mee te doen in de samenleving.