Samenspel Gemeente en Inwoners

Samen met de gemeente Mensen willen zelf bepalen hoe ze wonen, werken en leven. Ze hebben daar zelf ook vaak goede ideeën over. Aan de gemeente de taak om deze ideeën vooruit te helpen en om ze te verbinden, als dat mogelijk is. Zo kunnen we van één plus één drie maken. Ieder dorp krijgt een eigen pot geld van de gemeente om activiteiten en projecten mee te ontwikkelen.
 Samenspel Gemeente

Naast politieke- is er maatschappelijke democratie. Politieke democratie is het systeem waarbij alle inwoners door gekozen vertegenwoordigers van politieke partijen worden vertegenwoordigd in het bestuur van de gemeente (gemeenteraad en wethouders).

De politieke democratie verdeelt het geld, stelt voorwaarden en controleert. Met maatschappelijke democratie wordt bedoeld dat inwoners over bepaalde onderwerpen meedenken en meebeslissen of initiatieven nemen. Als PvdA omarmen wij initiatieven, die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. Dit kunnen burgerinitiatieven, panels, buurtraden of andere vormen zijn.

Meedenken en beslissen in Tynaarlo

Ook in Tynaarlo groeit de behoefte aan betrokkenheid. De gemeente moet haar nieuwe rol bepalen waar burgers zelf invulling willen geven aan hun omgeving. Naast burgerparticipatie wordt overheidsparticipatie een steeds belangrijker thema.

Cultuur, houding en gedrag van gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie moeten hier nog een slag in maken. Dit onder het motto ‘Alles wat je voor mij doet, maar niet met mij, doe je tegen mij’ (Gandhi): we moeten ophouden met alleen maar plannen ‘van bovenaf’ maken. Plannen die we samen maken zijn beter.

Ook de samenwerking in de nieuw te vormen gemeenteraad verdient aandacht. Wij pleiten voor een goede introductie en enige coaching.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– We hebben aandacht gevraagd voor het meenemen van de wensen van omwonenden bij diverse plannen (de wijk Ter Borch, voormalig raadhuis in Eelde, terrein van de voormalige Prins Bernhard Hoeve in Zuidlaren).

– We hebben diverse dorpsbezoeken gebracht en wensen van bewoners geïnventariseerd. Waar mogelijk hebben we die op de gemeentelijke agenda geplaatst, zoals de bouw van betaalbare woningen in Yde.

– We hebben het kerngericht werken geïntroduceerd, in combinatie met gebiedsfondsen (bewoners dorpen zelf laten beslissen over budgetten). De gemeente experimenteert hier nu mee.

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

We willen dat de gemeenteraad per te behandelen onderwerp afspreekt hoe en met welk doel inwoners betrokken worden en dat die afspraken ook gecontroleerd worden.

Om buurtinitiatieven te kunnen ondersteunen stelt de gemeenteraad een budget beschikbaar.

Wij vinden dat inwoners het recht hebben om de gemeente uit te dagen om taken en het daarbij behorende budget over te nemen. Ook hebben inwoners het recht om mee te denken en te beslissen over de inrichting van hun wijk en mee te dingen naar de overname van maatschappelijk vastgoed in een wijk.

Tegenover de rechten staat de plicht om een tegenprestatie in de vorm van zelfwerkzaamheid te leveren.

Niet echt de taak van het gemeentebestuur, maar we dringen er op aan dat het college haar invloed aanwendt om te bevorderen dat eventuele aardbevingsschade in de gemeente gecompenseerd wordt.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra