Cultuur

Extra steun voor cultuur Cultuur brengen we op school al bij de jongsten onder de aandacht. Ook maken we het mogelijk dat mensen goedkoop kennis kunnen maken met bijvoorbeeld muziekonderwijs. Voor de bibliotheken trekken we extra geld uit: dit worden in Eelde, Vries en Zuidlaren de ‘huiskamers’ van het dorp, waar van alles te doen en te leren is. We gaan nieuwe samenwerking aanmoedigen tussen de wereld van de kunst en de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling.

Cultuur

Cultuur is in feite alles waar een mensenhand aan te pas is gekomen. Altijd ligt er iets eigens van de maker in en daarom gaat het over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan en over onze drijfveren en motieven.

Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden. Het gaat over vorm, over beleving en waardering. Het vraagt creativiteit en vaak samenwerking. Zo werkt het verbindend. In die grote verscheidenheid komt ook de identiteit van onze gemeente tot uitdrukking. Daar moet het beleid op inspelen.

Cultuur in Tynaarlo

Voor onze gemeente gaat het bij cultuur onder andere om bibliotheken, kunst- en cultuureducatie, uiteenlopende vormen van culturele uitingen en kunst als beroepsuitoefening. De inwoners kunnen daarbij goed profiteren van de stedelijke voorzieningen vlakbij. Cultuurbeleid in onze gemeente kan daar goed op aansluiten en aanvullen. Juist voor de PvdA is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– We hebben bevorderd dat de voorgenomen bezuiniging op de bibliotheken is uitgesteld tot 2021.

– We hebben aandacht gevraagd voor het overkoepelende Cultuurbeleid van de gemeente, mede in relatie tot het Culturele Jaar 2017.

– We hebben het college erop geattendeerd dat Ol Eel (erfgoed vereniging) in Eelde andere huisvesting nodig heeft. Mogelijk is een gecombineerde huisvesting met de bibliotheek en andere organisaties een mogelijkheid.

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

Wij plaatsen cultuureducatie en muziekonderwijs, in samenwerking met culturele voorzieningen, kunstenaars en het onderwijs, hoog op de agenda. We stellen subsidies beschikbaar voor het aanbieden van een kennismakings- of introductie aanbod.

De bibliotheken houden we in stand en combineren we waar mogelijk met andere lokale voorzieningen. We zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplaats.

Dat betekent dat er in bibliotheken een bijdrage geleverd wordt aan de bestrijding van analfabetisme, laaggeletterdheid en eenzaamheid, er allerlei vormen van informatie te vinden zijn en er permanent open wifi-verbindingen zijn. Laaggeletterd zijn mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen, omgaan met geld of toegepaste informatisering. In Tynaarlo zijn ruim 3.000 mensen laaggeletterd. Ongeveer de helft van hen in ernstige mate. Een op de 5 pubers kan niet met geld omgaan.

Amateurkunst waarderen en stimuleren wij via incidentele subsidies (zoals aanloopkosten) en het instellen van publieksprijzen.

We willen kunst een meer centrale plek geven in de gemeente. We willen de beroepsgroep bij gemeentelijke plan- en beleidsvorming betrekken. Een werkvorm daarvoor wordt in samenspraak ontwikkeld. Wellicht kan op de samenwerking die in het kader van het cultureel jaar ontstaan is voortgebouwd worden (evaluatie daarvan volgt nog).

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers