Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie denkt met u mee Een goede gemeente heeft goede medewerkers nodig, die goed kunnen luisteren naar de inwoners en wat zij willen. Goede dienstverlening is belangrijk. Extra aandacht is nodig voor inwoners die minder makkelijk de weg naar het gemeentehuis weten te vinden.

Gemeentelijke organisatie

Wij kiezen voor een verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een samenleving waarbinnen onze verscheidenheid wordt gekoesterd. Een samenleving die bijeenblijft en niet uiteenvalt. Wij kiezen ervoor om het bindend vermogen in de samenleving te versterken en de destructieve krachten de wind uit de zeilen te nemen.

De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling.

We zien dat regionale verbanden steeds meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. De PvdA zal er alles aan doen om te voorkomen dat de gemeenteraad buiten spel komt te staan.

De overheid is er voor haar inwoners. Voor ons is het belangrijk dat de overheid voorkomt dat inwoners door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor. Het beschermen van de privacy van burgers hoort hier ook bij.

De gemeente-organisatie in Tynaarlo

De afgelopen jaren heeft de PvdA meermalen geconstateerd dat de gemeentelijke organisatie piept en kraakt in haar voegen. Daar komt bij dat Tynaarlo weliswaar bekend staat als ‘opleidingsgemeente’, maar dat de lonen hier de laagste zijn in Drenthe (voor vergelijkbare functies).

Daardoor slagen we er niet in ervaren mensen vast te houden noch aan te trekken. Mogelijk zijn we te ver doorgeschoten in de bezuinigingen op de organisatie.

Een andere slag die we moeten maken is het goed omgaan met mensen met specifieke noden en zij die het moeilijk vinden om de drempel van het gemeentehuis over te stappen. Niet iedereen is een ‘mondige burger’.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– We hebben onze zorgen met het college gedeeld en we hebben het college meerdere keren aangesproken op beleidsstukken die niet of veel te laat naar de raad toe komen (of onvoldoende niveau hebben).

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

We stimuleren een vriendelijke en behulpzame houding van onze medewerkers naar de inwoners.

De gevolgen van bezuinigingen op het ambtelijk apparaat in 2014-2018 evalueren we met de eindverantwoordelijken.

De gemeente onderzoekt hoe zij een aantrekkelijke werkgever blijft/ een meer aantrekkelijke werkgever kan worden.

De gemeente betrekt zaak- en ervaringsdeskundigen en kunstenaars bij haar beleidsvorming.

Bij het opstellen (en afwijken) van bestemmingsplannen wordt nadrukkelijk ook het belang van cultuurhistorie betrokken.

Regels ondersteunen en zijn geen doel op zich. De gemeente toetst haar eigen regels. Regels zonder duidelijke reden worden afgeschaft

De gemeente heeft haar eigen dienstverlening op orde. De telefoon wordt correct en tijdig opgenomen, brieven en mails worden beantwoord binnen de daarvoor gestelde termijnen. Communicatie (ook formulieren) met inwoners is in begrijpelijke taal en er wordt altijd een telefoonnummer en bezoekadres voor nadere informatie of hulp bij aanvragen vermeld.

Wie daar om vraagt, krijgt informatie op schrift.

Tevredenheidsonderzoek dient om beter aan te sluiten bij de belevingswereld van inwoners. We willen daarom kwalitatieve evaluaties, niet beperken tot het geven van een cijfer. Dergelijk onderzoek moet effectief, efficiënt en steekproefsgewijs uitgevoerd worden.

Informatie over de dienstverlening moet vaak herhaald worden in diverse media. Ouderen worden vaker benaderd door ouderenadviseurs (vrijwilligers via de welzijnsorganisatie).

De gemeente gaat prijsuitreikingen organiseren voor bedrijven en burgerinitiatieven (de driejaarlijkse cultuurprijs houden we in stand).

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra