Gemeentelijke financiën solide beleid

Het geld aan de goede dingen uitgeven Hoe de gemeente haar geld uitgeeft (de begroting), dat moet kloppen. Tynaarlo staat er nu goed voor en we hebben genoeg geld op de bank staan. Wij geven dat liever uit aan mensen dan aan stenen of asfalt. Denk aan het kunnen geven van goede zorg en de aanpak van armoede: dat heeft voor de PvdA voorrang.

Gemeentelijke financiën

 We vinden, zoals altijd, dat de gemeente een solide financieel beleid moet voeren.

Dat komt tot uitdrukking in een begroting die over meerdere, navolgende jaren opgesteld wordt zonder tekorten. Daarnaast is het belangrijk om over voldoende financiële reserves te blijven beschikken.

We willen de lastenverzwaring voor burgers zoveel mogelijk beperken. De woonlasten in        Tynaarlo behoren tot de laagste in Drenthe.

Het sociaal vangnet is gegarandeerd.

In 2014 stond de gemeente er financieel niet heel rooskleurig voor. Er dreigden grote tekorten. Deels door hoge kosten, deels omdat de overheid minder geld aan de gemeenten wilde geven.

Dat is erg meegevallen. Vooral van het zorgbudget bleef flink geld over. Dat had er mee te maken dat er minder mensen zorg nodig hadden dan gedacht. Daarnaast vielen de verkopen mee (grond en gebouwen) en slaagde de organisatie er in bezuinigingen in hoog tempo door te voeren. Zo kwamen de financiën goed op orde en is er nu voldoende reserve.

De komende jaren kunnen de financiën onder druk komen te staan.

Er tekent zich een toename in zorgbehoefte af door vergrijzing. Ook de vraag neemt toe doordat inwoners geïnformeerd raken over de wettelijke plichten die de gemeente op het vlak van zorg heeft. Vooral in de jeugdzorg lijkt meer behoefte aan intensieve zorg te ontstaan. Maar ook de ondersteuning bij het dagelijks leven zal duurder worden, omdat in toenemende mate ook mensen worden bereikt die voorheen “buiten beeld” bleven.

Tegelijkertijd is de verwachting dat de overheid het gemeentelijke budget neerwaarts bij zal stellen om het “te veel” voor zorg te corrigeren.

Een andere ontwikkeling is de toename van het aantal mensen dat niet meer rond kan komen. Mensen die langdurig in armoede leven behoeven intensieve en coördinerende begeleiding.

Onzeker is welke kosten van klimaatverandering en vooral het voorkomen daarvan op rekening van de gemeente komen.

Dan is er nog de (algehele) kosten stijging (de bouwkosten van scholen bijvoorbeeld zijn al naar boven bijgesteld).

We verwachten dat ook rekening gehouden moet worden met hogere personeelskosten in samenhang met taakverzwaring van de gemeente.

De OZB verhogen we jaarlijks met maximaal 2%. We gaan daar alleen overheen als daar een duidelijk bestedingsdoel tegenover staat.

Het College van B en W bestaat uit de burgemeester en 3 fte wethouders (max 4 x 0,8).

We blijven van mening dat de aandelen van Groningen Airport Eelde overgedaan moeten worden aan de provincie Drenthe.

 

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra