Detailhandel en toerisme

Werk maken van toerisme Tynaarlo ligt in het mooie gebied van de Drentsche Aa en de Hondsrug. Dat gebied kunnen we bij toeristen nog beter onder de aandacht brengen. Dat levert ook weer nieuwe banen op. Er gaat geld en aandacht naar onze winkelgebieden en dorpscentra: met ondernemers en bewoners maken we plannen voor betere vindbaarheid en om leegstand te voorkomen.

Detailhandel en toerisme

In het winkellandschap is veel gaande. Het Rijk wijst erop dat het aantal vierkante meters winkelruimte te groot is. Dat vraagt om creatieve oplossingen. Dat geldt ook voor de toeristisch-recreatieve sector: vernieuwing is nodig om bij te blijven in de (inter)nationale concurrentie.

Winkelen en verblijven in Tynaarlo

Tynaarlo ligt in de prachtige provincie Drenthe. Het provinciebestuur stelt: oppassen met nieuwbouw en vooral inzetten op verbetering van het bestaande. Dat is ook de opgave voor Tynaarlo. De gemeente investeert samen met de vastgoedeigenaren in de kwaliteit van de (drie) centrumgebieden om ervoor te zorgen, dat dit aantrekkelijke winkelgebieden blijven en de werkgelegenheid daar behouden blijft.

We zien verder nog veel kansen om het toerisme in onze gemeente te versterken, ook in regionaal verband; dat levert (MBO)banen op, waar veel behoefte aan is.

Onze bijdrage in 2014-2018:

– Op ons voorstel is een zogenaamd E-book (elektronische informatie) over toerisme langs het Noord-Willemskanaal ontwikkeld.

– We hebben aandacht gevraagd voor te lage effectiviteit van gemeentelijk programma ‘Tynaarlo Verbindt’.

Onze speerpunten voor 2018-2022 en verder:

In bestaande winkelgebieden experimenteren we met een vrije bestemming voor meer levendigheid en het aanmoedigen van nieuwe functies (bij leegstand), zoals wonen. Met aanjaagpremies bevorderen we de herbestemming van eventueel leegkomende panden.

We schrappen zoveel mogelijk plannen voor uitbreiding van winkels en kantoren. Uiteraard respecteren we al gemaakte afspraken. Zo willen we verdere leegstand voorkomen.

Om winkelcentra levendiger te maken kan herbestemming een oplossing zijn. Bijvoorbeeld door verder weg gelegen winkelpanden te herbestemmen als woningen, of door andere functies zoals recreatie, toerisme of horeca toe te laten. Nauwe samenspraak met belanghebbenden is hierbij een voorwaarde.

We steunen het midden en kleinbedrijf door een stagefonds voor vmbo-stagiaires in te stellen, waarmee een deel van de stagevergoeding wordt gefinancierd. Dat is goed voor de bedrijven en goed voor werkgelegenheid. Ook willen we het instellen van bedrijfsinvesteringszones stimuleren en voor goede bewegwijzering zorgen in de winkelkernen.

We stimuleren het toerisme (goed voor 10% van de werkgelegenheid in Tynaarlo) door aan te sluiten bij diverse initiatieven die tot doel hebben het toerisme te versterken (marketing Drenthe).

fietsen in drentheFietsroutes (aan de hand van knooppunten) worden in overleg met het recreatieschap dóór de dorpen geleid (en niet eromheen).

Waar mogelijk vindt inkoop van producten en diensten door de gemeente plaats bij lokale bedrijven.

Om de aanleg van glasvezelnetwerken door de hele gemeente te bevorderen werken we nauw samen met de provinciale organisatie Drenthe Verbindt en eventuele coöperaties die zich hiervoor melden.

We verlagen gemeentelijke tarieven indien nodig en mogelijk, zodat initiatieven financieel sneller haalbaar worden.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers