Standpunten

Zoeken

‘De PvdA is er voor iedereen’

We streven naar een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht en we willen onderlinge solidariteit bevorderen. Ons doel is dat iedereen mee kan komen en mee kan doen in onze samenleving.

Lees verder

‘Voor Verbinding en Zekerheid’

Hier in Tynaarlo, hebben we het beste woonklimaat van Drenthe en de woonlasten zijn bijna nergens in de provincie lager.Het is hier goed wonen en leven. De omgeving is mooi, we hebben bijzondere evenementen zoals het Bloemencorso en de Zuidlaardermarkt en er zijn veel verenigingen. Met de meeste mensen gaat het goed tot zeer goed, gelukkig. Helaas zien we ook nog een grote groep voor wie dat niet geldt. Dat niet iedereen gemakkelijk mee kan komen en niet iedereen dezelfde kansen heeft.

Lees verder

Armoede en Schuldhulpverlening

Armoede met kracht bestrijden De armoede neemt niet af, eerder toe. Veel mensen kampen met schulden. Kinderen staan hierdoor van jongs af aan achteraan, dat mag niet gebeuren. De PvdA wil mensen die in financiële problemen komen extra en langdurig ondersteunen. Naast mensen in de bijstand moet er aandacht zijn voor werkenden met een laag inkomen, zoals mensen met een eenmanszaak. We zetten het ‘minimabeleid’ zo ruim mogelijk in.

Lees verder

Cultuur

Extra steun voor cultuur Cultuur brengen we op school al bij de jongsten onder de aandacht. Ook maken we het mogelijk dat mensen goedkoop kennis kunnen maken met bijvoorbeeld muziekonderwijs. Voor de bibliotheken trekken we extra geld uit: dit worden in Eelde, Vries en Zuidlaren de ‘huiskamers’ van het dorp, waar van alles te doen en te leren is. We gaan nieuwe samenwerking aanmoedigen tussen de wereld van de kunst en de wereld van de ruimtelijke ontwikkeling.

Lees verder

Detailhandel en toerisme

Werk maken van toerisme Tynaarlo ligt in het mooie gebied van de Drentsche Aa en de Hondsrug. Dat gebied kunnen we bij toeristen nog beter onder de aandacht brengen. Dat levert ook weer nieuwe banen op. Er gaat geld en aandacht naar onze winkelgebieden en dorpscentra: met ondernemers en bewoners maken we plannen voor betere vindbaarheid en om leegstand te voorkomen.

Lees verder

Gemeentelijke financiën solide beleid

Het geld aan de goede dingen uitgeven Hoe de gemeente haar geld uitgeeft (de begroting), dat moet kloppen. Tynaarlo staat er nu goed voor en we hebben genoeg geld op de bank staan. Wij geven dat liever uit aan mensen dan aan stenen of asfalt. Denk aan het kunnen geven van goede zorg en de aanpak van armoede: dat heeft voor de PvdA voorrang.

Lees verder

Gemeentelijke organisatie

De gemeentelijke organisatie denkt met u mee Een goede gemeente heeft goede medewerkers nodig, die goed kunnen luisteren naar de inwoners en wat zij willen. Goede dienstverlening is belangrijk. Extra aandacht is nodig voor inwoners die minder makkelijk de weg naar het gemeentehuis weten te vinden.

Lees verder

Klimaat en Duurzaamheid

Goed omgaan met onze aarde We hebben één aarde waarop we leven en die moeten we goed beheren. We geven als gemeente het voorbeeld, door op al onze gebouwen die daarvoor geschikt zijn zonnepanelen te leggen. Ook kopen we alleen nog maar echte groene stroom in. Ook mensen met een lager inkomen moeten hun huis kunnen aanpakken, bijvoorbeeld met isolatie. “Nul op de meter” geldt als standaard bij plannen voor nieuwbouw. We zijn tegen nieuwe bedrijventerreinen, winkels, woningen en kantoren in het groen.

Lees verder

Leefomgeving

Een goed ingerichte en onderhouden leefomgeving Samen met inwoners willen we maatregelen treffen om de veiligheid te vergroten. Hardrijden in woonbuurten en bij scholen wordt aangepakt. We willen meer aandacht voor het voorkomen van woninginbraken. Het groen moet netjes onderhouden worden. Wegen en fietspaden houden we op een redelijk niveau. In de dorpen Eelde, Vries en Zuidlaren komen ‘steunpunten’ waar inwoners direct contact kunnen leggen met de gemeente, eigenlijk ‘kleine gemeentehuizen’. Ze kunnen hier terecht met vragen, klachten en ideeën. Wanneer bewoners zelf meer aan onderhoud van hun straat of buurt willen doen, geeft de gemeente ze daar het geld voor. Initiatieven om ook in het buitengebied snel internet aan te leggen worden ruimhartig ondersteund.

Lees verder

Samenspel Gemeente en Inwoners

Samen met de gemeente Mensen willen zelf bepalen hoe ze wonen, werken en leven. Ze hebben daar zelf ook vaak goede ideeën over. Aan de gemeente de taak om deze ideeën vooruit te helpen en om ze te verbinden, als dat mogelijk is. Zo kunnen we van één plus één drie maken. Ieder dorp krijgt een eigen pot geld van de gemeente om activiteiten en projecten mee te ontwikkelen.

Lees verder

Sport

Samen in beweging komen Sport is gezond en brengt mensen bij elkaar. Tynaarlo heeft veel verenigingen. De PvdA wil de samenwerking tussen sportclubs, ondernemers en toeristische organisaties verbeteren. Dat is goed voor onze inwoners, maar ook voor mensen die Tynaarlo bezoeken. Het aanbod voor schoolgaande jeugd blijft overeind.

Lees verder

Werk

Uitzicht op vast werk De gemeente biedt werkervaringsplaatsen aan, voor mensen die moeilijk aan werk komen. Ondernemers die in Tynaarlo een bedrijf willen beginnen worden door de gemeente goed begeleid. Maar ook de contacten met bedrijven die er al zijn worden verbeterd. Dat geldt ook voor onze ondernemersverenigingen: zij weten wat er speelt.

Lees verder

Wonen

Een goed dak boven je hoofd Elk dorp krijgt zijn eigen oplossing voor goed wonen. Woningen die er al staan gaan we verbeteren, vooral de energierekening verlagen. Nieuwe huizen worden binnen de dorpsgrenzen gebouwd, niet aan de randen. Naast voldoende woningen in de sociale sector (huur tot € 592) komen er ook meer woningen met een middelhoge huur (€ 750 tot € 950). Als de gemeente gebouwen wil afstoten, wordt eerst onderzocht of er betaalbare woningen van te maken zijn. Er komt aandacht voor andere woonvormen, zoals Tiny Houses, hofjes en tijdelijk wonen – met name op grond die van de gemeente zelf is. Ook bieden we volop ruimte aan groepen mensen die samen willen bouwen en helpen we mensen die hun woning levensloopbestendig willen maken zo nodig met een lening.

Lees verder

Zorg en Welzijn

De zorg dichtbij Voorkomen is beter dan genezen, daarom hebben we veel aandacht voor bijvoorbeeld ‘bewegen voor ouderen’. De organisaties die zorg leveren in onze gemeente moeten aan eisen voldoen, zoals het mee laten praten van mensen die de zorg ontvangen. We geven de voorkeur aan lokale zorgaanbieders, afkomstig uit Tynaarlo en omgeving: zij kennen de mensen. Omdat de bevolking ouder wordt neemt de vraag naar zorg toe: de PvdA strijdt ervoor dat hiervoor voldoende geld beschikbaar blijft. We gaan de groeiende eenzaamheid te lijf met plekken en momenten om elkaar in het dorp te ontmoeten. Elk dorp krijgt of houdt een eigen dorpshuis, met daarbinnen ruimte voor jong en oud. We willen eigen bijdragen verlagen, zo mogelijk afschaffen. Vervoersvoorzieningen voor ouderen willen we uitbreiden en het vrijwilligerswerk bevorderen. Mantelzorgers worden op allerlei manieren ondersteund.

Lees verder