Zorgen en vragen : Regie over bodem en graafschade in de gemeente Tynaarlo

Door Anneke Lubbers op 28 augustus 2018

De afgelopen zomer werd er in et tijdschrift Binnenlands Bestuur  een artikel gepubliceerd over de graafschade die jaarlijks in Nederland ontstaat door werkzaamheden in de bodem. Zo werden er in 2017 ruim 33.000 schades opgevoerd door de netbeheerders met een bedrag van directe schadekosten van ruim 25 miljoen euro.

Het artikel stelt dat vooral ook door de aanleg van glasvezel en de energietransitie het gegraaf in de bodem de komende jaren alleen maar zal toenemen en dat het tijd wordt dat gemeenten daarin veel meer dan nu de regie gaan pakken.

Als voorbeelden werden Apeldoorn genoemd, waar is geprobeerd werkzaamheden die de boden beroeren te combineren en Amsterdam, waar het in een aantal wijken slechts 1 x in de 5 jaar is toegestaan werkzaamheden in de bodem uit te voeren. Het idee wordt geopperd om in elk geval als gemeente een grondprofiel op te stellen, zeg maar een soort ondergronds bestemmingsplan.

De fractie van de Partij van de Arbeid vindt het van belang dat dit thema ook in Tynaarlo goed wordt opgepakt. Los van de directe schade die kan ontstaan, geven graaf-werkzaamheden ook vaak overlast voor aanwonenden en weggegebruikers. Waar dat kan moeten we dat voorkomen of tot een minimum beperken.

 

In dat licht wil de fractie van de PvdA graag antwoord op de volgende vragen:

  • Is uw College bekend met het genoemde artikel?
  • Is uw College het eens met de strekking van het artikel, namelijk om als gemeente een veel zwaardere regierol op te pakken?
  • Zo ja, hoe is uw College van plan dit vorm te geven, hoe is het nu geregeld en welke stappen moeten worden gezet om een goeie regie te bereiken? Kunt u daar termijnen voor noemen?
  • Zo nee, waarom is uw College het niet eens met de strekking en het advies?
  • Kunt u de raad inzage geven over de gemelde schades van de afgelopen jaren?

Namens de fractie van de PvdA

Met vriendelijke groet,
Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers