Door Koos Dijkstra op 9 december 2015

Wel of niet samen met Haren?

Wel of niet samen met Haren?
De discussie over een fusie met Haren is afgerond nog voor hij goed en wel begonnen was: het college van Haren heeft gekozen voor zelfstandigheid. De raad van Tynaarlo heeft zich er niet over gebogen. Dat gebeurde wel in de raadsvergadering van 8 december, naar aanleiding van twee moties van Leefbaar Tynaarlo.
Door Koos Dijkstra
In de eerste motie stelde Leefbaar Tynaarlo voor een verordening voor het houden van een referendum op te stellen, mede bedoeld om zo een besluit over een fusie met Haren te kunnen nemen. Onze visie: de partij van de Arbeid is niet tegen het houden van referendums, al is daar methodisch nog wel wat over te zeggen. Maar de behoefte om nu een verordening op te stellen voor Tynaarlo hebben wij niet. Sterker nog, we vinden de verbinding die de indieners met een eventuele fusie met Haren gelegd hebben ongewenst. Dat is niet simpelweg een kwestie van de meeste stemmen gelden. Dat is eerst en vooral een afweging van belangen en vervolgens het vinden van een voor alle partijen acceptabel compromis. Dat is democratie naar letter en geest. Liever zet de fractie van de PvdA middelen in om de gemeentelijke communicatie te verbeteren en inwoner betrokkenheid te versterken. Dit punt hebben we al vaker gemaakt bij de begrotingsbesprekingen. En het college heeft hier al belangrijke toezeggingen over gedaan. Laten we er naar streven dat de gemeente niet meer kan worden verweten dat ze onvoldoende communiceert, zoals de bewonersvereniging in Eelde en de klankbordgroep in Zuidlaren nu nog doen. Hoe beter ons dat lukt, hoe minder behoefte er zal zijn aan een arbitrage-instrument.

In een tweede motie werd gepleit voor meer samenwerking met Haren. Onze reactie: tot nu toe hebben we ons op het standpunt gesteld dat we ons niet onder druk laten zetten door het college van Haren. Zolang wij als raad geen kaders hebben gegeven voor een eventuele samenwerking heeft het geen enkele zin onderzoek te doen met een van vele mogelijke partners, waar onder Haren. Als daar aanleiding toe is kan op onderwerpen samenwerking worden gezocht. De fractie van de PvdA ziet op dit moment geen enkele reden om nader onderzoek te doen naar een kleintje fusie met Haren.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra