Door Anneke Lubbers op 11 februari 2015

Wel of geen MFA aan Loopstukken in Tynaarlo?

Tijdens de raadsvergadering van 10 februari 2015 werd een kleine twee uur gesproken over de MFA aan de Loopstukken. Een beladen begrip inmiddels, dat MFA. Ons raadslid Anneke Lubbers verwoordde de visie van de PvdA-fractie: we moeten alles op alles zetten om de beste en meest veilige oplossing voor het dorp binnen te slepen.

Vanavond spreken wij over de uitkomsten van een onderzoek naar een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken II te Tynaarlo. Ik zou bijna zeggen, we spreken voor de zoveelste keer over de huisvestingsproblemen voor school, dorpshuis en sportvelden binnen het dorp Tynaarlo.

In het raadsvoorstel schrijft het College: Voor het dorp Tynaarlo zou een nieuwe accommodatie aan de Loopstukken II de ultieme oplossing zijn. Als PvdA onderschrijven wij deze conclusie van harte en ook een heel groot deel van de inwoners van Tynaarlo zien dit als de meest gewenste oplossing.
Niet voor niks staat in ons verkiezingsprogramma dat wij een multifunctioneel gebruik van scholen, sportvoorzieningen en dorpshuizen willen stimuleren om de leefbaarheid in kleinere kernen op peil te houden.

Juist daarom kunnen wij niet akkoord gaan met het voorgesteld besluit om te stoppen met het onderzoek naar huisvesting aan de Loopstukken II. En daar hebben we meerdere argumenten voor, die ik zal gaan noemen.

In dit dossier moeten we allereerst constateren dat er sprake is van een ongelukkige wijze van handelen van de kant van het college. Daar waar de bevolking van het dorp al jaren pleit voor een definitieve oplossing voor de problemen rondom huisvesting van school, dorpshuis en sportvelden, stuurt het college in december een brief, zonder enig besluit van de gemeenteraad, die vervolgens weer wordt ingetrokken. Heel ongelukkig.

Het College laat ons weten dat uit een eerste globale verkenning blijkt dat Loopstukken II ongeveer 4 miljoen euro moet gaan kosten. Wij zijn er van overtuigd dat dit goedkoper kan. Wij baseren ons dan op het programma van eisen zoals die gebruikt is bij de bouw van de MFA in Zeijen. Deze MFA is in juni 2014 in gebruik is genomen en bied een onderkomen aan school, peuterspeelzaal, dorpshuis en sportvereniging. De kosten voor dit gebouw bedroegen circa 1,7 miljoen euro.

En helder is dat het de uiteindelijke wens van de inwoners is om alle voorzieningen aan de “veilige” kant van de weg te realiseren en die wens onderschrijft de PvdA graag. En als volgens de informatie die bij ons beschikbaar is, ook nog blijkt dat een oplossing aan de “veilige” kant belangrijk goedkoper is, dan kunnen wij echt niet meer akkoord gaan met het stoppen van verder onderzoek. Sterker nog, wij willen het college dringend verzoeken om een onafhankelijk bureau, te kiezen in overleg met onze raad, in te schakelen om te komen tot een onafhankelijke doorrekening van de verschillende alternatieven.

Tynaarlo is een dorp met een sterke samenhang en diverse verenigingen. Daarnaast zijn de huidige school en gymzaal dringend aan vervanging toe. Alleen al om die samenhang en levendigheid te behouden vinden wij dat serieus en onafhankelijk onderzocht moet worden welke oplossing de beste is, zowel in geld als in kwaliteit en toegevoegde waarde voor het dorp. En bij ons verzoek om een onafhankelijk onderzoek willen wij het college oproepen tot grote spoed. De inwoners hebben lang genoeg gewacht.
Het onafhankelijk onderzoek zou volgens ons gemakkelijk in mei afgerond kunnen zijn, zodat de raad in mei dan wel begin juni, de resultaten kan bespreken en we een definitief besluit kunnen nemen.
We willen benadrukken dat dit onafhankelijk onderzoek geen belemmering mag zijn voor de nu al ingezette plannen; deze mogen geen onnodige vertraging oplopen.
Nogmaals, de PvdA gaat dan ook niet akkoord met het voorstel zoals dat nu voorligt.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers