2 juni 2016

Vragen over Raadhuis Eelde /Paterswolde

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschift aan de gemeenteraad

Geacht college,

In februari informeerde u ons over de herontwikkeling van het voormalige Raadhuis in Eelde. Op 9 maart j.l. vond hierover een informatiebijeenkomst plaats, georganiseerd door de projectontwikkelaar. Sindsdien hebben de bewoners van de aangrenzende wijk Oranjepolder zich verenigd in een stuurgroep en op 3 mei een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Zij spreken daarin hun zorg uit, met name over de geplande nieuwbouw van appartementen aan de achterzijde van het raadhuis. Inmiddels zijn we enkele maanden verder sinds u ons op de hoogte bracht van dit initiatief en onze fractie is benieuwd naar de voortgang.
In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– heeft het college inmiddels contact gehad met de stuurgroep en zo ja: zijn er afspraken gemaakt over hoe de stuurgroep bij het vervolg van de planontwikkeling wordt betrokken

– in termen van ‘kaders’ heeft de gemeente een advies erfgoed (november 2015) en een stedenbouwkundig advies (januari 2016) opgesteld. In het eerste advies wordt alleen nog gesproken over ‘herbestemming van het monument tot een zorgfunctie’, in het tweede advies komt ook een ‘uitbreiding’ in beeld. Hoe verklaart u dit verschil?

– in uw brief van 23 februari geeft u aan dat u besloten heeft mee te werken aan de herontwikkeling en dat u kaders gaat meegeven. Welke kaders zijn dat?

– in geen van beide adviezen wordt de bijzondere kwaliteit van de aangrenzende wijk Oranjepolder meegenomen, zoals verwoord in de Structuurvisie Cultuurhistorie. Maakt dit wel deel uit van de kaders die u mee geeft aan de ontwikkelaar en zo ja: hoe?

– in dezelfde Structuurvisie geeft u aan in 2016 voor Oranjepolder te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een specifieke aanduiding als ‘bijzonder gebied’. Wat is hiervan de stand van zaken?

– in het stedenbouwkundig advies wordt voorgesteld om de ‘uitbreiding’ aan de achterzijde te situeren. Dit wordt met een stedenbouwkundige tekening inzichtelijk gemaakt. Is dit model afkomstig van de architect van de projectontwikkelaar of van onze afdeling stedenbouw?

– in het stedenbouwkundig advies staat te lezen dat de ‘architectuur van de nieuwbouw hoogwaardig en autonoom moet zijn, doch ondergeschikt aan het voormalig gemeentehuis. Tevens moet de architectuur zijn afgestemd op de omgeving.’ Hoe verhoudt deze eis zich in de visie van het college tot het gepresenteerde vierlaagse ontwerp van de ontwikkelaar?

– welke afspraken heeft de gemeente gemaakt met de projectontwikkelaar over de verdere uitwerking van de plannen en wanneer worden stuurgroep en gemeenteraad hierover geïnformeerd?

– op de website van de afnemer van de zorgappartementen (September) staat te lezen dat de woningen in het raadhuis per april 2017 beschikbaar zijn. Dat zou een start bouw na de zomer van 2016 betekenen. Is een dergelijke planning u bekend, ook gezien de nog noodzakelijke toetsing door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed?

– uit de verkoopaktes van het gebouw en het aangrenzende grondstuk blijkt dat in 1999 is overeengekomen tussen gemeente en aankopende partij (Centraal Meldpunt Kinderopvang) dat wanneer het grondstuk binnen vijf jaar niet zou worden gebruikt (voor nieuwbouw) het aan de gemeente moest worden terug geleverd, voor (omgerekend) 113.000 euro. Het grondstuk blijkt vervolgens in 2015 door MPS Iris BV te zijn verkocht aan Legro Holding voor 40.000 euro en kan daarmee door de ontwikkelaar voor nieuwbouw van de geplande woningen gebruikt worden. Waarom is het grondstuk destijds niet teruggeleverd aan de gemeente?

Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
1 juni 2016