Door Kees de Graaf op 20 december 2016

Vragen over Maatschappelijk vastgoed in Tynaarlo

Geacht college,

Onze fractie is benieuwd naar de voortgang van het ‘Programma Maatschappelijk Vastgoed’ van de gemeente Tynaarlo. Het gaat hierbij om alle gebouwen die de gemeente zelf in eigendom heeft. Wij lazen hierover voor het eerst twee jaar geleden, in de Perspectievennota 2014. U gaf daarin aan dat ‘we innovatieve projecten gaan bevorderen. Speciale aandacht is er voor inzet van oude schoolgebouwen en vrijkomende agrarische bebouwing voor deze projecten’. In de Begroting 2015 komt u hierop terug, met de aankondiging van een apart begrotingsprogramma “Maatschappelijk Vastgoed”. Een nieuw strategisch beleidsterrein voor onze gemeente, zo wordt gezegd. Een uitstekende ambitie, die door andere Drentse gemeenten wordt gedeeld. Zo hebben Aa en Hunze, Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen in 2014 met de Hanzehogeschool een studie gedaan naar ‘De kunst van gemeentelijk vastgoedmanagement’. Het actueel thema, mede gezien de bevolkingskrimp die ook in Drenthe de komende jaren gaat plaatsvinden.

In opeenvolgende Voor- en Najaarsbrieven wordt het programma Maatschappelijk Vastgoed steeds genoemd. In 2015 blijkt het nog niet te zijn gestart, omdat alle aandacht naar het accommodatiebeleid ging. Het belang wordt gelukkig nog wel steeds onderschreven: “We zorgen ervoor dat ons vastgoed zo optimaal mogelijk wordt benut en bijdraagt aan leefbaarheid en saamhorigheid.” De Begroting van dat jaar (november 2015) rept over een programma dat in de begroting 2017 ingevuld en geïmplementeerd is. Beheer, exploitatie en beleid komen daarin bij elkaar.

In de begroting 2017 is het onderwerp ondergebracht bij het hoofdstuk ‘Bestuur en ondersteuning’. Over een apart begrotingsprogramma wordt niet meer gesproken. We lezen alleen (p122) een passage over oude schoolgebouwen die terugvallen aan de gemeente. ‘Hoewel eerst zal worden gekeken of en welke mate vastgoedportefeuille wenselijk is, is de verwachting dat veel van deze locaties worden verkocht, al dan niet via herontwikkeling.’

Onze fractie constateert dat de aanvankelijke ambitie van de gemeente op dit terrein van kleur is verschoten. In plaats van ‘innovatie’ gaat het nu vooral om ‘verkoop’. Daarnaast is er blijkbaar geen sprake meer van een samenhangend programma maatschappelijk vastgoed. U kondigt echter wel nog aan (p10) dat “we met voorstellen komen over wat we doen met de diverse locaties die na actualisatie van het totale accommodatiebeleid eventueel vrij gaan komen”. Hiermee wordt een lacune ingevuld van de actualisatie van het IAB.

Al met al vindt onze fractie de situatie zeer onbevredigend. Zo staan er gemeentelijke gebouwen zoals de Bladergroenschool in Eelde al jaren leeg en worden in de komende jaren in veel van onze kernen veranderingen verwacht in het gebruik van school- en andere gebouwen. Kijk bijvoorbeeld naar de school- en sportplannen zoals die momenteel voor Zuidlaren worden ontwikkeld. Ook bij andere gemeentelijke panden zoals dorpshuizen spelen vraagstukken en liggen er kansen om ontmoeting en maatschappelijke meerwaarde te realiseren. Al dan niet in combinatie met andere functies zoals de huisvesting van sociale teams. Dat vraagt echter wel om een door de gemeenteraad gedragen visie over hoe we met locaties en panden willen omgaan, wanneer deze vrij komen voor een nieuw gebruik. Ook tijdelijk gebruik kan daarin een rol spelen.

In dat verband stellen we u graag de volgende vragen:

– wordt het aangekondigde programma Maatschappelijk Vastgoed nog opgesteld en zo ja: wanneer kan de gemeenteraad dit verwachten;
– indien er geen apart programma meer komt, wanneer kunnen we dan de voorstellen voor de benutting van vrijkomende locaties verwachten;
– kijkt het College bij de invulling van deze locaties alleen naar de optie ‘verkoop’ of worden ook andere mogelijkheden onderzocht (zoals de genoemde innovatieve projecten en/of herbestemmingen);
– gaat u ook een visie opstellen voor gemeentelijke panden waarvan het gebruik vooralsnog wordt voortgezet;
– bent u het met ons eens dat het ontbreken van heldere kaders op dit gebied het maken van afwegingen door de raad voor de ontwikkeling c.q. het gebruik van individuele locaties en panden bemoeilijkt?
Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
20 december 2016

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf