Vragen over maatregelen bij deze abnormale droogte in gemeente Tynaarlo.

Door Anneke Lubbers op 2 augustus 2018

Vragen aan college van B en W

De afgelopen maanden kenmerken zich door een abnormale droogte. Tegelijkertijd zien we de laatste jaren een toename van enorme hoosbuien als het dan een keer regent. Deskundigen zijn het er inmiddels in meerderheid over eens dat dit soort extreme weersomstandigheden de komende jaren vaker zullen voorkomen. In dat kader zijn gemeenten al verplicht een stresstest te doen.
De fractie van het CDA heeft ook al vragen gesteld of Tynaarlo mee wil doen met de actie Steenbreek. Een initiatief dat wij uiteraard steunen.

Maar…. de fractie van de Partij van de Arbeid vindt het van belang dit dossier breder op te pakken.
Het raakt niet alleen ons allemaal, ook de generaties na ons en de klimaatveranderingen hebben een forse impact op veel beleidsterreinen.
De PvdA is van mening dat het klimaatbestendig maken van onze omgeving ook een belangrijke taak van de lokale overheid is, natuurlijk in samenwerking met andere overheden en ook met inwoners en bedrijven.

We maken ons zorgen over de vraag of we, en dus ook onze gemeente, wel voldoende en tijdig hierop inspelen. We kunnen ons geen verlenging permitteren.

Tot op dit moment zien we hiervan weinig of niets concreets terug in het door uw college gevoerde beleid.

Naar aanleiding van bovenstaande wil de fractie van de PvdA graag antwoord op de volgende vragen:

 1. Kan uw college in kaart brengen welke maatregelen de gemeente gaat nemen en heeft genomen in het inspelen op de genoemde veranderingen en de raad daarover informeren?
  We doelen daarmee op tal van elementen, waarbij hier enkele voorbeelden:
 2. het aanbrengen van beplanting in relatie met het vasthouden en opvangen van water;
 3. het frequenter reinigen van rioolputten voor een goede doorstroming van regenwater;
 4. het tegengaan van zogenaamde verstening van oppervlakten, zowel bij particulieren als bij bedrijven en overheden zelf;
 5. het afkoppelen van hemelwaterafvoeren van het riool;
 6. het er voor zorgen dat in (woon)gebieden water voldoende kan worden opgevangen en vertraagd kan worden afgevoerd;
 7. het in planologische regimes opnemen van klimaatgerelateerde elementen.
 8. Heeft het college overleg met landbouworganisaties over gebruik van oppervlakte- en grondwater en met drinkwaterbedrijven (Waterbedrijf Groningen en WMD) en betreffende waterschappen over dit thema?
 9. Zo ja, kan het college ons informeren over de uitkomsten en
  zo nee, waarom niet?
 10. Welke visie heeft uw college over agrarisch gebruik van grond in relatie met beperking van het (grond)waterverbruik, zoals bijvoorbeeld de lelieteelt?
 11. Heeft de gemeente inmiddels al resultaten van de stresstest?
  Zo nee, wanneer zijn deze resultaten beschikbaar en wat gaat uw college met de resultaten doen?

 

 

Namens de fractie van de PvdA
Met vriendelijke groet,
Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers