Het loop nog niet lekker met de Burgerparticipatie.We stellen vragen.

Door Koos Dijkstra op 7 december 2018
 

Op 26 september 2017 heeft de raad ingestemd met de notitie “De burger aan boord”.
Hiermee is gekozen voor een andere vorm van burgerparticipatie.
Beoogd wordt met de burger te co-creëren, in plaats van hen te consulteren over afgeronde beleidsplannen.
Voorwaar een flinke modernisering, die geheel in lijn is met de opvatting van de PvdA dat de betrokkenheid van inwoners vergroot kan en moet worden, vooral bij zaken die hen raken.

Naast een vaste kern van burgers en ambtenaren bestaat een flexibele schil van deskundigen aldus het plan.
Precies uitgewerkt was een en ander nog niet.
Werkenderwijs zou een methode ontwikkeld worden.
Deze nieuwe aanpak zou gevolgen hebben voor de rol van de gemeenteraad.
Hierover zou de raad (later) nader geïnformeerd worden.
Voor de duur van een jaar is er budget beschikbaar gesteld (circa € 17.000) voor een externe projectleider.
Er zijn geen afspraken gemaakt over (tussentijdse) rapportages.

We zijn nu ongeveer een jaar verder.
Voor de fractie van de PvdA het moment om u enkele ragen over de voortgang te stellen.

  • Uit hoeveel leden met welke achtergrond bestaat de kerngroep nu?
  • Is de kerngroep naar de mening van de leden compleet en voldoende “krachtig”?
  • Wanneer wordt afscheid genomen van de projectleider?
  • Welke deskundigheden zijn vertegenwoordigd in de flexibele schil?
  • Blijkt -gezien de samenstelling van kerngroep en flexibele schil- deze vorm jong en oud aan te spreken?
  • Welke onderwerpen hebben het afgelopen jaar de revue gepasseerd?
  • Kunt u voorbeelden noemen waaruit blijkt dat de burgerparticipatie tot andere (betere) resultaten heeft geleid in de beleidsvorming?
  • Zijn de burgerleden van de kerngroep tevreden over de wijze waarop en de mate waarin zij hun inbreng kunnen geven en het effect daarvan?
  • Zijn de leden van de kerngroep van mening dat zij de belangen van alle doelgroepen, met name de meest kwetsbare mensen, voldoende behartigen?
  • Wanneer komt u met een beschouwing over de eventuele verandering in verantwoordlijkheden en bevoegdheden van de gemeenteraad?

Met vriendelijke groet,

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra