Door Kees de Graaf op 15 november 2015

Vragen aan B&W over visie nieuwe omgevingswet

 

In 2018 wordt de Omgevingswet van kracht, zo heeft de Tweede Kamer in juli 2015 besloten. Daarbij is ook, op basis van een amendement van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, de verplichting opgenomen voor gemeenten een eigen Omgevingsvisie op te stellen. Deze visie gaat nadrukkelijk verder dan de bekende structuurvisie; ook onderwerpen als verkeer en vervoer, milieu, groen en water worden hierin behandeld. Verder bestaat de mogelijkheid de visie in samenspraak met andere gemeenten op te stellen. Niet in de laatste plaats is de Omgevingsvisie anders van aard, want niet zozeer ‘voorschrijvend’ als wel uitnodigend naar andere partijen (inwoners, ondernemers) om met eigen initiatieven en plannen te komen (zogenaamde uitnodigingsplanologie). Deze partijen kunnen ook betrokken worden bij het opstellen van de visie.

In de technische vragen voor de Begroting 2016 hebben we u gevraagd naar de actualisering van de Structuurvisie, die gepland staat voor 2016: houdt u daarbij reeds rekening met het in werking treden van de Omgevingswet? Het antwoord daarop konden we niet ontwaren. Het ministerie van I&M gaf deze week op een congres aan dat gemeenten wordt aangeraden de Omgevingsvisie gereed te hebben op het moment dat de nieuwe wet in werking treedt. Daarom stellen we graag hierbij deze vraag opnieuw, met enkele aanvullende vragen:

– het college is voornemens de structuurvisie uit 2008 te actualiseren, door deze te voorzien van een oplegnotitie. Is hierbij rekening gehouden met het van kracht worden van de Omgevingswet in 2018

– is het college ermee bekend dat gemeenten verplicht zijn een Omgevingsvisie op te stellen en zo ja: wanneer wilt u een begin maken met het opstellen hiervan.

– in hoeverre wordt er ‘dubbel werk’ verricht door eerst de structuurvisie aan te passen en (vermoedelijk) niet lang daarna de Omgevingsvisie op te stellen. Is het een suggestie beide trajecten in elkaar te schuiven

– in een Omgevingsvisie is nadrukkelijk plaats voor een beschouwing over de kwaliteit en identiteit van de gemeente. Hier liggen raakvlakken met het reeds ingezette missie & visie-traject van de gemeente. Ook hier de suggestie om (indien mogelijk) trajecten te verbinden en hier de bevolking van Tynaarlo bij te betrekken
Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
14 november 2015

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf