Door Koos Dijkstra op 18 mei 2016

Voorstellen voor invulling financiële meevallers

De gemeente heeft over 2015 onvoorzien een flink financieel voordeel gehaald. Uiteraard willen we weten hoe dit zo kon gebeuren. Daarover hebben we schriftelijk vragen gesteld in voorbereiding op de behandeling van de jaarrekening in de raadsvergadering op 31 mei.

Los daarvan ligt ook de vraag voor hoe dat geld gebruikt wordt.
In elk geval kan een deel ervan uitgegeven worden. De fracties hebben daar voorstellen voor gedaan. Die voorstellen worden nu doorgerekend, zodat de raad bij de bespreking van de begroting in juli keuzes kan maken.

Wij hebben een raadpleging onder onze leden gehouden en kregen van verschillende kanten voorstellen van inwoners. De opbrengst hiervan hebben we in onze voorstellen opgenomen.
Om u te informeren geven we die voorstellen hier weer.

Algemeen
– Wij willen dat het geld dat overgebleven is uit de budgetten voor  WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), jeugdzorg en participatie aan nieuw beleid op deze terreinen wordt besteed. Wat niet besteed wordt moet beschikbaar blijven door het geoormerkt aan de reserves toe te voegen.
– Vorig jaar is voor een aantal mensen de huishoudelijke hulp op basis van de WMO gestopt. Wij willen dat de gemeente onderzoekt of deze mensen dat zelf goed op hebben kunnen vangen, zo niet dan moet dat opnieuw bekeken worden.

Zorg
Wij willen de positie van mensen die zorg vragen versterken en de democratische controle op de uitvoering van de WMO en Jeugdzorg door de gemeenteraad verbeteren.
Daarom:
o moet er een onafhankelijk sociaalraadsman/vrouw aangesteld worden die mensen die daar behoefte aan hebben in hun contact met de gemeente ondersteunt en die de raad adviseert,
o willen we onafhankelijke, kwalitatieve tevredenheidstoetsing, laten uitvoeren en
o moeten mensen die een zorgvraag hebben zich zo nodig kosteloos kunnen laten bijstaan door de deskundige van hun keus en of een onafhankelijke herbeoordeling krijgen.
– De gemeente moet zorg dragen voor betaalbare dagbesteding.

Wonen
Iedereen heeft recht op goed en betaalbaar wonen.
– Daarom willen we in samenspraak met de woningcorporaties de kosten van wonen voor mensen in de bijstand verlagen (energie zuinige woningen en apparaten).
– Voor sociale huurwoningen geldt een inkomensgrens (modaal) en passend toewijzen (hoogte van de huur in overeenstemming met inkomen). Als gevolg hiervan kunnen concentraties van mensen met sociale problemen ontstaan. De gemeente moet in samenwerking met de woningcorporaties onderzoeken hoe dit voorkomen kan worden. Spreiding van de woningvoorraad is een mogelijkheid. Wellicht kan de gemeente een borgstellingsfonds instellen om het eigen woningbezit onder  lage inkomensklassen te bevorderen.

Welzijn
In de gemeente Tynaarlo is het veilig en prettig wonen, waar ieder die wil kan bijdragen aan het algemeen belang : inwoners baas in eigen buurt of wijk
– Daarom willen we mensen stimuleren om meer verantwoordelijkheid voor hun eigen woonomgeving te nemen door:
o te bevorderen dat elke wijk of buurt kan beschikken over een ontmoetingsruimte,
o elk dorp een eigen aanspreekpunt heeft bij de gemeente en het college een jaarlijkse ronde maakt om ideeën op te halen en
o er een aanmoedigingsbudget beschikbaar te stellen van 10 euro per inwoner.

Voor de besteding van dit geld worden bewoners panels gevormd die kunnen terugvallen op deskundige ondersteuning.
– In elke kern is jongerenwerk.
– We willen armoede bestrijden door het verbeteren van (vroeg) signalering en het uitbreiden en intensiveren van trainingen in budgetbeheer/ begeleiding.
– We willen de belbus van Trias met vrijwilligers uitbreiden. Zodat meer mensen van dit vervoer gebruik kunnen maken.
– Er is een kleine groep mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het huidige aanbod van de sociale dienst en het werkvoorzieningsschap sluit niet goed bij hen aan. We willen een proef waarbij met deze mensen gezocht wordt naar mogelijkheden tot zinvolle dagbesteding en of werk op basis van hun eigen wensen.

Cultuur
We willen het budget voor de bibliotheek opnieuw beoordelen en hierbij een splitsing aanbrengen tussen de functies die de bibliotheek voor de gemeente moet vervullen en de huisvesting.
We willen de door te voeren bezuiniging meer geleidelijk laten verlopen en over meer jaren spreiden.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra