Visie PvdA op coalitie-akkoord: een vaste burcht geeft mij vertrouwen

25 april 2018

De coalitie van vijf partijen heeft een ‘coalitieakkoord op hoofdlijnen’ geproduceerd. De fractie van de PvdA is er totaal niet van onder de indruk. Er worden geen keuzes gemaakt. En de inwoners kunnen de totstandkoming van het akkoord niet volgen. Veel kritische vragen derhalve.

Allereerst willen we Leefbaar Tynaarlo en speciaal mijnheer Kloos feliciteren.
Na een kwart eeuw aan de zijlijn in de gemeenteraad, bent u nu de grootste.
U mag en gaat de gemeente daadwerkelijk mede besturen.
U bent terecht tevreden over de staat waarin u de gemeente overgedragen krijgt.
Tynaarlo is een prachtige, groene en economisch sterke plattelandsgemeente met een redelijk tot goed voorzieningenniveau.
Wij zijn er trots op dat we daar als collegepartij aan bijgedragen hebben.

Inwonersbetrokkenheid vergroten is uw belangrijkste speerpunt.
U doet of het door u uitgevonden is.
Echter, de gemeente is daar allang druk mee en er zijn belangrijke resultaten geboekt.
Het zou u sieren als u daar erkenning en uw waardering voor uitspreekt.

Voor het eerst bestuursverantwoordelijkheid dragen is vast spannend voor u.
Uw plaatje op het kaft van uw akkoord maakt dat duidelijk.
U zet zichzelf in het centrum.
Achter een stevige muur of is het een slotgracht?
In elke geval leunt het ontwerp zwaar op de plattegrond van een verdedigingswerk.
zoals de vesting Bourtange.
De vier andere partijen er beschermend en dienend omheen.

Waarom is voor dit beeld gekozen?
Bent u bij Leefbaar Tynaarlo zo bang dat u zich wilt afschermen van de omgeving?
Betekent het dat Leefbaar Tynaarlo slechts op haar voorwaarden met anderen zal samenwerken?
Angst en frustratie zijn slechte raadgevers!
Dat dit akkoord geheel in achterkamertjes tot stand is gekomen steunt dit idee.
Een hele valse start als maximale openheid uw uitgangspunt is.

En waarom wil Leefbaar Tynaarlo de grootst mogelijke meerderheid aan zich binden?
Bent u bang voor herrie in eigen gelederen of in de coalitie?
Of bent u bang voor oppositie?
U weet toch dat goed bestuur alleen mogelijk is met georganiseerde tegenspraak.
De Partij van de Arbeid zal u die in positief kritische zin geven.

Wat hebt u ons nou eigenlijk voorgelegd.
Wat u coalitieakkoord noemt is niet meer dan één bladzijde overbodige toelichting op de titel.
Dat zijn uw eigen woorden.
Voor een raadsakkoord hebt u een paar onderwerpen geselecteerd.
Over sommige van die onderwerpen heeft de raad al eerder besluiten genomen.
Zoals over buurtbudgetten.
Daar zijn op voorstel van de Partij van de Arbeid afspraken over gemaakt.
Dit jaar start een experiment.

Verder bevat het raadsakkoord wat algemeenheden en fletse tekst.
Waarom zegt u bijvoorbeeld niet dat de gemeente in duurzaamheid het voorbeeld moet geven.
Waarom zegt u niet dat de gemeente afspraken maakt over de kosten van energiebesparende maatregelen als een gemeentelijke gebouw verkocht wordt.

Over de onderwerpen in het hoofdstukje raadsakkoord denkt u het als coalitie in elk geval wel met elkaar eens te kunnen worden.
Het raadsakkoord moet later nog uitgewerkt worden, samen met inwoners en bedrijven.
Voorlopig mogen de wethouders zich er niet mee bemoeien.

In het hoofdstukje collegeprogramma of bestuursprogramma noemt u de punten waar u het in de coalitie nog niet met elkaar over eens bent.
Erg veel stokpaardjes en al gepasseerde stations van Leefbaar Tynaarlo staan er in.
Daar moet het college dan maar uit zien te komen.
U maakt kortom nauwelijks keuzes, dat gaat zich nog wreken.

We missen visie.
Waar vinden we uw investeringen in mensen Groen Links?
Waar zijn uw ideeën voor een groene toekomst D66,
Waar zijn uw beginselen gebleven CDA en Christen Unie
Waar is uw kleur.
Waar wilt u als coalitie met de gemeente naartoe.

Zeg nou niet, dat gaan we de inwoners vragen.
Die hebben zich daar pas geleden al over uitgesproken, via wat we verkiezingen noemen.
U bent een club die overal wortels heeft zegt u altijd.
U weet dus wat er speelt.

Tamelijk beschamend vinden we het, dat u het sociaal domein nauwelijks aandacht geeft.
Dat doen we dankzij de vorige colleges wel goed, maakt u zich ervan af.
We beschouwen dat als compliment voor onze Partij van de Arbeid wethouders Kosmeijer en Berends, maar uw inzet is echt onvoldoende.
En slap van partijen die het menselijk welbevinden hoog in hun vaandel hebben staan.

Er is van alles in ontwikkeling en u moet er nadrukkelijk voor kiezen om dat voort te zetten!
U wilt wat onderzoekjes doen, maar u doet geen concreet voorstel voor het verbeteren van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de jeugdzorg of de arbeidsparticipatie.
Of het terugdringen van eenzaamheid en armoede
Of het versterken van het vrijwilligerswerk
Of het bevorderen van sport.

Verontrustend vinden we het, dat u niks zegt over oplopende tekorten in de WMO en de jeugdzorg (vorig jaar 1,2 miljoen).
Tekorten bij de bouw van scholen en sporthallen en de gemeenschappelijke regelingen.
Geen woord over de gewenste uitbreiding van de organisatie.

Als dit coalitieakkoord een raadsvoorstel van het college was geweest, zou Leefbaar Tynaarlo de eerste zijn om te roepen dat het teruggenomen moet worden omdat het niet voldragen is.

Onze vragen aan u

1. Wilt u een collegeprogramma of wilt u een bestuursprogramma, wat is het verschil en wat is het nut ervan?
2. Waarin is een raadsprogramma anders dan een collegeprogramma?
3. Hoe verhouden het raadsprogramma en het collegeprogramma zich tot elkaar? Welk programma is het belangrijkst? Speciaal ook in verband met de inzet van beperkte middelen.
4. Wat wilt u bereikt hebben in 2022?
5. Vindt u ook niet dat bij woningbouw het focus nadrukkelijker op Vries moet liggen?
6. U zegt dat er onderzoeken lopen naar het gebruik van de PBH locatie. Op welke onderzoeken doelt u?
7. Hoe zit het met de tijdelijke winkel voor Albert Heijn in Zuidlaren. Leefbaar Tynaarlo en de Christen Unie willen toch ook dat die winkel er nu snel komt? Voor de Kerst dit jaar hebt u aan de inwoners van Zuidlaren beloofd.
8. Leefbaar Tynaarlo heeft kiezers geworven met de belofte dat er in de wijk Ter Borch geen supermarkt komt? Wat is er van dat duidelijke standpunt overgebleven?
9. Waarom hebben we een vijfde wethouder nodig? Wat gaat dat kosten (apparaatskosten!) en waar gaat u bezuinigen om dat te betalen?
10. PM Aardbevingsschade. De gemeente is geen partij. Desalniettemin doet de burgemeester goed werk en is er een regeling. Wat gaat uw wethouder hier nog aan toevoegen?