Door Kees de Graaf op 20 september 2017

Verwarring over beheersverordening : we stellen vragen

Geacht college,

In onze raad hebben we nu enkele malen een beheersverordening vastgesteld, ter vervanging van 10 jaar oude bestemmingsplannen. Daarvan wordt steeds herhaald door u als college dat het hier om ‘conserverend beleid’ gaat, waarbij de bestemmingsplannen ‘één op één worden overgezet’ naar de nieuwe verordening. Bij de behandeling van de beheersverordening voor Eelde-Paterswolde ontstond bij sommige raadsleden hierover verwarring, naar aanleiding van een discussie over de opstelplaatsen voor corsowagens.

Onze fractie deelt inmiddels in deze verwarring, maar dan op een ander punt: de relatie met nieuw beleid. Oftewel beleid dat is vastgesteld tijdens de 10-jarige geldigheid van het bestemmingsplan. Hierover wordt in de verordeningen gezegd dat ‘een actualisatie plaatsvindt aan gewijzigd beleid en gewijzigde omstandigheden’. De vraag is nu: ontstaat er door deze actualisatie een nieuw planologisch regime? Gaan er nieuwe eisen gelden voor onze inwoners?

We zullen dit verduidelijken aan de hand van de Structuurvisie Cultuurhistorie die in 2014 is vastgesteld. Twee voorbeelden:

– in de Beheersverordening Eelde-Paterswolde wordt over de buurt Oranjepolder de dubbelbestemming ‘Waarde-Cultuurhistorie’ gelegd. In de toelichting lezen we dat ‘binnen deze bestemming geen bouwwerken mogen worden gebouwd’. Dit zou betekenen dat de geplande nieuwbouw van appartementen achter het voormalige raadhuis geen doorgang kan vinden. Inmiddels blijkt uit antwoorden op een technische vraag van ons dat dit ‘bouwverbod’ in een volgende versie van de verordening zal worden vervangen door ‘nadere eisen ter voorkoming van onevenredige aantasting van de cultuurhistorische en landschappelijke waarden van het betreffende gebied’. In het vorige bestemmingsplan waren deze eisen nog niet opgenomen.

– voor de Zuiderstraat 5 in Zeijen is een aanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe schuur, met een hoogte van 12 m. Onze raad heeft hierover een eerste zienswijze van bezorgde inwoners uit het dorp ontvangen. Voor deze locatie geldt het Bestemmingsplan Kleine Kernen uit 2010, dat deze bouwhoogte ook toestaat. De Structuurvisie Cultuurhistorie (kaart 5) stelt echter dat deze locatie is gelegen in een klein esdorp (met de kwaliteit van een beschermd dorpsgezicht) en dat hier sprake is van een zeer hoge cultuurhistorische waarde. Logischerwijs doet het bestemmingsplan hier geen uitspraak over, maar is daarmee het regime van de Structuurvisie hier wel van toepassing? En wordt dit dan ook al meegenomen bij planbeoordeling? Hier geldt mogelijk de omgekeerde situatie: er is weliswaar nieuw beleid, maar omdat het bestemmingsplan nog niet is aangepast is dit nieuwe beleid formeel (nog) geen toetsingscriterium.

U begrijpt, graag willen we op dit punt een nadere uitleg. In dit verband stellen we u graag de volgende vragen:

– bent u het met ons eens dat de mondelinge toelichting vanuit uw college op de status van beheersverordeningen een nuance dan wel verduidelijking behoeft?

– hoe kan het gebeuren dat er beheersverordeningen ter inzage worden gelegd waarvan op voorhand al bekend is dat bepaalde beleidsmatige uitgangspunten nog aangepast zullen worden (zoals het genoemde ‘bouwverbod’)? Zet dit inwoners die de beheersverordening gaan bestuderen niet op het verkeerde been?

– is het een suggestie om voortaan in de beheersverordening een overzicht op te nemen van het nieuwe beleid en de nieuwe omstandigheden? Dat voorkomt dat de raad op zoek moet gaan naar de verschillen ten opzichte van het aflopende

– waar wordt het bouwplan voor de nieuwe schuur in Zeijen nu aan getoetst? Louter aan het bestemmingsplan of tevens al aan de Structuurvisie Cultuurhistorie? En welk regime gaat dan voor?

– op kaart 5 van de Structuurvisie staat bij de esdorpen opgenomen dat ‘een nadere inventarisatie met de dorpen wordt opgepakt’. Weet u de stand van zaken hieromtrent?

– op dezelfde kaart staat aangegeven dat bij gebieden van zeer hoge cultuurhistorische waarde mogelijk gevraagd wordt om ‘nader cultuurhistorisch onderzoek dat kansen en beperkingen noemt’. Zijn er sinds het vaststellen van de Structuurvisie projecten in onze gemeente bekend waarbij dit onderzoek heeft plaatsgevonden?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf

Fractielid PvdA Tynaarlo

20 september 2017

VERZOEK OM INLICHTINGEN VAN COLLEGE(LEDEN)

(artikel 41 Reglement van orde voor de gemeenteraad)

Schriftelijke vragen ingediend door raadslid/fractie: Kees de Graaf/PvdA

Datum: 20 september 2017

Onderwerp: Status beheersverordening

 

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf