Door Anneke Lubbers op 24 mei 2017

Uitvoering Dorpsagenda Vries

Aan:
het College van Burgemeester en Wethouders

Kwestie: Uitvoering dorpsagenda Vries.
In november 2015 is de dorpsagenda voor Vries vastgesteld door de Raad. Deze visie is mede ontwikkeld op grond van de inbreng van bewoners van het dorp. Op het moment van vaststelling is door de PvdA fractie al naar voren gebracht dat veel van de punten die door inwoners zijn genoemd niet of nauwelijks terugkeren in de dorpsagenda.
Op dit moment wordt de openbare ruimte in het centrum van Vries aangepakt. Zoals afgesproken betreft dat de Brinkstraat, een deel van Oude Asserstraat en de Markestraat en als extra werkzaamheden worden trottoirs bij het Raadhuisplein aangepakt en de parkeerplaatsen van de Kringloopwinkel (er was immers nog extra budget).
De fractie van de PvdA heeft kennis genomen van het feit dat de VVD nu voorstelt om ook het niet-centrumdeel van de Oude Asserstraat aan te pakken.
In een raadsvergadering in maart heeft de fractie van de PvdA al aangegeven dat wij graag zouden zien dat het College nog eens gaat kijken naar die vele ideeën van bewoners die niet zijn meegenomen in de dorpsagenda. Immers, het uitvoeren van de dorpsagenda Vries is meer dan de herinrichting van het centrum van Vries.
Als al het zand en de stenen weer een plekje hebben gekregen in het centrum wordt het tijd om het dorp verder aan te kleden en te zorgen voor leefbaarheid in het mooie Vries. Uit de meer dan 100 suggesties van inwoners noemen wij een paar voorbeelden: maak de openbare ruimte in het nieuwe centrum gezelliger en betrek daar inwoners bij, betere aanduiding naar het centrum en de vele parkeerplaatsen, bankjes, bloembakken, betere verlichting, afvalbakken in het centrum.

Naar aanleiding van bovenstaande kwestie vragen wij het College het volgende:

1. Bent u het met ons eens dat ideeën van inwoners maar ten dele zijn meegenomen?

2. Bent u bereid om alsnog aanvullende ideeën van de inloopsessies op te pakken?

3. Wilt u op korte termijn met voorstellen komen daarvoor?

Namens de fractie van de PvdA
Met vriendelijke groet,

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers