13 januari 2017

Tienpuntenplan voor wonen in onze gemeente – en Vries in het bijzonder

Het is voor iedereen zichtbaar: in Eelde en Zuidlaren wordt gebouwd, in Vries gebeurt nagenoeg niets. Daarmee komt de leefbaarheid van de derde grote kern in Tynaarlo in gevaar, vindt de fractie van de PvdA Tynaarlo. Daarom lanceert zij een tienpuntenplan om het bouwen in Vries op gang te krijgen. Het zijn punten die ook in de andere kernen van onze gemeente gebruikt kunnen worden.

Bij de raadsvergadering van 17 januari 2017 staat het wonen weer op de agenda.De afspraken tussen gemeente, woningcorporaties en de huurdersorganisaties – die eind vorig jaar zijn ondertekend – worden besproken.

Het is goed om het weer over het wonen in onze gemeente te hebben. Een groeiend aantal mensen maakt zich daar zorgen over, niet in de laatste plaats in Vries. Wij kregen dat signaal al in januari 2014, toen we een politiek café over de toekomst van Vries organiseerden. Een aantal jongeren gaf toen bijvoorbeeld aan dat er voor hen niets beschikbaar is. Het gevolg: ze trekken weg. In 2006 had Vries nog 4.260 inwoners, in 2015 waren dat er nog maar 3.925 (-335).

Sindsdien hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor het wonen in Vries.
Zo hebben we bij de behandeling van de Dorpsagenda Vries benadrukt dat er veel meer in Vries moet gebeuren dan alleen de aanpak van de openbare ruimte.
Het wonen moet versterkt worden en de gemeente moet daarbij zelf ook een actieve rol gaan vervullen. Bij de behandeling van de Oplegnotitie Sociale Woningbouw (maart 2016) is dat pleidooi nog eens herhaald.

Wij zien dat er bij verschillende groepen veel belangstelling bestaat voor goed en betaalbaar wonen, zowel in de huur- als koopsector. Ook in Vries is dat het geval. Voor jongeren, gezinnen en senioren die willen verhuizen naar een passende woning is er echter te weinig aanbod. Daarbij komt dat er een groeiende groep statushouders onderdak moet worden gebracht. Daardoor is de vraag naar woningen veel groter dan de enkele tientallen woningen die door marktonderzoekers (in opdracht van de gemeente) worden genoemd en die tot 2020 zouden worden gevraagd.

Kortom, hier ligt een gezamenlijke opgave voor corporatie Woonborg, projectontwikkelaars en inwoners zelf – en niet de vergeten de gemeente.
De gemeente Tynaarlo kan wat ons betreft op verschillende manieren de handen uit de mouwen steken:

1. bestaande locaties in bezit van anderen helpen vlot te trekken. Denk aan de kerklocatie en de locatie van de voormalige melkfabriek. In 2014 kondigde het college al aan in gesprek te gaan met de eigenaren van deze ‘inbreidingslocaties’, zonder resultaat tot nu toe.

2. ‘eigen’ gemeentelijke plannen uit de lade trekken. Diepsloot, de locatie aan de Taarloseweg en De Bronnen kunnen gemakkelijk en snel tot ontwikkeling worden gebracht. Met aangepaste (verlaagde) grondprijzen kan het wonen in Vries extra aantrekkelijk worden gemaakt.

3. omzetten van andere functies naar wonen stimuleren. Help eigenaren van leegstaande winkels en andere gebouwen om daar woningen in te maken.

4. eigen gemeentelijk vastgoed ombouwen naar woningen, bijvoorbeeld voor jongeren.

5. zelf opdrachtgever worden voor sociale woningbouw, zoals de gemeente Assen succesvol heeft laten zien. Eventueel kan dit via regionale bouwbedrijven als Geveke, die hiervoor formules hebben ontwikkeld. Of door het uitnodigen van andere woningcorporaties die wel graag in Vries willen bouwen.

6. bestaande koop- en huurwoningen duurzaam maken en ‘levensloopbestendig’, zodat ouderen er langer in kunnen blijven wonen.

7. ruimte maken voor experimenten, zoals de ‘Tiny Houses’. Of bijvoorbeeld de ‘knarrenhofjes’ waar het CDA voor heeft gepleit.

8. plannen van ontwikkelaars en woningcorporaties aanjagen en goed begeleiden.

9. soepele omgang met plannen van particulieren die willen bouwen, verbouwen en/of uitbreiden

10. een direct aanspreekpunt voor Vries bij de gemeente aanstellen, waar mensen met ideeën terecht kunnen en die zelf ook het gesprek aan gaat met jongeren en andere groepen.

Uitvoering van dit tienpuntenplan begint volgens de PvdA-fractie met de ambitie en de lef om het wonen in Vries – na tientallen jaren waarin nauwelijks iets is gebeurd – als gemeente op te pakken.

Dat pleidooi horen we gelukkig – en terecht – ook bij andere fracties in de raad. De woningmarkt in Drenthe trekt aan, bevestigen de laatste cijfers. Een goed moment om ook Vries vooruit te krijgen. Stilstand betekent alleen maar verdere achteruitgang.

Dat betekent wel dat we als gemeente ook moeten willen investeren in menskracht om plannen van de grond te krijgen.
De punten in dit plan kunnen ook worden meegenomen eind 2017, wanneer de gemeente haar gehele woonbeleid voor Tynaarlo opnieuw gaat formuleren.