Door Kees de Graaf op 11 januari 2017

Schriftelijke vragen Beleid volkstuinen

Schriftelijke vragen ingediend door raadslid/fractie: Kees de Graaf/PvdA
Datum: 11 januari 2017
Onderwerp: Beleid volkstuinen

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschift aan de gemeenteraad

Geacht college,

In de gemeenteraad van Tynaarlo stonden we onlangs stil bij de toekomst van de volkstuinen in Vries, gelegen aan de Valkenlaan. Dit naar aanleiding van de Beheersverordening Vries, die we als raad hebben vastgesteld. Enige tijd geleden, rond de herfst van 2016, hebben ook de volkstuinverenigingen Oosterland-Eskampen te Eelde-Paterswolde en Zuid Es te Zuidlaren zich bij uw college gemeld, met de vraag wat de beleidskaders van de gemeente zijn voor volkstuinen. De verenigingen kijken naar de toekomst, zien ontwikkelingen op zich afkomen en willen daarover graag in gesprek met de gemeente. Zij hebben daartoe ook zelf een beleidsnotitie opgesteld en willen graag weten of de gemeente de uitgangspunten hieruit kan onderschrijven.
Uit het eerste gesprek met de gemeente kwam het antwoord terug dat de gemeente Tynaarlo op dit terrein geen expliciet beleid heeft.
Onze fractie zou het jammer vinden als het daarbij zou blijven. Volkstuinen bieden wat ons betreft kansen om de verbinding te leggen tussen doelstellingen op het gebied van bijvoorbeeld participatie, integratie, duurzaamheid, gezondheid en voedselproductie. Ook kunnen inwoners via de tuinen op een ontspannen manier met elkaar in contact komen. De verenigingen geven aan dat bijvoorbeeld Syrische statushouders veel belangstelling hebben voor een volkstuin. Ook liggen er mogelijkheden om bijvoorbeeld scholen en organisaties als Inlia (tussenvoorziening Eelde) bij de tuinen te betrekken, maar ook bijvoorbeeld voedsel voor de voedselbanken te produceren.
De verenigingen geven echter ook aan dat de financiële druk vanuit de gemeente wordt opgevoerd, onder meer door een verdubbeling van de pachtprijzen die de komende tijd wordt doorgevoerd.

In dat verband stellen we u graag de volgende vragen:

– bent u het met ons eens dat volkstuinen een toegevoegde sociaal-maatschappelijke waarde hebben voor onze inwoners en onderschrijft u de uitgangspunten die de volkstuinverenigingen in hun beleidsnotitie hebben verwoord

– hoe verhoudt deze waarde zich tot de (commerciële) pachtprijzen die de verenigingen in rekening worden gebracht en de verhoging daarvan

– vindt u ook dat we er ons als gemeente voor moeten inspannen dat deze functie voor Tynaarlo behouden blijft en mogelijk zelfs uitbreiding verdient, wanneer die vraag vanuit de bevolking zich aandient.

– bent u bereid de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken en de uitkomsten te bespreken in een gezamenlijk gesprek met alle volkstuin-betrokkenen in onze gemeente (zowel de verenigingen als de particuliere eigenaren/huurders)

– ziet u mogelijkheden de toekomst van de volkstuinen mee te nemen in de Omgevingsvisie die onze gemeente gaat opstellen
Met vriendelijke groet,

Kees de Graaf
Fractielid PvdA Tynaarlo
11 januari 2016

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf