Schelfhorst: geef ook ruimte aan andere woonvormen

Door Anneke Lubbers op 13 september 2018

In de raad van 11 september pleitte onze fractie ervoor om in het woningbouwplan voor Schelfhorst ook andere groepen te laten genieten van het ‘natuurwonen’ dat hier wordt gerealiseerd. Uiteraard en zoals te verwachten viel voelde het college bij monde van wethouder Kraaijenbrink er niets voor om hierover met de projectontwikkelaar in gesprek te gaan. Ook hier een gemiste kans om met een sterke eigen visie vorm te geven aan een Tynaarlo’s ruimtelijk ordeningsbeleid. Dit was de bijdrage van onze fractie in eerste termijn.

Door Anneke Lubbers

Naar aanleiding van de inspraakreacties op het Voorontwerp hebben wij een aantal opmerkingen:

U wilt de privacy van indieners van een zienswijze beschermen en hebt daarom namen van natuurlijke personen uit de notitie geschrapt. Om invloed uit te oefenen op onze beoordeling van de zienswijzen heeft u een kaartje gemaakt. Hierop zijn de
precieze adressen van de indieners van een zienswijze gemarkeerd. Wilt u uitleggen hoe we dit in het licht van privacy bescherming dienen te begrijpen? Is hier geen sprake van een data lek?

Dan wil ik even ingaan op punt 3 van de reacties van Buurtvereniging Meerkoetlaan: Het College heeft begin 2014 ingestemd om de bestemming van een bedrijfspand op dat terrein om te vormen tot een woning voor reguliere bewoning. U dacht toen waarschijnlijk, gezien de marktsituatie, dat het “heel onwaarschijnlijk” zou zijn dat het recreatiepark nog tot ontwikkeling zou komen.
Wat vindt u er terugkijkend van dat het College toen, op grond van speculatie, dit hebt besloten. Had u toen geen stappen moeten zetten om een recreatiepark op die plek ook feitelijk onmogelijk te maken?
De fractie van de PvdA heeft medio maart van dit jaar al schriftelijke vragen gesteld aan het College over slapende bouwvergunningen. Jammer dat een 10 jaar oude bouwvergunning deze discussie vertroebelt.

Dan even over de plannen zelf:

– Wij realiseren ons dat de bouw van 75 recreatiewoningen niet gaat lukken. Ook wij hebben ons gebogen over wat dan het beste alternatief voor dit gebied is. De plannen lezende begrijpen we dat er 25% bebouwing komt en 75% natuurgebied blijft. Op zich kunnen we hier mee leven.

– Wij hebben met interesse alle inspraakreacties gelezen en waren verrast over het aantal positieve reacties.

– Als PvdA constateren wij wel dat er vooral gebouwd gaat worden voor huishoudens met een goed gevulde portemonnee. Van een mix met betaalbare woningen is geen sprake. En dat vinden wij jammer. Juist in dit mooie natuurgebied zou er ook ruimte moeten zijn voor mensen met een smalle beurs. Wij zouden dan ook graag een soort compensatie daarvoor willen zien. Wellicht is er een mogelijkheid om 1 bouwplek in te richten voor bijvoorbeeld Tiny Houses, passend bij de schuurwoningen. Als vorm waarbij wonen in het landschap ook voor mensen met minder inkomen mogelijk wordt gemaakt.

– Als PvdA hebben we al eerder aangegeven dat wij kritisch staan tegenover de groeiende stroom van bouwplannen in het buitengebied.

Wij zouden graag zien dat er een overkoepelende visie gemaakt gaat worden hoe we om gaan met dit soort initiatieven. Wat kan het landschap aan qua bouwactiviteiten, moeten we alles maar toestaan, waar kunnen we gericht op inzetten?

De discussie met de wethouder: in een discussie die ontstond met wethouder Kraaijenbrink (van LT) hebben wij aangegeven dat zowel PvdA als LT toch de pleitbezorgers zijn voor de mensen met de kleinere beurs. Wij vroegen de wethouder dan ook in gesprek te gaan met de projectontwikkelaar om deze suggestie naar voren te brengen, immers: ook van Tiny Houses zijn mooie schuurhuisjes te maken. Zoals verwacht vond de wethouder dat kleine c.q. betaalbare woningen niet passen in het beeld.

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers