Door op 27 april 2016

Reactie op teleurstellend standpunt College over toekomstige invulling van het bibliotheekwerk.

Geachte College,

Op 26 april 2016 zond u ons een brief inzake informatie over de toekomstige invulling van het bibliotheekwerk.  Met grote teleurstelling hebben wij kennisgenomen van de inhoud van deze brief. Deze teleurstelling betreft zowel uw invulling van de inhoud, de beperktheid van uw visie op de inhoud en de wederom leidende rol die u de financiën laat spelen.

Uit de brief blijkt nergens dat u zelf een visie heeft op het bibliotheekwerk in onze gemeente, u verwijst slechts naar de Stichting Openbare Bibliotheek in Tynaarlo en de provincie. Sterker nog, zelfs ideeën en opvattingen die onze raad aan u heeft meegegeven in de discussie op 24 november, worden gewijzigd opgenomen in uw brief. U spreekt over uitleenpunten, terwijl de volledige Raad u heeft meegegeven dat er in alle 3 kernen een bibliotheekfunctie overeind moet blijven.
En dit terwijl er inhoudelijk nog niet eens met de Raad van gedachten over gewisseld is.
Wij zullen onze teleurstelling toelichten:
Om te beginnen met het proces. De provincie heeft reeds in december 2015 aan u (en ons) aangegeven dat provinciale middelen anders ingezet gaan worden. In uw brief, eind april 2016, noemt u dat kortgeleden. Wij betreuren het zeer dat wij meer dan 4 maanden moeten wachten op een reactie van uw kant op deze, voor alle betrokkenen belangrijke provinciale mededeling.
U heeft, bij monde van de wethouder, onze raad toegezegd in februari terug te komen op het thema bibliotheekwerk. Dat doet u simpelweg niet en de raad krijgt daar zelfs niet eens een mededeling over. Wij betreuren dat u op deze manier met onze raad omgaat.

Dan uw visie. Of eigenlijk het gebrek aan visie. Nergens lezen we dan ook maar een vleugje opvatting van uw College over bibliotheekwerk. Daar waar de provincie spreekt van tegengaan van laaggeletterdheid, digitalisering, lezen wij alleen maar die punten en het plan dat SOBT heeft gemaakt. Uw College heeft kennelijk geen enkele opvatting over hoe bibliotheekwerk in onze gemeente ingevuld of opgepakt zou kunnen worden. U rept van een transformatie naar een bibliotheek van de 21e eeuw. Inhoudelijk wordt daar geen letter aan gewijd, behalve het begrip geld.

En dat brengt ons bij het derde punt van teleurstelling. U laat u kennelijk uitsluitend leiden door de financiën. U waagt het zelfs om bij een begrotingsoverschot van meer dan 6 miljoen in 2015, te melden dat ook u het probleem van 51.755 euro niet kunt oplossen.
Dat, College, vinden wij het grootste punt van teleurstelling. Uw beleid wordt kennelijk uitsluitend bepaald door de middelen die u wilt beschikbaar stellen.

Wellicht begrijpt u dat de burgers van de gemeente ook buitengewoon teleurgesteld zijn in uw opstelling.
Wij zullen dan ook bij behandeling van de voorjaarsnota met inhoudelijk onderbouwde voorstellen komen om uw lijn bij te stellen.
Wij zullen in elk geval voorstellen het wegvallen van de provinciale subsidie te compenseren en daarnaast zullen wij een overgangstraject voorstellen om het de SOBT beter mogelijk te maken in te spelen op de enorme teruggang in middelen.
De PvdA fractie vindt het bibliotheekwerk te belangrijk om over te laten aan een uitsluitend door geld gedreven College.

Namens de fractie van de PvdA:

Koos Dijkstra

Kees de Graaf

Anneke Lubbers