Door op 6 mei 2016

Reactie op reactie collegebrief 29 april over de Bibliotheken

Geacht college,

Op 26 april 2016 stuurde u ons een brief met informatie over de toekomstige invulling van het bibliotheekwerk.  Wij hebben u op 27 april per brief laten weten dat wij hier erg teleurgesteld over waren.
Op 29 april heeft u per brief gereageerd op onze brief. Op uw brief van de 29e geven wij de volgende reactie.

Wat zijn de feiten:

In de raadsvergadering van 24 november 2015 hebben wij opiniërend met elkaar gesproken over de vormgeving van de bibliotheekfunctie in onze gemeente. U heeft toen toegezegd dat u ons in februari 2016 een raadsvoorstel ter besluitvorming zou voorleggen. U bent vanuit de raad meer dan nadrukkelijk gewaarschuwd voor het feit dat de door u voorgestelde termijn krap was, maar u hield er aan vast. Mocht het niet lukken, dan zou u ons tijdig infomeren. Zo ga je serieus met elkaar om, was uw stelling.

Helaas bent u deze toezegging niet nagekomen.

Bij de vergaderstukken voor de raadsvergadering op 22 maart 2016 was ter informatie en vaststelling uw “Transformatieplan kunst en cultuur 2016 – 2018” gevoegd. Deze notitie bevat een hoofdstukje over de bibliotheken. Op ons verzoek – er viel niets vast te stellen – heeft u de notitie van de agenda gehaald. Terzijde maakte u er melding van dat er sprake was van een nieuw financieel feit. Een feit van zo danig grote betekenis, dat Stichting Openbare Bibliotheek Tynaarlo (SOBT) een nieuw plan moest maken. Een toelichting hierop liet u achterwege.

Op 31 maart stuurde u een briefje, waarin u nog eens bevestigde dat er, ter besluitvorming, een voorstel voor de bibliotheken aan de raad zal worden gezonden.

In de raadsvergadering van 5 april hebt u tijdens het vragenrecht bevestigd dat u SOBT heeft opgedragen een extra bezuiniging ad 50.000 euro in haar plannen te verwerken. Dit omdat de provincie doende is haar subsidiebeleid te herzien. U wist dat al in december 2015, maar u heeft er niet voor gekozen de raad te consulteren. U heeft aldus het financieel belang boven de inhoudelijke uitvraag van de raad gesteld.

Op 26 april stuurt u dan een informatiebrief. Hierin maakt u voor het eerst melding van het feit dat de provincie op 21 december 2015 aan u bericht heeft dat ze haar subsidiebeleid heroverweegt.
Als gevolg daarvan moet de SOBT mogelijk nog eens 51.775 euro bezuinigen (ongeveer 20% van het door de raad afgesproken budget). 

Dit gooit flink roet in de plannen van SOBT.

Men kan zo niet verder schrijft u. Dat is ons ook door de stichting gemeld. U zegt dat u dit probleem niet kunt oplossen, kennelijk zelfs geen overbrugging kunt bieden, want u bent aan budget afspraken uit 2014 gebonden.
Alsof afspraken in beton zijn gegoten en geld alleen de maat der dingen is. Dat vinden wij een zeer vreemde stellingname. Temeer omdat u twee weken eerder onze inwoners opgeroepen hebt om plannen in te dienen voor de besteding van de drie keer 750.000 euro die u wilt laten vrijvallen uit een onvoorziene besparing van 6.500.000 euro in 2015.
Wij zijn teleurgesteld en hebben flinke kritiek op de wijze waarop dit alles verloopt, inhoudelijk zowel als procedureel en schrijven u hierover op 27 april een brief.

Natuurlijk reageert u daarop.  In uw brief van 29 april suggereert u dat wij niet betrouwbaar zijn, omdat we ons niet aan afspraken houden. U vindt dat wij u kunnen en moeten vertrouwen. Uw brief van 26 april noemt u nu een procesbrief. De oorzaak voor dit alles legt u buiten uw invloedssfeer. Aan onze punten van kritiek gaat u voorbij.

Dat is een vrij gebruikelijke, maar helaas weinig constructieve manier om op kritiek te reageren. Wat ons betreft hebt u een kans gemist.

Nu verder

Het was ons een behoefte een en ander recht te zetten. Wat ons betreft is de discussie hiermee tot zover gesloten.

Op 31 mei zal uw voorstel ter besluitvorming voorliggen in de gemeenteraad. We zijn zeer benieuwd naar uw uitwerking van de denkrichtingen, voorstellen van de SOBT en voorstellen, vragen en suggesties van de raad, zoals die aan de orde zijn geweest op 24 november 2015.

Ten slotte adviseren we u alvast publiek te maken welke zekerheden u de SOBT wilt bieden. Dit om een eind te maken aan de toenemende maatschappelijke ongerustheid als gevolg van verkeerde beeldvorming. Immers, de tijd dringt voor de SOBT en al haar vrijwilligers, verdere vertraging is ongewenst.

Namens de fractie van de PvdA:

Koos Dijkstra,  Kees de Graaf,  Anneke Lubbers