Door Kees de Graaf op 22 januari 2018

PvdA Tynaarlo: voer discussie over centrum Zuidlaren nú!

Wat de fractie van PvdA Tynaarlo betreft, wordt de discussie over de centrumontwikkeling van Zuidlaren niet pas na de verkiezingen gevoerd. Van een raadsbreed besluit om het onderwerp van de raadsagenda van 23 januari te halen is volgens de PvdA geen sprake. Op deze manier kunnen vragen over dit belangrijke onderwerp nu niet in een openbaar debat worden beantwoord. Daarom stelt de fractie schriftelijke vragen aan het College van BenW, met name over de tijdelijke winkel van Albert Heijn op het PBH-terrein.

In het Dagblad van het Noorden van zaterdag 20 januari verscheen een artikel onder de kop ‘Raad Tynaarlo schuift heet hangijzer Zuidlaren door’. De PvdA-raadsfractie herkent zich geheel niet in de weergave van de gang van zaken. Wat de PvdA betreft had het debat over de centrumontwikkeling van Zuidlaren op dinsdag 23 januari in de gemeenteraad gevoerd moeten en kunnen worden.

Daarbij had de raadsfractie willen aangeven niets te zien in het voorgestelde plan (met drie supermarkten) en de gevolgde aanpak van planontwikkeling (zonder inbreng vanuit het dorp Zuidlaren). Ook voelt de PvdA er niets voor de Kadernota uit 2015 (een supermarkt en woningen) voor het voorterrein van de PBH-locatie in te trekken. Aangezien een meerderheid van de fractievoorzitters blijkbaar heeft aangegeven in te stemmen, is dit zo belangrijke onderwerp voor Zuidlaren door de burgemeester – als voorzitter van de raad- van de agenda gehaald. Voor deze wat ongebruikelijke gang van zaken is gekozen om te voorkomen dat belangstellenden voor niets naar de raadsvergadering gaan.

Daarmee verdwijnt de mogelijkheid om antwoord te krijgen op een aantal prangende vragen, onder meer over de brief die Albert Heijn Zuidlaren op vrijdag 19 januari aan het College van BenW en de raad zond. PvdA Tynaarlo stelt daarover nu schriftelijke vragen aan het College, die onder meer betrekking hebben op de uitlatingen die wethouder Hofstra in de raadsvergadering van 4 december 2017 deed over de tijdelijke winkel die Albert Heijn op het PBH-terrein mag vestigen. De bouw hiervan wordt verder vertraagd nu de raad pas na de verkiezingen verder spreekt over het centrum van Zuidlaren.

We stellen de volgende vragen aan het college;

Schriftelijke vragen ingediend door fractie PvdA

Datum: 21 januari 2018    Onderwerp: centrumplan Zuidlaren

Aan: het college van burgemeester en wethouders, in afschrift aan de gemeenteraad

Geacht college,

Ons bereikten op 19 januari een brief met bijlagen van Hendrikse BV en een dag later twee publicaties naar aanleiding van die brief.

Deze brief en publicaties roepen enkele vragen op, die wij u graag ter beantwoording voorleggen.

Op 13 oktober 2017 zou Ahold/ Hendrikse BV zich in de vorm van een “concept communicatiemail” bereid verklaard hebben om af te zien van een tijdelijke winkel op het terrein van de voormalige Prins Bernhard Hoeve (PBH).

Deze verklaring zou onder druk (niet meedoen betekent geheel buiten spel komen te staan bij de verdere supermarktontwikkeling) en het wenkend perspectief (besluitvorming door de gemeenteraad in november 2017) tot stand zijn gekomen.

Tot dat moment en ook daarna heeft Ahold/ Hendrikse BV steeds gezegd (voor het laatst tegen u op 1 december 2017) en geschreven aan u (op 4 december 2017, in de middag) er aan te hechten dat de tijdelijke supermarkt snel wordt gerealiseerd.

Tijdens de raadsvergadering van 4 december hebt u meegedeeld dat Ahold/ Hendrikse af ziet van een tijdelijke winkel op het PBH-terrein.

Desgevraagd hield u zeer stellig staande dat dit de stand van zaken was.

Dat lijkt strijdig met elkaar.

Wilt u toelichten wat er nu precies wanneer is afgesproken met Ahold en onder welke condities?

Volgens een publicatie van RTV Drenthe (20-01) zou volgens wethouder Hofstra voor de komst van een tijdelijke supermarkt een nieuw raadsbesluit nodig zijn om grond aan Albert Heijn te verhuren.

Is dat juist? Of is het aan het college voorbehouden om dergelijke overeenkomsten te sluiten?

Volgens het DvhN (zaterdag 20-01) hoorde wethouder Hofstra afgelopen maandag (15-01) bij terugkeer van haar vakantie tot haar verbazing dat de bespreking in tweede termijn van haar plan voor de centrumontwikkeling in Zuidlaren van de raadsagenda voor 23-01 was geschrapt.

Is dat juist? Hoe kwam mw. Hofstra aan die informatie?

De voorzitter van de raad kan dat besluit niet eerder dan op donderdag 18 januari genomen hebben en heeft het pas op vrijdag 19 januari naar buiten en ter kennis van de leden van de gemeenteraad gebracht.

Tijdens de raadsvergadering van 4 december heeft de wethouder betoogd dat er juridische conflicten met Jumbo en nog andere concerns dreigen als Ahold/ Hendrikse BV een tijdelijke winkel op het PBH-terrein gaat realiseren.

Toen de vergunning voor die tijdelijke winkel verleend is en onherroepelijk werd op 22 april 2016 dreigde dat niet. Er waren toen geen andere initiatiefnemers.

Hoe valt uit te leggen dat, nu er vier jaar na dato wel meerdere initiatiefnemers zijn, Ahold/ Hendrikse BV daarom van die tijdelijke winkel af moet zien?

Wat gaat u doen als zich nog meer gegadigden melden? Eventueel ook in andere detailhandelssegmenten?

Op 4 februari 2014 besloot de gemeenteraad dat Albert Heijn zou mogen verplaatsen naar het PBH-terrein. Alleen de toenmalige fracties van VVD, D66 en CDA waren hier tegen.

We zijn nu vier jaar verder en we moeten vaststellen dat er nog geen uitvoering is gegeven aan dit besluit.

Ahold/ Hendrikse BV moet de aan haar verleende vergunning voor een tijdelijke winkel verscheuren.

De voor het terrein vastgestelde kadernota zou volgens u ingetrokken moeten worden om ruimte te maken voor een geheel nieuw plan.

Het lijkt erop dat dit plan, voor drie supermarkten, naar de prullenmand wordt verwezen. Het vormt een (te) grote bedreiging voor het voortbestaan van het winkellint in Zuidlaren. Bovendien is het veel te eenzijdig opgesteld.

Dat betekent dat we in vier jaar niets zijn opgeschoten en dat het nog vele jaren kan duren voor er opnieuw een wél gedragen plan ligt.

Wat kunt u voor de inwoners van Zuidlaren doen die toch erg graag een beter bereikbare en ruimer gesorteerde Albert Heijn wensen en welke rol moet de raad hierbij spelen?

 Met vriendelijke groet,

Koos Dijkstra

Fractievoorzitter PvdA Tynaarlo

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf