PvdA Tynaarlo: sta alvast tijdelijke woningbouw op Vries Zuid toe

Door Anneke Lubbers op 16 december 2018

Het maken van plannen betekent niet dat er op Vries Zuid niet alvast gewoond kan worden.

De raadsfractie van PvdA Tynaarlo wil dat het college van BenW onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om met tijdelijke huisvestingsconcepten te voorzien in de vraag naar betaalbaar wonen vanuit Vries. Zo kan de periode worden overbrugd waarin onder meer een stedenbouwkundig plan en bestemmingsplan worden opgesteld.

 Betaalbaar wonen

Voor sommige groepen op de woningmarkt is het steeds lastiger een goede en betaalbare woning te vinden. Ook in Vries doet zich dit vraagstuk voor. Dit voorjaar heeft een groep van circa 40 jonge huishoudens zich gemeld bij het gemeentebestuur van Tynaarlo, met de vraag of de gemeente de ontwikkeling van de locatie Diepsloot 3 (inmiddels herdoopt tot Vries Zuid) versneld tot ontwikkeling kan brengen. Daarmee zou in de woningvraag van deze (door)startende huishoudens kunnen worden voorzien. Het Dagblad van het Noorden tekende op 2 mei onder de kop ‘Wethouder wil vaart achter nieuwe woonwijk Vries’ op dat de geïnteresseerden nog voor de zomer van 2018 uitsluitsel zouden krijgen van het college van BenW. Ook zouden zij ‘uitgenodigd worden om hun kavel met viltstift in te tekenen’. De fractievoorzitter van de grootste partij van de coalitie liet in datzelfde artikel aantekenen dat ‘het tot eind 2019 duurt voordat de schop de grond in kan’.

Teleurgestelde inwoners

Na de informatieavond van donderdag 13 december j.l. is duidelijk geworden dat deze voorstelling van zaken veel te optimistisch was. Start bouw is niet eerder voorzien dan 2021 en dat is nog de meest optimistische variant. Dit leidde bij de bijeenkomst tot veel teleurgestelde gezichten. Gebiedsontwikkeling kost tijd en met procedures zijn termijnen gemoeid, maar dat mag volgens de PvdA niet betekenen dat er in de tussentijd niets gebeurt. Juist de crisis heeft geleerd dat met name de mogelijkheden van tijdelijk gebruik kunnen worden ingezet. In den lande zijn diverse voorbeelden bekend waarbij tijdelijke woningbouw alvast wordt toegestaan (vooruitlopend op de definitieve nieuwe bestemming), zowel in bestaande gebouwen als ‘in de wei’. De wetgeving maakt deze vormen van gebruik ook ruimhartig mogelijk.

De PvdA ziet kansen

De PvdA ziet voor zich dat alvast tijdelijke woningbouw op de locatie Vries Zuid wordt toegestaan. Door deze woningbouw te situeren op de grondstukken die het laatst bouwrijp worden gemaakt, wordt de realisatie van de woonbuurt niet gehinderd. De startende huishoudens kunnen op deze manier vast kennis maken met de locatie en kunnen op een later moment doorstromen naar de kavels voor permanente woningbouw die in 2021 beschikbaar komen (voor hen en voor andere geïnteresseerden van binnen en buiten Tynaarlo). Door ook gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ‘buurtschuur’ toe te voegen ontstaat alvast een buurtgemeenschap en wordt het wonen in Vries Zuid op de kaart gezet.

Vragen aan B&W

In dit verband heeft de PvdA-fractie aan het college van BenW van Tynaarlo gevraagd of zij wil onderzoeken of op de locatie Vries Zuid tijdelijke woningbouw gerealiseerd kan worden, in afwachting van de planontwikkeling en de verwerving van alle noodzakelijke gronden. Ook wil de PvdA weten of het college hierover in gesprek wil gaan met de geïnteresseerden en met mogelijke partijen die de tijdelijke woningbouw mogelijk kunnen maken, zoals woningcorporaties en aanbieders van flexibele huisvestingsconcepten (zoals Modiq uit Tynaarlo).

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers