Door Anneke Lubbers op 21 december 2016

PvdA over GAE: investeren, maar onder harde voorwaarden

De PvdA-fractie is voor investeren in Groningen Airport Eelde, maar pas nadat andere overheden en bedrijfsleven over de brug zijn gekomen. Ook moet het College duidelijk aangeven hoe de benodigde 1,85 mln euro door onze gemeente wordt opgehoest. Daartoe dienden wij op dinsdag 20 december een amendement in.

Een korte samenvatting van wat onze in eerste termijn op 6 december aan gaf over de toekomst van GAE:

Vooralsnog stemmen wij niet in met voorliggend besluit om scenario 3 “Toegangspoort voor het Noorden” te kiezen . Wel wachten wij af welke dekkingsmogelijkheden worden gevonden van het totale noordelijke bedrijfsleven en overheden. Pas als blijkt dat de ambities waarheid kunnen worden c.q. als er geloofwaardige uitvoeringsplannen komen, zijn wij als PvdA bereid tot resultaatafhankelijk investeren en zullen ook wij bijdragen aan GAE. Wel vinden wij het dan belangrijk om tussentijds te monitoren of de verwachtingen uitkomen en of we moeten bijsturen dan wel afbouwen.
We wachten dan ook met belangstelling de plannen komend voorjaar af.

Onze bijdrage in tweede termijn:

De grootaandeelhouders hebben gesproken.
Zij hebben ja gezegd tegen het plan om flink te investeren in het vliegveld.
Maar de plannen die nu voorliggen zijn gebaseerd op aannames, voornemens en wensdenken.
De werkelijkheid wordt daarmee niet veranderd.
De hooggespannen groeiverwachting uit eerder onderzoek en gepresenteerd in de nota “Werelden verbinden” worden simpelweg niet gehaald.
Erger nog, het aantal passagiers neemt alleen maar af.
Op de oorzaken daarvoor hebben wij weinig of geen invloed.
Betere gebouwen en lagere kosten zullen het verschil niet maken.
We gunnen Noord-Nederland een eigen vliegveld, maar de basis ervoor is erg smal.
Dat heeft de praktijk al geleerd.
Als we het vliegveld nog één reële kans willen geven, dan alleen omdat er zicht is op een serieuze, gezamenlijke inspanning van het Noordelijk landsdeel, van bedrijfsleven en overheden.

Anderzijds zijn we ons er van bewust dat we het vliegveld maar één keer kunnen sluiten en daarmee verliezen we hoe dan ook infrastructuur.

Het lijkt erop dat de mening van de gemeenteraad er niet (meer) toe doet.
Maar we hebben een eigen verantwoordelijkheid en bevoegdheid.

Waar kunnen en moeten we wel over beslissen:

A- willen we gedurende tien jaar telkens 185.000 euro per jaar uitgeven aan het vliegveld
Door in te stemmen met het raadsvoorstel zeggen we dat we het vliegveld nog tien jaar open willen houden. We zijn bereid om daar (in het geval er geen anderen meedoen) 185.000 euro per jaar voor te betalen. We zien nog wel hoe we aan dat geld komen.

Normaal gesproken wordt er geen cent uitgegeven zonder regelmatig te beoordelen of dat geld goed besteed is. Hier gaat het over een afspraak voor tien jaar zonder tussentijdse evaluatie.
Dat kan ertoe leiden dat we straks betalen voor een vliegveld waar geen vliegtuig meer landt.
Dat is opmerkelijk en zeer ongebruikelijk.

Als regel geldt dat we alleen nieuw beleid maken als we ook weten hoe we het gaan betalen. Nog geen twee maanden geleden heeft het college voorstellen om een paar duizend euro extra uit te trekken voor armoedebeleid, zorg ondersteuning en integratie van mensen met een beperking naar de prullenmand verwezen. Dit omdat er financieel geen enkele ruimte is voor nieuw structureel beleid. Dat is beleid dat langer dan drie jaar geldig is.

B- willen we onze vier procent aandelen in het vliegveld houden
Het huidige besluitvormingsproces laat zien dat we als kleinste aandeelhouder geen rol van betekenis kunnen spelen. Daarom willen we weten tegen welke prijs (eenmalige opbrengst of eenmalige kosten) en op welke termijn we van onze aandelen afkunnen.

Lees hier het ingediende  Amendement GAE – december 2016a (2)

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers