Door Anneke Lubbers op 28 mei 2015

Bijdrage raad 26 mei 2015 IAB

Standpunt PvdA Tynaarlo over het initiatiefvoorstel van Leefbaar Tynaarlo over uitzonderingspositie scholen Vijverstee en Holtenhoek
In de raadsvergadering van 26 mei werd een voorstel van Leefbaar Tynaarlo besproken om met voorrang geld uit te trekken voor de (ver)nieuwbouw van twee scholen in Vries. Lees hier wat de fractie van de PvdA daarvan vond.
Sympathiek. Dat, voorzitter, is het eerste wat je te binnen schiet als je het in initiatief van LT leest. Sympathiek. Wat toch fijn dat Leefbaar Tynaarlo zo opkomt voor de scholen in Vries. Maar, de PvdA zit niet alleen maar in de raad om sympathiek gevonden te worden door een deel van de inwoners van Vries. Wij staan voor solide gemeentelijke beleid voor de hele gemeente, alle scholen en hechten nog steeds aan de uitgangspunten van het IA-beleid. Voor de herijking daarvan heeft de PvdA een 10-punten plan opgesteld. En als we die 10 punten gebruiken als meetlat voor het initiatief van Leefbaar Tynaarlo, dan is de sympathie snel verdwenen.
We zijn het eens met Leefbaar Tynaarlo dat er haast geboden is. We begrijpen daarom ook niet dat het college pas in het najaar met een uitwerking komt. We vragen het college dan ook dringend om die herijking nog voor de zomer, en dan heb ik het over de zomer van 2015, aan de raad te presenteren. Die vraag willen we zelfs wel ondersteunen met een motie mocht dat nodig zijn.
Maar het kan niet zo zijn dat we twee scholen in Vries naar voren halen, terwijl andere scholen in de gemeente dezelfde behoefte hebben aan haast, zoals ook uit onze contacten met Baasis en Conod is gebleken. Er zijn in ieder geval 4 scholen die dringend nieuwe ruimte nodig hebben. U weet dat de PvdA het eens is met een herijking van het IA-beleid. Wij ondersteunen nog steeds de opmerking in het Collegemanifest waarin staat: “ons gemeentelijk vastgoed voor welzijn, onderwijs en sport sterk is verouderd en vraagt om groot onderhoud. Wij kiezen daarom voor een uitgebreide analyse en herijking van nut, noodzaak en gehanteerde uitgangspunten van het IA-beleid. De geplande MFA in Groote Veen zal in de herijking een voorrangspositie krijgen”.
Maar laten we dat dan ook doen en niet de scholen in Vries een soort status aparte geven, dat is ook slecht voor potenties die er wellicht in Vries ook liggen. We willen dat graag doen in samenspraak met de bevolking en dat maakt het initiatief van Leefbaar feitelijk onmogelijk. Elke bundeling van functies wordt zo onmogelijk gemaakt.
We vinden ook dat er eerst duidelijk zicht moet zijn op de financiële afwegingen en kaders, voordat je je zomaar 2,7 miljoen oormerkt. We blijven zeer benieuwd naar de onnavolgbare wijze waarop de verschillende colleges kennelijk de financiën analyseren. We zouden hier graag van de wethouder van financiën nog een nadere uitwerking van krijgen.
Het maatwerk per kern moet bepaald worden in goed overleg met gebruikers, bewoners en andere belanghebbenden. Aan dat punt uit ons 10 puntenplan voldoet het voorstel ook niet. De door ons voorgestelde 3-traps-benadering: netwerk van scholen, de laag van gemeentelijk vastgoed en de functies die kernen zelf belangrijk vinden, vinden we niet terug in het voorstel, sterker nog, het initiatief blokkeert zo’n aanpak en laat daarmee wellicht kansen liggen. Denk bijvoorbeeld aan en samenwerking met de bibliotheek.
Dat er dringende behoefte is aan nieuwbouw en vernieuwbouw aan de scholen van Stichting Baasis en Conod is duidelijk, maar dat is niet alleen het geval in Vries. We pleiten daarom ook voor overleg met de schoolbesturen en zijn benieuwd waar dat overleg van Leefbaar Tynaarlo over de motie met de schoolbesturen heeft geleid. Als dat overleg er geweest is tenminste.
Het laatste punt uit ons plan citeer ik letterlijk:
“Punt 10: Tenslotte over de factor tijd: waar de nood hoog is, is snelle actie en besluitvorming noodzakelijk. Dat betekent dat voor de zomer duidelijkheid moet ontstaan over de eerste laag: de onderwijsgebouwen en hoe de schoolbesturen hier zelf tegenaan kijken. Na de zomer volgt dan de analyse per kern van de tweede en derde laag, in samenspraak met inwoners, gebruikers en andere belanghebbenden.”
Dus voorzitter, het initiatiefvoorstel van Leefbaar Tynaarlo zullen we niet steunen.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers