Door Koos Dijkstra op 20 september 2018

Motie “samenspraak” over oplossing voor AH in Zuidlaren

Omdat er geen beweging meer in de standpunten van zowel de AH ondernemer als de Gemeente Tynaarlo zit. Hebben PvdA en GL gemeend een helpende hand te bieden om deze impasse los te trekken Vandaar de volgende motie die kan helpen bij een oplossing.

MOTIE  1  Samenspraak

(artikel 37 reglement van orde voor de gemeenteraad)

Ingediend door Koos Dijkstra (PvdA) en Klaas Kuipers (Groen Links)

Raadsvergadering d.d. 25 september 2018

 

 • Ahold/ Albert Heijn in 2015 een vergunning heeft gekregen voor de bouw van een tijdelijke winkel op het zogenoemde voorterrein van de voormalige Prins Bernhard Hoeve;
 • De gemeente en de toenmalige eigenaar, beiden de zeggenschap claimden over een deel van de benodigde grond. Daardoor was het voor Ahold/ Albert Heijn onmogelijk de tijdelijke winkel daadwerkelijk op te richten;
 • De gemeente inmiddels (sinds eind 2017) eigenaar is van alle grond en niets meer in de weg staat om met Ahold/ Albert Heijn een huurovereenkomst te sluiten, zodat de tijdelijke winkel gerealiseerd kan worden;
 • Het college nu aanvoert dat er vergevorderde plannen zijn voor de bouw van drie supermarkten en speculeert dat een tijdelijke winkel die plannen in de weg zou kunnen zitten;
 • Uit de brief van 18 juli 2018 van het college aan de gemeenteraad blijkt dat het college besloten heeft geen huurovereenkomst te sluiten met Albert Heijn voor de vestiging van een tijdelijke winkel op het PBH terrein. Dit besluit is medegedeeld aan Albert Heijn;
 • Het college op 30 augustus 2018 van advocaten kantoor Stibbe een sommatie ontving betreffende de realisatie van een tijdelijke Albert Heijn supermarkt op het PBH terrein. Stibbe verwacht dat de gemeente op uiterlijk 27 september 2018 een huurovereenkomst aanbiedt, zodat Albert Heijn een tijdelijke supermarkt op het voormalige PBH terrein kan realiseren. Doet de gemeente dat niet, dan kunnen rechtsmaatregelen volgen;
 • Uit de brief aan de raad d.d. 11 september 2018 blijkt dat het college het op een gerechtelijke procedure aan wil laten komen;
 • Uit de brieven van 11 september 2018 aan de fracties van PvdA en Groen Links blijkt dat niet met Ahold/ Albert Heijn is gesproken over mogelijkheden om de zorgen van het college weg te nemen.

 

Overwegende dat:

 • De vestiging van een tijdelijke winkel slechts 5% van de beschikbare oppervlakte vraagt en dat bij het aanwijzen van de precieze locatie indertijd rekening is gehouden met de verdere ontwikkeling van het voorterrein volgens de voor de ontwikkeling van dat gebied door de gemeenteraad vastgestelde kadernota;
 • Het college refereert aan een denklijn van het vorige college, waarvan de haalbaarheid zeer onzeker is, waarvoor geen draagvlak in de samenleving bestaat en waarover ook geen besluit is genomen door de gemeenteraad. Het is niet aannemelijk dat op korte termijn een nieuw plan voor de gehele locatie beschikbaar is, zomin het waarschijnlijk is dat het hele terrein op korte termijn uitgegeven wordt voor bebouwing;
 • Niet al het mogelijke is gedaan om gezamenlijk tot een oplossing te komen;
 • Het zonder enig overleg afwijzen van het verzoek van Ahold/ Albert Heijn haaks staat op de intentie van het nieuwe college om in nauwe samenspraak met inwoners en ondernemers tot keuzes te komen;
 • Indien het tot een rechtszaak komt, dit alleen verliezers oplevert. Naam en faam van de betreffende ondernemer en van de gemeente zijn in het geding;
 • Naast negatieve publiciteit een gerechtelijke procedure vertraging oplevert;

 

Draagt het college op:

Ahold/ Albert Heijn op de kortst mogelijke termijn een traject aan te bieden met een gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke gespreksleiding. Het traject start uiterlijk op 1 november 2018 en heeft tot doel om voor beide partijen tot acceptabele afspraken te komen voor de spoedige vestiging van de tijdelijke winkel op de al vergunde locatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekend door:

Koos Dijkstra (PvdA)                                     Klaas Kuipers (G

Agendapunt: Vreemd aan de orde

De raad van de gemeente Tynaarlo

In vergadering bijeen op 25 september 2018

Constaterende dat:

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra