Door Kees de Graaf op 15 januari 2015

Kaderstellende nota voorzijde PBH-terrein Niet meer treuzelen, maar doorpakken nu!

Bijdrage raadsdebat kaderstellende nota PBH-terrein Zuidlaren: niet meer treuzelen, maar nu doorpakken
Tijdens de raadsvergadering van 13 januari is lang stilgestaan bij de kaderstellende nota voor de voorzijde van het PBH-terrein in Zuidlaren. Gezien het belang van de ontwikkeling was het goed hier zorgvuldig bij stil te staan. Onze fractie kon instemmen met de algemene strekking van de inhoud, maar had nog wel een aantal vragen.

Niet meer treuzelen, maar doorpakken nu!

Onze fractie is blij dat de kaderstellende nota voor de voorzijde van het PBH-terrein er ligt. Complimenten aan college en ambtenaren voor het werk dat in korte tijd verricht is. En waardering voor het feit dat de Klankbordgroep Zuidlaren op een goede manier bij het opstellen van deze nota is betrokken. Zoals de PvdA eerder aangaf in deze raad is er behoefte aan helder en gestructureerd proces waarbinnen de besluitvorming over dit belangrijke gebied in Zuidlaren een plek kan krijgen. We zijn dus weer een stap verder. Of het ver genoeg is, moet vanavond blijken. De Partij van de Arbeid wil een vijftal punten naar voren brengen: twee over de inhoud van de nota zelf en drie over meer afgeleide zaken.

1 De nota zelf
De nota is bedoeld om kaders te stellen en doet dat over het algemeen ook goed. Toch vindt onze fractie dat het daar ook wel erg nadrukkelijk bij blijft. We vinden het allemaal nogal vlak en braaf, nogmaals: met alle respect voor het werk dat is verricht. Met de start van het nieuwe college was dit het moment geweest om als gemeente ook zelf de eigen ambitie bij dit terrein duidelijk te maken. Met voorsprong is dit de komende jaren de belangrijkste ontwikkeling in het dorp, het centrum van Zuidlaren krijgt er een heel nieuw stuk dorpshart bij. Waar tot voor kort de PBH toch een afgesloten wereld was – de laatste jaren zelfs letterlijk – hoort de voorzijde van het PBH-terrein er straks helemaal bij. Maar wat wordt het dan voor gebied, waarom zouden mensen hier graag willen wonen, werken en verblijven? En wat hebben de andere Zuidlaarders hier straks te zoeken? Wat gaat dit gebied straks nou zo bijzonder maken? We zien op het gebied van duurzaamheid iets van ambitie en die spreekt ons ook zeker aan, maar veel verder komt het niet. Thema’s als tijdelijk gebruik – we gaan dit gebied over een periode tot 2030 in ontwikkeling nemen – maar bijvoorbeeld ook collectief opdrachtgeverschap komen niet of mondjesmaat aan bod. Ook wordt er bijvoorbeeld niets gedaan met autoluw of autovrij wonen. In combinatie met het landgoed Laarwoud dat er al ligt zou je daar heel goed iets mee kunnen doen: wonen in het groen, zonder het blik alom tegenwoordig is. Dat zou onderscheidend kunnen zijn. Wie de parkeernorm van de nota doorrekent, komt al gauw op zo’n 300 auto’s. Kortom: de Partij van de Arbeid vindt dat de lat nog wel wat hoger gelegd mag worden, met een stuk eigen ‘visie’. Daar is niets mis mee. Graag horen we van het college of de kaderstellende nota daar de goede plek voor is of dat u hier aandacht aan gaat besteden in de nog op te stellen structuurvisie.

2 De secundaire entree
De kaderstellende nota stelt een verplichte aanleg van een ‘secundaire entree’ van de supermarkt aan de Brinkzijde voor. Waar komt deze verplichting vandaan? De Albert Heijn hoeft wat ons betreft niet weggestopt te worden, maar de zichtbaarheid vanaf de Brink kan ook op andere manieren worden vormgegeven. Er mag geen onduidelijkheid zijn waar de (enige) entree van de winkel is: dat is bij het parkeergedeelte, waar ook de winkelkarretjes te vinden zullen zijn. Verrommeling met karretjes ed aan de brinkzijde (met mensen die dan toch weer op de Brink gaan parkeren en daar met hun karretje gaan oversteken) is absoluut onwenselijk.

3 Over Leyten, de structuurvisie en publiek-private samenwerking
Het derde punt betreft de samenwerking met projectontwikkelaar Leyten. Voorafgaand aan de raadsbehandeling zijn we toch maar weer eens het archief ingedoken en dan kom je toch mooie dingen tegen. Zoals het plan uit 2012 van Leyten dat samen met allerlei belangengroepen en deze gemeenteraad is opgesteld. Overigens ontbreekt dit plan in het historische overzicht, maar dat terzijde.
Waar onze fractie een vraagteken bij plaatst, is dat er nu weer een compleet nieuwe structuurvisie wordt opgesteld, terwijl dit plan van Leyten in principe kant en klaar ligt om ontwikkeld te worden. Qua programma past het redelijk naadloos bij het programma dat de raad begin 2014 heeft vastgesteld. Wij vragen ons af waarom de gemeente dit plan terzijde schuift en weer helemaal blanco begint. Daarbij is het ook nog eens de bedoeling – zo lezen we in de besluitenlijst van het college van 24 juni 2014 – dat Leyten de kosten van de structuurvisie grotendeels en misschien wel helemaal gaat betalen, toch al gauw een 100.000 euro zo becijfert het college . Dus eerst wordt er niets met je plan gedaan – het is de vraag of dat zomaar mag, zonder juridische consequenties – en daarna mag je ook het nieuwe plan gaan betalen. De fractie van de Partij van de Arbeid vraagt zich af of dit nou de manier is waarop je met je samenwerkingspartner omgaat. We hebben de tekst van de intentieverklaring uit 2008 er nog eens bijgepakt en daarin wordt gesproken over een ‘gezamenlijk gedragen plan’.
De gemeente Tynaarlo en Leyten zijn daarmee een publiek-private samenwerking aangegaan, zoals dat zo mooi heet. Dat betekent dus ook dat je echt samen optrekt en doet waar je allebei goed in bent. We zien daar te weinig van terug. Graag horen we van het college hoe zij op dit moment aankijkt tegen de samenwerking met Leyten.

4 De tijdelijke Albert Heijn
Een vierde punt is de tijdelijke Albert Heijn. Deze kaderstellende nota was mede bedoeld om een uitspraak te kunnen doen over de mogelijke inpassing van een tijdelijke Albert Heijn op het terrein. Onze fractie heeft die uitspraak niet kunnen vinden en dat is teleurstellend. Graag vragen we daarom hierbij aan het college: wat betekent deze nota nu voor de tijdelijke supermarkt en wat gaat er met de bouwaanvraag gebeuren die Albert Heijn inmiddels heeft ingediend? Er moet nu echt gewoon helderheid komen op dit punt.

5 De verkoop van de grond
Een ander punt betreft de ‘verkoop van de gronden’ waarover wordt gesproken. Dit wordt niet echt helder toegelicht. Gaat de gemeente haar grondpositie verkopen? En wat betekent dat vervolgens voor het vervolg van het proces. Graag ook een nadere toelichting van het college op dit punt.

Bijdrage Fractie PvdA Tynaarlo
Kees de Graaf
Raadsvergadering 13 april 2015

Kees de Graaf

Kees de Graaf

Geboren in Vollenhove (op de rand van de Noordoostpolder). Middelbare school in Enkhuizen, studie sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam. Na verschillende banen bij onderzoeksbureaus en een bouwbedrijf in 2000 de overstap gemaakt naar het bestaan als zelfstandige. Niet veel later verhuisd van Amsterdam naar Zuidlaren. Vader van drie kinderen. Woont samen. Werkzaamheden: Vanaf

Meer over Kees de Graaf