Door Koos Dijkstra op 1 juni 2016

Jaarstukken 2015: geen zicht op het geld?

Jaarstukken 2015: geen zicht op het geld?

In de raadsvergadering van 31 mei werden de Jaarstukken 2015 voorlopig vastgesteld. Voorlopig, omdat goedkeuring van de accountant nog ontbreekt. Onze fractie stelde de nodige vragen, met name vanwege het ‘plotselinge’ en niet-voorziene overschot van 6,1 miljoen. Ook stonden we stil bij de bestemming van het geld, met name waar het gaat om de gemeentelijke organisatie.

Het was weer een genoegen om de jaarstukken te lezen. Velen hebben zich er voor ingezet, kwalitatief worden ze steeds beter. En het is ook prettig om te weten dat de accountant er tevreden over is. 6,5 miljoen bleef er over. Hebben we te streng bezuinigd?
Of bent u in uw prognoses te behoudend geweest. De begroting voor 2015 had te weinig voorspellende waarde, zegt de accountant. En dat kun je ook over de najaarsbrief zeggen.
In elk geval heeft u maar matig zicht op de financiën gedurende het jaar.
Twee keer per jaar maakt u de balans op en bespreekt u die in het college. Dat lijkt wat weinig om op te sturen. Anderzijds valt er wellicht ook niet veel te sturen. Behalve op de bedrijfsvoering. Inhoudelijk willen wij ons daar uiteraard niet mee bemoeien.
Dat zal u opluchten. Wel vragen wij ons af of de juiste keuzes zijn gemaakt.

Gemeentelijke organisatie
Om de organisatie te veranderen, wilt u inspelen op kansen die zich voordoen. Vanuit goed sociaal beleid is dat verre te verkiezen boven een harde herstructurering.
Maar, nu zit u nu als gevolg van personeelstekorten met de gebakken peren.
Op enkele beleidsterreinen bent u kwetsbaar geworden. De werkdruk stijgt en de achterstanden lopen op. U kunt niet al uw toezeggingen aan de raad nakomen.
Dat vinden we schrijnend als we tegelijkertijd zien dat u ruim 9 ton hebt overgehouden, juist op personeel. U komt nu met een investeringsplan ter waarde van 1.5 miljoen euro.
Bovendien claimt u alvast de nog vrijvallende middelen in dit en het volgende jaar.
Dat gaat ons een beetje te snel. In uw brief schetst u vergezichten en beoogde resultaten.
Om in te kunnen stemmen met uw plan willen we van u weten hoe u de voortgang aan inwoners, personeelsleden en aan ons zichtbaar gaat maken het komende jaar.
Wij moeten u kunnen beoordelen nietwaar?

Reactie van het college
Volgens het college is het overschot achteraf ‘goed verklaarbaar’. Een deel van de overschotten was in het najaar van 2015 al bekend, maar is alleen ‘kwalitatief’ aan de raad gemeld – voorzichtigheidshalve. Er zijn dus bewust geen cijfers aan gehangen. Er waren verder bij de verschillende clusters al actuele financiële gegevens beschikbaar, maar die zijn niet opgeteld. Dit is pas bij de vaststelling van de Jaarstukken gebeurd.
Het college zegde toe de raad vanaf nu ieder kwartaal op de hoogte te houden van de vorderingen (en knelpunten) omtrent de gemeentelijke organisatie en de verbetering die daarin moet worden aangebracht.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra