2 december 2014

Extra geld voor gezinnen met een laag inkomen

In 2015 komt er eenmalig extra geld beschikbaar voor gezinnen met een laag inkomen, en voor kinderen die in armoede leven.

Het gaat om een bedrag van 82.000 euro dat beschikbaar is gesteld voor armoedebeleid vanuit het Rijk.

Wethouder Henk Berends (PvdA): ‘Met deze set aan maatregelen kunnen we in de toekomst meer mensen bereiken met een smalle beurs. Hierdoor geven we betere ondersteuning aan inwoners bij wie de crisis het eerst en het meest voelbaar is.’ De raad neemt over onderstaande voorstellen op 9 december een besluit .

 

Stichting Leergeld
Deze stichting krijgt een startbijdrage van 5000 euro. De stichting zet zich in voor de bestrijding van kinderarmoede. Het biedt kinderen, die om financiële redenen niet kunnen meedoen aan acti-viteiten die voor hun leeftijdsgenootjes normaal zijn, de kans om toch deel te nemen.

De Voedselbank
Het college ondersteunt de Voedselbank met een bedrag van 3600 euro, omdat steeds meer mensen in een financieel krappe situatie komen.
Individuele inkomenstoeslag
Vanaf 1 januari 2015 wordt de Langdurigheidstoeslag vervangen door de Individuele inkomens-toeslag. Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die langer dan 3 jaar op het sociaal minimum le-ven en voldoende inspanningen hebben verricht om meer inkomen te verwerven. Hiervoor stelt het college een bedrag van 8000 euro extra beschikbaar.
Bijzondere Bijstand Om aanvragen voor de bijzondere Bijstand te kunnen honoreren stelt het college een extra bedrag van 25.000 euro beschikbaar.

Schuldhulpverlening
Voor Schuldhulpverlening stelt het college een bedrag van 35.000 euro extra beschikbaar. Gezinnen die te kampen hebben met schulden als gevolg van een inkomensachteruitgang, voor verlies van werk of door scheiding, kunnen hier een beroep op doen. Dat geld ook voor ZZP’ers die tijde-lijk geen of weinig werk hebben en hierdoor schulden maken.

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds
Het college stelt 3000 euro extra beschikbaar voor het Jeugdsportfonds en 2000 euro voor het Jeugdcultuurfonds. Dit zijn landelijke fondsen, die ook een Drentse tak hebben. De fondsen steu-nen kinderen uit een gezin met een krappe beurs. Zij ontvangen een bedrag om lidmaatschap te betalen van een sport of bijvoorbeeld de muziekschool. En het benodigde materiaal zoals kleding of een instrument.

Verhoging minimabeleid van 110 naar 120 procent van het sociaal minimum
Voor de diverse regelingen, zoals de Individuele inkomenstoeslag, wordt de grens om hiervoor in aanmerking te komen verhoogd van 110 naar 120 procent van het wettelijk sociaal minimum*. Hierdoor kun-nen meer mensen in de gemeente Tynaarlo gebruik maken van deze regeling

* Het wettelijk sociaal minimum is het bedrag dat mensen minimaal nodig hebben om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. Het bedrag, dat twee keer per jaar wordt vastgesteld door de overheid. 110 procent van het wettelijk sociaal minimum is voor een gezin, onder de pensioengerechtigde leeftijd, €21.068,00 per jaar (fiscaal bruto). 120 procent is €22.983,00. Voor een alleenstaande is 110 procent €16.166,00 en 120 procent €17.636,00