Door Koos Dijkstra op 1 juli 2015

De wil is er, nu actie!

De perspectieven nota en de voorjaarsbrief van het college zijn wat de fractie van de PvdA betreft helder. Dank daarvoor aan allen!
De voorjaarsbrief roept twee vragen op
1. We lezen niets over het transferium. Het onderzoek naar nut en noodzaak zou in het voorjaar af zijn. Wij willen eind september zekerheid, zodat we bij het vaststellen van de begroting weten of we dan de 6,5 ton die gereserveerd is weer kunnen toevoegen aan de algemene reserve.
2. In het hoofdstuk nieuw beleid (bladzijde 12) maakt u bekend dat u aanlegplaatsen gaat realiseren in De Punt. Wij willen graag weten of u dat ook in Vries doet en wanneer wij daar kunnen afmeren.
De discussie over beide stukken heeft in onze fractie een aantal ideeën opgeleverd.
Die ideeën willen we graag met u delen.
* De gemeente Tynaarlo is van haar inwoners. Hun vraag staat centraal en iedereen doet mee.
Dit kunnen we lezen in hoofdstuk 3.
Deze houding deugt, maar ze wordt wel erg beschreven met de gemeentelijke bril op. De gemeente schenkt vertrouwen, wil belemmeringen wegnemen en wil helpen. Maar u blijft met de armen over elkaar zitten. U staat op zenden en verwacht dat inwoners met hun initiatieven naar u toekomen.
Dat gaat zo niet werken. Er is sprake van een cultuurverandering en dat gaat niet vanzelf. Bij u niet en bij de inwoners niet.
Misschien is dit wat overdreven en het is ook geen verwijt. Maar feit is dat er niet één concreet plan in staat om burgers actief en daadwerkelijk te betrekken.

Daarom doen wij drie voorstellen.

Houd eens een burgerraadpleging.
–  Vraag eens wat de inwoners verwachten van de gemeente.
–  Wat zij belangrijk vinden,
– Wat zij zelf beter kunnen doen.
–  Hoe zij hun eigen woonkern willen profileren.
Dat levert vast een beter resultaat op dan van hieruit plannen maken voor alle kernen.
Kom met een participatiecode naar voorbeeld van de landelijke overheid en zoals die bijvoorbeeld in de provincie Overijssel is aangenomen. Hierin staat hoe de burger en de overheid zich tot elkaar verhouden.
Stel contactfunctionarissen aan voor buurten en wijken. En maak ook bij herhaling duidelijk bij wie inwoners zich kunnen melden.
Wat vindt u van onze drie voorstellen?

* Een punt dat hier bij hoort is de telefonische bereikbaarheid.
Als ons klachten bereiken over “de gemeente” dan is het daarover. Dat is erg jammer, want een beroerd visite kaartje diskwalificeert ook een verder goed functionerende club.
Slechte telefonische bereikbaarheid is niet alleen een technisch of capaciteitsprobleem. Het is vooral ook een hardnekkig organisatievraagstuk.
Doet u daar wat aan, alstublieft.

* Mensen begeleiden en laten meedoen is een bij (participatie) wet geregelde opdracht aan de gemeente.
Voor degenen die nog betaald kunnen werken is er volop aandacht. Maar er is ook een grote groep die niet meer aan het werk komt. Mensen met een bijstandsuitkering of een uitkering wegens ziekte of gebrek. Ook zijn er steeds meer ouderen die vereenzamen. Dat merken we telkens weer in onze contacten in de wijk.
In veel gemeenten blijft deze groep op de achtergrond. Voor hen willen we een lans breken. Concreet zijn ontmoetingsplaatsen voor deze mensen nodig. Plaatsen waar verschillende organisaties met elkaar samenwerken en verbindingen leggen. Waar de nadruk gelegd wordt op wat mensen wel kunnen.
U zegt waarschijnlijk: dat kost geld, maar welzijn gaat boven geld nietwaar.
Natuurlijk, de kost gaat voor de baat, maar de voorbeelden laten zien dat u uiteindelijk bespaart.
U zegt waarschijnlijk: en we zijn al heel druk bezig.
Toch vragen wij u een bescheiden onderzoek te doen. Landelijk zijn al goede voorbeelden beschikbaar.
En als u daarna ons voorstel afwijst, dan graag alleen als u aan kunt tonen dat u of een andere organisatie al betere alternatieven in praktijk brengt.

* Zo komen we er op dat we vinden dat het college veel te laat met ons, de raad, gaat praten. Laat ons vooraf onze kaders geven. Inhoudelijk, maar ook over het ontwerp van het proces.
De fractie van de PvdA streeft er hierbij naar dat u in raadsvoorstellen telkens verantwoordt hoe u de inwoners bij uw plannen heeft betrokken en wat dat heeft opgeleverd.
Daarmee hebben we de cirkel in ons betoog gesloten.

* Tenslotte
De fractie overweegt een amendement in te dienen op het besluit over beide documenten.
Wij willen dat het woord “Klanttevredenheid” wordt gewijzigd in “Waardering door inwoners”
Een klant is volgens van Dale (u wel bekend) een al of niet vaste koper.
En in bepaalde kringen is een klant eigenlijk altijd een man.
In die positie zijn de mensen die bij u aan het loket verschijnen niet.
U drijft een gedwongen winkelnering!

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra