College bouwt zelf huisje op PBH, maar vergeet de fundering

Door Koos Dijkstra op 21 februari 2018

Tijdens de raadsvergadering van 20 februari werd uitgebreid gesproken over het PBH-terrein in Zuidlaren en de tijdelijke winkel die Albert Heijn daar mag bouwen. Heeft het college de raad daar juist over geïnformeerd? En bovenal: is het college op de goede weg, met haar aanpak van het terrein?Dit was de bijdrage van onze fractievoorzitter Koos Dijkstra in eerste en tweede termijn. Conclusie: wij keuren de aanpak af en nemen afstand van de verwijten van het college dat de raad en onze fractie in het bijzonder de planontwikkeling zou vertragen. College, ga in gesprek met het dorp en zoek de samenwerking!

AH ziet af van een tijdelijke winkel zei de wethouder op 4 december vorig jaar.
Dat leek ons niet geloofwaardig en het is ook niet het hele verhaal.
AH was bereid haar recht op een tijdelijke winkel op te schorten.
Onder voorwaarde dat uw plan voor drie supermarkten snel werkelijkheid zou worden.
Midden november vorig jaar hadden de tekeningen en berekeningen klaar moeten zijn.
Dan nog even de instemming van de raad halen en bouwen maar.
Dat was uw scenario.
Maar helaas.
Het hele proces is ernstig vertraagd.
De weerstand ertegen tamelijk massief.
Logisch dat AH nu dan toch die tijdelijke winkel wil.

Hoe komt het dat u dat niet begrepen hebt.
U had opdracht van de raad om binnen de vastgestelde kaders een ontwikkelplan te maken voor het voorterrein van de voormalige PBH.
Daarbij past een tijdelijke winkel voor AH.
U hebt besloten om die opdracht te verruimen tot een onderzoek “Wat is goed voor Zuidlaren”.
Die opdracht hebt u op eigen houtje uitgevoerd.
Daar paste de tijdelijke winkel van AH niet meer in.

U ging zelf op pad om het varkentje te wassen.

Samen met de gemeentesecretaris, waarvan wij ons afvragen wat zijn rol hierbij eigenlijk was.
Onverstandig, want zo hebt u uw bestuurlijke vrijheid verspeeld en raakte u verstrikt in het proces.
Erg professioneel ging het er kennelijk niet aan toe.
Schriftelijke vastlegging van gesprekken en afspraken ontbreekt.

U dacht dat u een rechtsgeldige en bindende overeenkomst had met drie supermarktpartijen.
Een overeenkomst op basis waarvan AH wel zou begrijpen dat een tijdelijke winkel er niet meer in zit.
Maar u hebt geen overeenkomst, slechts een intentieverklaring.
Een verklaring die op elk moment door elk van de partijen opgezegd kan worden.
Dat staat er duidelijk in.
Bovendien is die intentieverklaring niet door u ondertekend.
En u hebt ook geen schriftelijke garantie afgegeven dat u zou tekenen.
Een schriftelijke verklaring, waarin AH eenduidig vastlegt dat ze afziet van de vergunning voor een tijdelijke winkel is er ook niet.
Terzijde, ons is niet eens duidelijk wie nu eigenlijk partij is.
Is dat Ahold Zaandam of is dat Hendrikse of is dat Stamhuis Ontwerp, degene aan wie u de vergunning verstrekt heeft.

AH heeft steeds gezegd dat ze een tijdelijke winkel wil bouwen.
Kennelijk ook op 1 en 4 december.

U bestrijdt dat, maar u hebt AH niet om opheldering gevraagd.

Er is geen verslag van het gesprek op 1 december.

Als ze die winkel zo graag willen, waarom staat die er dan nog niet vraagt u zich af.
U hebt als gemeente alles gedaan om de tijdelijke winkel mogelijk te maken zegt u.
Maar ook dat is niet het hele verhaal.
U wist heel goed dat Leyten op basis van een erfpachtovereenkomst volle zeggenschap eiste over de gronden in eigendom van de gemeente.
Daardoor ontstond een impasse.
Dat liet u in september 2016 ook weten toen wij u samen met de CU vroegen waarom die tijdelijke winkel nog niet gebouwd werd.
U bent nooit teruggekomen op het voorstel dat Hendrikse u deed om de impasse te doorbreken.

Nu het lastig wordt wijst u naar de gemeenteraad.
De raad heeft verkeerde besluiten genomen.
De raad vertraagt het proces.
Leyten had geen vertrouwen meer in de raad.
Het zal allemaal.
Uw aanpak is kennelijk boven elke twijfel verheven.

Onze voorlopige conclusie
Wij hebben de indruk dat u te veel overtuigd bent van uw gelijk.
Misschien verblind door een hoge opbrengst voor de gemeente.

U hebt het huisje bedacht en het moet en zal gebouwd worden.Maar in uw haast bent u de fundering vergeten.

Dat lijkt een patroon.
Op 4 december vertelde u met trots dat u langdurig had onderhandeld met Leyten.
Bloed, zweet en tranen had het gekost, maar deze zware klus was geklaard.
De gronden van Leyten zouden vóór 30 december 2017 van de gemeente zijn.
Nu blijkt dat dit maanden langer duurt.
Ondanks al uw inspanning kennelijk toch weer iets over het hoofd gezien.

We hebben twee vragen aan u.

Hebt u na 4 december contact opgenomen met AH en wat is nu hun officiële standpunt over de tijdelijke winkel en over de intentieovereenkomst?
Waarom hebt u de vergunning voor de tijdelijke winkel niet ingetrokken?

We hebben een voorstel aan de raad
Met goede bedoelingen komen we er niet.
De zakelijke belangen zijn enorm.
Het college vreest schadeclaims.
Daarom stellen we voor om onafhankelijk uit te laten zoeken waar we nu precies staan.
Wie heeft welke rechten en plichten.
Op basis van de uitkomsten kunnen we dan onze richting bepalen.
Maar wat ons betreft zorgen we er voor dat die tijdelijke winkel er nu snel komt.

Conclusie in tweede termijn
We keuren uw aanpak in dit dossier af.
We nemen nadrukkelijk afstand van uw verwijten over het vertragen van de ontwikkeling.
U bent in uw ijver veel te hard van stapel gelopen.
Zonder visie en met weinig aandacht voor belangen van diverse partijen.
Behalve dan misschien de financiële positie van de gemeente.
U hebt ons naar eer en geweten geïnformeerd zegt u.
Vanuit uw perspectief zal dat kloppen, maar dat is duidelijk iets anders dan aantoonbaar juist en volledig informeren.
We adviseren u dringend om vanaf nu samenwerking te zoeken en visie te ontwikkelen.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra