Centrumontwikkeling Zuidlaren

Door Koos Dijkstra op 12 oktober 2018

In de raadsvergadering van 9 oktober kwam de herontwikkeling van het PBH-terrein in Zuidlaren uitvoerig aan bod. Ook dit college volhardt in een plan waarvoor geen draagvlak bestaat bij ondernemers en inwoners. De enige deur die wordt opengezet is voor het grootwinkelbedrijf. Tegelijkertijd wil men niet in gesprek over de beloofde tijdelijke winkel van Albert Heijn. Onze fractie liet zich daarover kritisch uit.

 

Onze bijdrage in eerste termijn:

Allereerst hartelijk dank voor de vlotte beantwoording van de meeste van onze technische vragen. Wat nog onbeantwoord is nemen we in onze bijdrage mee.

Het heeft veel overleg en tijd gekost om een voor alle partijen acceptabel kader voor de ontwikkeling van het PBH- voorterrein vast te stellen.

U stelt nu dat die kaderstelling niet uitvoerbaar is. Dat is niet juist. U kunt slechts concluderen dat projectontwikkelaar Leyten waarschijnlijk geen kans zag om genoeg winst te maken binnen het gestelde kader.

1 Bent u dat met ons eens?

U stelt dat de kaderstelling niet meer aansluit bij wat goed voor Zuidlaren is. Daarmee trekt u een zeer voorbarige conclusie. De discussie over de vraag wat goed is voor Zuidlaren is immers nog niet gevoerd.

2 Dat bent u toch met ons eens?

In de discussie over de ontwikkeling van het voorterrein is uitgebreid gesproken over het toestaan van winkels. Slechts één supermarkt van beperkte omvang mag op volle steun rekenen. Zelfs het ‘shop in a shop’-concept is verworpen.

3 Waarom hebt u dan toch de deur opengezet voor drie supermarkten?

4 En wat doet u als meerdere ondernemers uit het dorp of uit de omgeving zich op het terrein willen vestigen? Of wilt u eigenlijk een compleet winkelcentrum bouwen op het PBH-terrein?

U zegt dat de tijdelijke winkel heel misschien in de weg zal staan. Vooral als er een ondergrondse parkeergarage komt. Daar is het laatste woord nog lang niet over gezegd. Al was het maar omdat dat een bijzonder kostbare oplossing is. Het lijkt geen sterk argument.

U wilt wel meewerken aan het vinden van een andere plek voor de tijdelijke winkel. Maar u ziet geen mogelijkheid heeft u op 18 september aan Ahold/ Albert Heijn bericht. De tijdelijke winkel moet in het zicht komen van de stationsstraat. Dat is om combinatiebezoek aan winkels in de stationsstraat te stimuleren. Ook geen sterk argument, want u weet dat de loopafstand (meer dan 50 meter) daar veel te groot voor is.

U heeft uw bezorgdheid over de plaats van de tijdelijke winkel niet met Ahold/ AH Hendrikse besproken.

5 Waarom eigenlijk niet?

Uw denkrichting kreeg onvoldoende steun in het door u gehouden draagvlakonderzoek. U gaat die denkrichting opnieuw voorleggen aan de inwoners. Dat belooft niet veel goeds voor uw geloofwaardigheid. Los daarvan weet u nog niet hoe u het gaat aanpakken.

6 Hoelang denkt u dat het duurt voor er daadwerkelijk iets gebouwd kan worden op het PBH-terrein?

Onze bijdrage in tweede termijn:

Wij vinden het niet rechtvaardig, dat het college een vergunning voor een tijdelijke winkel afgeeft en een plek aanwijst. Wetend dat de ondernemer er niets aan heeft. Immers alleen als het college en Leyten het eens zouden worden over de verhuur van de grond kon de tijdelijke winkel gebouwd worden. En daar werkte het college blijkbaar niet aan mee.

Toen Leyten van het project afzag, omdat de winstverwachting tegenviel, besloot het college om het zo moeizaam tot stand gekomen kader van de gemeenteraad verder te negeren. Net als de door veel inwoners van Zuidlaren uitgesproken wens. Zonder nieuw mandaat ging het college op pad en kwam met het plan voor drie supermarkten en ondergronds parkeren. Draagvlak voor dat plan is er niet. Toch blijft u eraan vasthouden.

U gebruikt het zelfs als reden om het plan voor de tijdelijke winkel te laten vallen. U nam dat besluit zonder de situatie met de betrokken ondernemer te bespreken.

Dat kan een controlerende raad niet zomaar laten passeren. Helemaal niet nu college en ondernemer op het punt staan om elkaar voor de rechter te treffen.

Misschien krijgt u gelijk, maar de fracties van de PvdA en Groen Links betreuren de gang van zaken ten zeerste en doen een laatste poging om in u in een andere richting te duwen.

Wij willen dat u een serieuze poging onderneemt om uw werk voor die tijdelijke winkel alsnog af te maken.

Omdat we denken dat de verhoudingen danig verstoord zijn en een open en constructief overleg bijkans onmogelijk is geworden willen we een derde partij inschakelen. Daar is het college zelf kennelijk nog niet opgekomen, dus reiken wij het aan.

Motie-samenspraak-1 van GroenLinks en PvdA die het college opdraagt om alsnog met Albert Heijn in gesprek te gaan, werd met 13-9 aangenomen. VVD, Gemeentebelangen en CDA stemden tegen.

Koos Dijkstra

Koos Dijkstra

Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening: Arbeidsmarktbeleid, Financiën, Algemene middelen en Algemeen bestuur. Ik ben geboren in Amsterdam (1956) en opgegroeid in het Noorden. Mijn carrière ben ik begonnen in het midden van het land. Keerde daarna terug naar hier. De Veluwe was niet echt de woonomgeving van mijn dromen. Woonde in Sappemeer en nu al

Meer over Koos Dijkstra