Door Anneke Lubbers op 29 oktober 2015

Bijdrage fractie PvdA over Rekenkameronderzoek wegbeheer

De Rekenkamer heeft een onderzoek gedaan naar het wegenonderhoud in Tynaarlo. Het is een van de thema’s die het college aan de raad voorlegt rond de begroting 2016. Moet er extra geld naar de wegen? Het college vindt van wel, onze fractie wil eerst de concrete voorstellen bestuderen. Lees hier onze bijdrage over het onderzoek zelf.

De PvdA is tevreden met het feit dat er invulling is gegeven aan het verzoek vanuit de raad om onderzoek te laten doen naar de wijze van besteding van de middelen aan onderhoud van onze wegen. De uitkomsten daarentegen geven wat minder reden tot tevredenheid.
Positief is dat de ambtelijke organisatie er in slaagt om met relatief weinig middelen toch tot een redelijk onderhoudsniveau te komen. Daar staat tegenover dat die wijze van werken kennelijk, aldus het rapport, op termijn kan leiden tot structurele tekorten in de middelen, dan wel een onvoldoende staat van onderhoud van de wegen. Dat baart de PvdA zorgen.

Voor het onderhoud van wegen geldt, zoals ook voor onderhoud aan de openbare ruimte in zijn algemeenheid, dat het niet afgestemd zijn van de hoeveelheid middelen op het gewenste kwaliteitsniveau, op korte termijn meestal geen effect heeft. Maar op de langere termijn des te meer. Dat wordt in Tynaarlo nog eens versterkt door bij het aanbesteden steeds te kiezen voor de laagste prijs in plaats van de economisch meest voordelige investering. De rekenkamercommissie weerlegt daarbij ook duidelijke de argumentatie van het college dat de laagste prijs verplicht zou zijn. Dat is niet zo en kan alleen maar als dat nadrukkelijk met redenen omkleed is vastgelegd in de aanbestedingsstukken. En dat is niet het geval.

De aanbevelingen die de rekenkamercommissie doet kunnen door de fractie van de PvdA ondersteund worden. Daarbij geldt voor mijn fractie, net als bijvoorbeeld bij het Integraal Accommodatiebeleid, dat we de tering naar de nering moeten zetten: als er minder middelen beschikbaar zijn, moeten we zoeken naar aanpassingen binnen het onderhoudsniveau.
Het voorstel om onze raad mee te nemen in de keuzes die gemaakt moeten worden voor de verschillende onderhoudsniveau ’s binnen de systematiek van BOR, steunen wij dan ook. Wij horen graag van de wethouder welke ideeën hierover leven.
Wij pleiten er daarbij voor om een brede differentiatie mogelijk te maken: onderhoud van een beeldbepalende weg in een kern mag belangrijker gevonden worden dan van een achterafweg met een geringe verkeersdichtheid. Kijk naar de ervaringen die de gemeente Westerveld hier inmiddels mee heeft opgebouwd, waar een asfaltweg weer tot zandweg wordt omgetoverd!
De PvdA hecht ook weinig geloof aan het credo dat strakke wegen altijd automatisch ook veilige wegen zullen zijn. Immers, die veiligheid hangt van veel meer factoren af.

Infrastructuur en het onderhoud daarvan is duur. Dat weten we. Juist in een tijd dat we als gemeente uiterst doelmatig met onze middelen moeten omgaan omdat we er onvoldoende van hebben, is het van groot belang dat we ook binnen dit onderhoud verantwoord en uiterst doelmatig om moeten gaan met de inzet hiervan. We zien daarom uit naar de discussie en besluitvorming over het gewenste en haalbare niveau van wegenonderhoud in onze mooie gemeente.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers