Door Anneke Lubbers op 25 januari 2018

De bibliotheken in Tynaarlo: besluiteloosheid, ergernis, verbazing (en een beetje blijdschap)

Tijdens de raadsvergadering van 23 januari kwam aan het einde van de avond de toekomst van de bibliotheken in Tynaarlo aan de orde . We kwamen niet verder dan de eerste termijn, maar de PvdA-fractie kon haar mening wel geven. En die was behoorlijk duidelijk.

Besluiteloosheid!!

Dat is het eerste wat bij de PvdA-fractie opkomt als het gaat om het onderwerp bibliotheken.
Vanaf het begin van deze “regeerperiode” in 2014 was er de afspraak dat er bezuinigd moest worden op het bibliotheekwerk. Immers, de gemeente zat financieel in zwaar weer en bezuinigingen waren noodzakelijk.
Langzaam werd duidelijk dat de voorgestelde bezuinigingen met name voor de bibliotheken dramatische en onaanvaardbare gevolgen zouden hebben; sterker nog, het leek erop dat er zelfs een vestiging opgeheven zou moeten worden (hiervoor was Vries in beeld). Van de collectie boeken zou niets overblijven.
Ook kwam er maar geen visie van dit College c.q. de verantwoordelijk wethouder. Hoe kun je tot een evenwichtig besluit komen als daar geen visie aan ten grondslag ligt. Onze gemeente heeft de aanpak van laaggeletterdheid toch hoog in het vaandel staan?
Op 8 november 2016 kwam er dan ook een motie die unaniem door de Raad werd aangenomen:
– de bezuinigingen t/m 2021 uitstellen (maximaal 3 jaar)
– binnen deze periode, in samenwerking met de Stichting
Bibliotheken, met uitgewerkte plannen te komen.

Dan, september 2017, komt er een informatieavond waarin het College en de Stichting Bibliotheken allebei hun visie zullen presenteren. Na een gloedvol betoog van de manager van de bibliotheken laat wethouder van Dijk weten dat het College de visie van bibliotheken zal omarmen als zijnde DE visie van het College. Mocht er al sprake zijn geweest van enige visie aan de zijde van het College, dan is deze visie niet gedeeld met de Raad. De PvdA fractie vertrouwde er dan ook op dat het College de visie van de bibliotheek integraal over zou nemen.
Wat waren wij blij met de uitspraak van de wethouder dat de visie van Stichting Bibliotheken nu ter goedkeuring voorgelegd zal worden aan de Raad.
Maar …. wat schetst onze verbazing: de door het College omarmde visie wordt niet voorgelegd aan de Raad, het College gaat niet akkoord met de meerjarenbegroting van de Stichting Bibliotheken en ons wordt nu slechts een zienswijze gevraagd!

Ergernis!!

Dit is een ander woord wat bij de fractie van de PvdA blijft hangen als we deze kwestie zo beschouwen. Ergernis bij elke keer dat wij weer lezen in stukken van het College waar de bibliotheek van de toekomst aan moet voldoen: er staan computers die toegang verschaffen tot het boekenbestand van de bibliotheek zodat je online boeken kunt bestellen; in een grote ruimte staan tafels met kranten en opiniebladen, etc, etc. De wethouder heeft mij op een enthousiasmerende manier tijdens de informatiebijeenkomst in september in de bibliotheek in Eelde laten weten dat haar visie op de bibliotheken ingegeven was door de film Star Wars.

Vraag: Zou de wethouder ook aan de Raad kunnen uitleggen hoe zij de verbinding met deze film legt?

En ergernis als wij lezen dat het College van mening is dat de Stichting Bibliotheken nog niet voldoende bezig is de bezuinigingen na 2021 vorm te geven. Volgens ons is de Stichting hier druk mee bezig: de collectie boeken is (helaas) al erg verminderd en men is druk bezig goedkopere huisvesting te vinden. In Tynaarlo hadden wij inderdaad redelijk hoge huisvestingskosten. In Vries is dat inmiddels gelukt; Eelde volgt hopelijk in 2019. Dit zijn toch ontwikkelingen die aangeven dat de Stichting Bibliotheken zich bewust is van haar taken.
In een brief van 15 december 2017 hebben wij de wethouder hierover schriftelijke vragen gesteld hierover en wij vragen de wethouder nogmaals om aan te geven:

Vraag: hoe kunt u nu al van mening zijn dat de bibliotheekstichting te weinig doet om de benodigde transformatie op langere termijn in praktijk te kunnen brengen?

Blijdschap!!

Als het gaat over de huisvesting van de bibliotheek in Eelde en hier zouden wij ook graag een opmerking over willen maken. In mei 2015 zijn wij al een keer op werkbezoek geweest bij de Stichting Ol Eel in Eelde en ook daarna waren er de nodige contacten. Gezien het feit dat zij hun huidige pand op termijn moeten verlaten, hebben wij het idee aangedragen om samen met de bibliotheek te kijken naar andere huisvesting. Mede door ons initiatief zijn de Stichting Ol Eel en de directeur en manager van de bibliotheken om tafel gaan zitten om te bekijken of hier mogelijkheden voor waren. Als PvdA zijn wij heel blij dat deze gesprekken uiteindelijk resultaat hebben gehad en we kijken dan ook uit naar het raadsvoorstel dat wethouder Hofstra in februari aan ons zal voorleggen.

Verbazing!!

Als we kijken naar het voorliggende raadsvoorstel dan is de fractie van de PvdA uitermate verbaasd. Ons wordt gevraagd een zienswijze te geven op het uitvoeringsplan “de Bibliotheek kijkt vooruit”. Een zienswijze? We zijn aan het eind van deze raadsperiode en de wethouder vraagt slechts om een zienswijze?

Dat betekent dus dat de wethouder in vier jaar tijd:

  • geen stap verder is gekomen;
  • alle werk heeft laten doen door de Stichting Bibliotheken;
  • na gedane toezeggingen zich niet houdt aan die afspraken.

Daarnaast is er bij ons verbazing als we zien in welke machtsstrijd deze wethouder is verwikkeld met de Stichting Bibliotheken. Inmiddels heeft de fractie van D66 ook vragen gesteld over de gang van zaken over de bibliotheek in Eelde. Zij hebben nog geen antwoord gekregen, maar wij zijn ook zeer nieuwsgierig.

Vraag: De Stichting Bibliotheken is druk bezig extra inkomsten te genereren. Klopt het dat de inkomsten die ze uit het “Arthouse” krijgen, worden gezien als onderhuur en deze weer aan de gemeente afgedragen moeten worden?

 

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers