Door Anneke Lubbers op 20 april 2016

Bibliotheekfunctie in Tynaarlo: de bieb opnieuw uitvinden

De bibliotheekfunctie moet worden veilig gesteld in onze gemeente, ondanks een dalende financiële bijdrage van de gemeente. De PvdA-fractie is onder de indruk van de visie van de Stichting Openbare Bibliotheken Tynaarlo (SOBT). Het is aan het college om dat met SOBT de kaders die de raad nu heeft meegegeven goede invulling te geven. Indien nodig moet daar extra geld naar toe. Liever een strook asfalt minder en een minimale maar goede bibliotheekfunctie overeind houden is daarbij ons motto.

Wij hebben ons uitvoerig laten informeren door het doornemen van diverse stukken zoals de discussienota van de gemeente, de achtergrondinformatie van de Bibliotheken zelf, bijwonen informatieavond en gesprekken met betrokkenen. Ook hebben we kennis genomen van de uitkomsten van een onderzoek naar de nieuwe bibliotheek, onder leiding van Job Cohen. Het meest blij waren we met het stuk Visie op het Bibliotheekwerk in Tynaarlo, opgesteld door bibliotheekmanager Lammie van der Tuuk. In de discussienota “Toekomstige bibliotheekfunctie gemeente Tynaarlo” staat te lezen dat: aanbesteding lijkt op basis van voortschrijdend inzicht niet het meest geëigende pad. Dit betekent concreet dat het bibliotheekwerk in handen zal blijven van de SOBT. En dat ondersteunen wij van harte.
Desondanks zal de bibliotheek fors moeten bezuinigen. Het bestuur komt hiervoor met 3 scenario’s. In alle 3 de scenario’s is de Bibliotheek op school opgenomen vanwege de meerwaarde (zowel uitgesproken door bibliotheek als onderwijs). Wij kunnen als PvdA een aantal kaders meegeven over hoe wij aankijken tegen de toekomst van het bibliotheekwerk in de gemeente Tynaarlo.
Kaders die wij meegeven aan het College:
– De bibliotheek heeft een maatschappelijke functie. Hoeft dus geen eigen gebouw te hebben, maar kan juist ruimte heel goed delen met andere functies zoals school, dorpshuis, gemeentehuis, sporthal, bejaardencentrum, etc. In Eelde is de historische vereniging Ol Eel op zoek naar meer en betere ruimte; wellicht is hier een combinatie met de bibliotheekfunctie mogelijk.
– Juist als geconstateerd wordt dat het gebruik van de bibliotheek terugloopt, moet je er voor kiezen om dat tij zo mogelijk te keren of om te buigen. Voor de PvdA is die bibliotheekfunctie ook een belangrijke bijdrage aan de maatschappij en de manier waarop mensen daar aan kunnen deelnemen.
– Wij hechten erg aan een bibliotheek op school. We willen hiermee taalverwerving en leesbevordering stimuleren.
– De PvdA maakt zich sterk voor het bestrijden laaggeletterdheid. Wij hebben in november 2014 een motie ingediend (en deze is ook aangenomen) die ervoor zorgt dat de groep laaggeletterden een belangrijke doelgroep is binnen het WMO en met name wijk – en buurtwerk. De sociale teams zouden oog moeten hebben voor laaggeletterdheid. Ook de provincie maakt zich hier sterk voor gezien hun deelname aan het bondgenootschap voor een geletterd Drenthe. Ook Tynaarlo maakt hier deel van uit.
Heel goed dat de bibliotheek hier een taak voor zichzelf ziet.
– We willen graag in de 3 grote kernen een bibliotheekfunctie behouden. Hiermee kunnen we in grote lijnen aanhaken bij scenario 2 van de SOBGT.
– Het onderdeel Boekstart kan heel waardevol zijn, maar kan misschien ook gedeeltelijk uitgevoerd worden bij kleuters vanaf 2 jaar.
– Kan de SOBT wellicht nog slimmer omgaan met beschikbare subsidies en met nog meer creatieve ideeën komen om meer inkomsten te genereren. Ideeën die te maken hebben, naast het uitlenen van boeken, tijdschriften, dvd’s etc, met andere diensten zoals culturele bijeenkomsten, exposities, centrum vrijwilligerswerk etc. Dergelijke bijeenkomsten kunnen gelden genereren (entreegelden). Bij een dergelijke bredere functie horen ook andere verdienmodellen en overeenkomsten met andere partijen (bedrijfsleven).
– Als er wordt gekozen voor samenwerking met andere partijen, kunnen er ook verdienmodellen ontstaan.
– We vragen het college om te onderzoeken op welke wijze het verzoek van de SOBT om het laatste jaar van afbouw van de subsidie over meerdere jaren uit te smeren gehonoreerd kan worden. Uiteraard zal het gedeeltelijk uitstellen van de bezuiniging tot een hogere bezuiniging leiden. Wij horen graag de reactie van de wethouder hierop.
– Wij ondersteunen van harte dat er vooral ingezet wordt op de jeugd van 4 tot 18 jaar. Belangrijke doelgroep. Maar wij zien nu in het stuk “visie op het bibliotheekwerk in Tynaarlo”, geschreven door de bibliotheekmanager mevr. Van der Tuuk, dat er ook veel aandacht is voor de ouderen in onze gemeente. Ook een belangrijke doelgroep. De boekendienst aan huis (eventueel tegen geringe betaling), iPad-café en het helpen van mensen die hier minder ervaren in zijn. Ook computercursussen behoren tot de mogelijkheid.
– Ook ondersteunen wij van harte de opmerkingen van meedenkende en bezorgde inwoners: inkorten openingstijden, verhogen tarieven, contributie voor jeugd vanaf 12 jaar, werkervaringsplaatsen aanbieden, minder gratis dienstverlening.
– Wij stellen voor te onderzoeken welke van de ingebrachte ideeën kunnen worden ingepast, zonder dat de aantrekkelijkheid van de bibliotheek al te veel geweld aan gedaan wordt.
– De geschiedenis leert dat als eenmaal een instelling als de bibliotheken grotendeels zijn wegbezuinigd, ze nimmer meer zullen terugkeren. De PvdA vindt daarom een scenario met ten minste een bibliotheekfunctie in de drie grootste kernen de echte minimumvariant. Liever een strook asfalt minder en een minimale maar goede bibliotheekfunctie overeind houden is daarbij ons motto.

Anneke Lubbers

Anneke Lubbers

  Ik ben in 1960 geboren en vervolgens getogen in Bunne, een klein dorpje in deze gemeente. Sinds 1993 woon ik, na een aantal omzwervingen, in het dorp Vries. Hierdoor ken ik veel mensen in de gemeente en heb ik (o.a. door vrijwilligerswerk) veel contacten opgedaan binnen de Tynaarlose samenleving. Ik voel mij erg betrokken

Meer over Anneke Lubbers